Quyết định 59/2002/QĐ-BQP

Quyết định 59/2002/QĐ-BQP về nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quân đội đối với công tác giáo dục quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2002/QĐ-BQP nhiệm vụ cơ quan, đơn vị quân đội công tác giáo dục quốc phòng


BỘ QUỐC PHÒNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 59/2002/QĐ-BQP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ NHIỆM VỤ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ QUÂN ĐỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG.

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996.
Căn cứ Nghị định số 41/CP ngày 05 tháng 7 năm 1996 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ quốc phòng.
Căn cứ Nghị định số 15/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về Giáo dục quốc phòng.
Thực hiện Chỉ thị số 62/CT/TW ngày 12 tháng 2 năm 2001 của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới.
Xét đề nghị của Đồng chí Tổng tham mưu trưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định này quy định nhiệm vụ các cơ quan, đơn vị quân đội trong việc thực hiện Chỉ thị 62/ CT/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) về tăng cường công tác giáo dục quốc phòng toàn dân trước tình hình mới và Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về công tác giáo dục quốc phòng.

Điều 2. Bộ Tổng tham mưu là cơ quan trung tâm hiệp đồng với các cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, giúp Thủ trưởng Bộ quốc phòng phối hợp với các cơ quan chức năng của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương, các đoàn thể chính trị - xã hội (sau đây gọi tắt là Bộ, Ban, Ngành) có liên quan chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng được quy định tại Điều 9 của Nghị định số 15/2001/NĐ-CP về Giáo dục quốc phòng (sau đây gọi tắt là Nghị định 15/CP); Thông tư liên tịch số 4086/2001/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BLĐTB & XH- BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng (sau đây gọi tắt là Thông tư số 4086/TTLT); tổ chức,quản lý, chỉ đạo cơ quan chuyên trách Giáo dục quốc phòng giúp Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và Bộ quốc phòng phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng của các Bộ, Ban, ngành triển khai thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng.

1. Cục Dân quân tự vệ

a- Là cơ quan thường trực của Bộ quốc phòng và Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương về công tác Giáo dục quốc phòng, có nhiệm vụ giúp Bộ quốc phòng trong quản lý nhà nước về Giáo dục quốc phòng ; giúp Bộ tổng tham mưu, Bộ quốc phòng, Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương tổng hợp, tham mưu, đề xuất toàn diện về công tác Giáo dục quốc phòng; tổ chức phối hợp, hiệp đồng với cac cơ quan chức năng trong quân đội và các Bộ, ban, ngành, thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 9 của Nghị định 15/CP và Thông tư 4086/TTLT. Nhiệm vụ cụ thể:

b- Tổng hợp tình hình, nghiên cứu, đề xuất với Bộ tổng tham mưu, Bộ quốc phòng soạn thảo và tham gia soạn thảo các văn bản phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác Giáo dục quốc phòng của Đảng, Chính phủ, Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, Bộ quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

c- Đề xuất về tổ chức, nội dung, phương pháp Giáo dục quốc phòng cho từng đối tượng; xây dựng kế hoạch và tổ chức phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy và học tập môn Giáo dục quốc phòng phù hợp với từng đối tượng quy định tại khoản 1, 2 và 3- Điều 6 của Nghị định 15/CP; là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Bộ quốc phòng về chương trình, giáo trình, tài liệu Giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng; giúp Hội đồng thẩm định của Bộ xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thẩm định chương trình, giáo trình Giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng nói trên.

d- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, các Bộ, Ban, ngành giúp bộ quốc phòng và Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương theo dõi chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình Giáo dục quốc phòng cho các đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định 15/CP giúp Bộ quốc phòng tham gia quản lý , chỉ đạo hoạt động của các trung tâm Giáo dục quốc phòng học sinh, sinh viên và các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự hoạt động đúng quy chế, đạt hiệu quả thiết thực.

đ- Cùng với Vụ giáo dục quốc phòng (Bộ giáo dục và đào tạo) và các cơ quan chức năng có liên quan của các Bộ, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý môn học giáo dục quốc phòng; tham gia xây dựng quy hoạch mạng lưới trung tâm Giáo dục quốc phòng gắn với mạng lưới các trường Đại học, Cao đẳng trên phạm vi toàn quốc; chủ trì phối hợp với Cục kế hoạch - Đầu tư, Cục tài chính và các cơ quan liên quan của Bộ quốc phòng, Bộ giáo dục và đào tạo, lập dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm Giáo dục quốc phòng, các câu lạc bộ thể thao quốc phòng, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Giáo dục quốc phòng do Bộ quốc phòng quản lý, báo cáo thủ trưởng Bộ quốc phòng trình Chính phủ phê duyệt.

e- Chuẩn bị nội dung, kế hoạch công tác của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương, giúp Ban thư ký Hội đồng tổ chức các phiên họp của Hội đồng và triển khai thực hiện . Quan hệ chặt chẽ với các thành viên của Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương, các Bộ, Ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để nắm kết quả thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng.

g- Đôn đốc, kiểm tra, tham gia thanh tra và tổng hợp toàn diện việc thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng, báo cáo Bộ tổng tham mưu, Bộ quốc phòng, Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương kết quả thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác Giáo dục quốc phòng ; phối hợp với Văn phòng Bộ tổng tham mưu, văn phòng Bộ quốc phòng và các cơ quan liên quan, chuẩn bị nội dung và công tác bảo đảm cho hội nghị sơ kết, tổng kết công tác giáo dục quốc phòng.

h- Trong thực hiện nhiệm vụ của mình, Cục Dân quân tự vệ được cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết có liên quan đến Giáo dục quốc phòng; tham gia các đoàn đi nghiên cứu, học tập trao đổi kinh nghiệm công tác Giáo dục quốc phòng và phòng thủ dân sự ở nước ngoài; nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục quốc phòng.

2. Cục Nhà trường

a- Chỉ đạo thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt theo phân cấp ở Học viện quốc phòng, trường quân sự quân khu và trường quân sự Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tham gia biên soạn, chỉnh lý bổ sung chương trình, giáo trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt các cấp theo kế hoạch của Bộ.

b- Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường quân đội thực hiện kế hoạch của Bộ quốc phòng về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý công tác Giáo dục quốc phòng.

3. Cục Quân lực

a- Chủ trì phối hợp với Cục Dân quân - tự vệ, Vụ giáo dục quốc phòng (Bộ giáo dục và đào tạo), Cục cán bộ (Tổng cục chính trị) và các cơ quan chức năng có liên quan, tham mưu giúp Thủ trưởng Bộ quốc phòng về tổ chức biên chế cơ quan giáo dục quốc phòng trong cơ quan Bộ quốc phòng, các quân khu và cơ quan quân sự cấp tỉnh, huyện; tổ chức biên chế sĩ quan biệt phái làm công tác quản lý và giảng dạy Giáo dục quốc phòng theo quy định tại khoản 1 - Điều 13; khoản 2 và 3 - Điều 14 của Nghị định 15/CP.

b- Chỉ đạo, hướng dẫn các quân khu bảo đảm súng, đạn huấn luyện cho các đối tượng theo quy định tại điểm 1.2 - khoản 1 - mục II về phạm vi trách nhiệm của Bộ quốc phòng trong Thông tư số 4086/TTLT.

4. Cục Tác chiến, Dục Quân huấn

Phối hợp với Cục Dân quân - Tự vệ, Cục quân lực, các quân chủng, binh chủng về tổ chức, quy hoạch, xây dựng và quản lý chặt chẽ các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng, ky thuật quân sự hoạt động đạt hiệu quả thiết thực, an toàn, giữ bí mật quốc phòng, quân sự; xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn, quy cách học cụ, thao trường, sân bãi tập kỹ thuật, chiến thuật, điều lệnh phù hợp với chương trình Giáo dục quốc phòng cho các đối tượng thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân, để Bộ giáo dục và đào tạo có cơ sở hướng dẫn các trường thuộc quyền và các trung tâm Giáo dục quốc phòng thực hiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 3. Tổng Cục chính trị

Cùng với Bộ tổng tham mưu giúp Bộ quốc phòng phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ, Ban, Ngành, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng quy định tại Điều 9 của Nghị định 15/CP.

1. Cục tư tưởng - văn hoá.

Là cơ quan trực tiếp giúp Tổng cục chính trị phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng như quy định tại Điều 9 của Nghị định 15/CP. Nhiệm vụ cụ thể:

a- Chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, thực hiện công tác Giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên đối với công tác quốc phòng toàn dân nói chung và công tác Giáo dục quốc phòng nói riêng.

b- Chỉ đạo các cơ quan thuộc quyền (thông tấn báo chí, phát thanh, truyền hình, tuyên truyền cổ động, văn hoá văn nghệ, phát hành phim quân đội), sáng tác các tác phẩm, thông qua các loại hình nghệ thuật, tuyên truyền vận động toàn dân, trọng tâm là đội ngũ cán bộ công chức và thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên nâng cao ý thức, kiến thức quốc phòng và kỹ thuật, chiến thuật quân sự.

c- Tham gia xây dựng chương trình, thẩm định nghiệm thu giáo trình, tài liệu Giáo dục quốc phòng các nội dụng liên quan đến quan điểm, đường lối quốc phòng, quân sự của Đảng, Nhà nước.

d- Giúp Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng phối hợp các cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, Ban tổ chức Cán bộ chính phủ, Ban tổ chức Trung ương xây dựng tiêu chuẩn kiến thức quốcphòng cho cán bộ viên chức các cấp, các ngành của Đảng, Nhà nước, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Cục Cán bộ

a- Phối hợp với Cục Quân lực (Bộ Tổng tham mưu) và các cơ quan chức năng có liên quan, xây dựng về mặt tổ chức, bảo đảm chất lượng, số lượng đội ngũ sĩ quan biệt phái công tác ở một số Bộ, ngành, học viện, trường chính trị, hành chính, đoàn thể và một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trọng điểm như quy định tại khoản 1 - Điều 13, khoản 2 và 3 - Điều 14 của Nghị định 15/CP. Tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục chính trị, Bộ quốc phòng phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo thống nhất quy định phân cấp, quản lý và sử dụng đội ngũ sĩ quan biệt phái làm công tác Giáo dục quốc phòng.

b- Giúp Bộ quốc phòng phối hợp với Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động-Thương binh và xã hội, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ, Bộ tài chính, nghiên cứu xây dựng các quy định bảo đảm về chế độ, quyền lợi của giáo viên, cán bộ quản lý công tác Giáo dục quốc phòng như quy định tại Điều 17 của Nghị định 15/CP, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

c-Phối hợp với Cụ tư tưởng - văn hoá xây dựng tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng cho giáo viên giáo dục quốc phòng, cán bộ, viên chức các cấp, các ngành của Đảng, Nhà nước.

3. Cục Tổ chức

Giúp Tổng cục Chính trị, Bộ quốc phòng phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, nghiên cứu mô hình tổ chức Đảng trong đội ngũ sĩ quan biệt phái ở các Bộ, các trường cao đẳng, đại học các trung tâm Giáo dục quốc phòng.

4. Cục Chính sách

Giúp Tổng cục Chính trị phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài quân đội, tham mưu cho Bộ quốc phòng và Chính phủ, nghiên cứu, đề xuất về thực hiện chế độ, chính sách đối với các tổ chức và cá nhân trong thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng.

5. Các cơ quan báo chí, văn hoá - văn nghệ trong quân đội

Căn cứ vào nhiệm vụ Tổng cục chính trị giao, phối hợp với cơ quan liên quan, sáng tác các tác phẩm, thông qua các loại hình nghệ thuật để tuyên truyền nâng cao ý thức, kiến thức quốc phòng cho nhân dân nói chung và cán bộ, viên chức và thế hệ trẻ trong quân đội, trong học sinh, sinh viên nói riêng.

Điều 4. Tổng Cục hậu cần

1. Chỉ đạo Cục quân nhu phối hợp với Cục Dân quân - Tự vệ và các cơ quan liên quan, hướng dẫn các văn bản về tiêu chuẩn, quy cách quân trang cho giáo viên giảng dạy Giáo dục quốc phòng và sinh viên trong các trung tâm Giáo dục quốc phòng để Bộ giáo dục và đào tạo hướng dẫn các trung tâm giáo dục quốc phòng, các trường thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân mua sắm theo quy định, trình cấp có thẩm quyền ban hành.

2. Bảo đảm hậu cần cho các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự và các trung tâm giáo dục quốc phòng, các trường đào tạo nghề do Bộ quốc phòng quản lý theo chỉ đạo của Bộ quốc phòng.

Điều 5. Tổng Cục kỹ thuật

1. Chỉ đạo nghiên cứu cải tiến vũ khí, mô hình, học cụ phục vụ cho công tác giáo dục quốc phòng theo kế hoạch hợp đồng của Bộ tổng tham mưu.

2. Bảo đảm công tác kỹ thuật cho các câu lạc bộ hướng nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự và các trung tâm giáo dục quốc phòng, các trường đào tạo nghề do Bộ quốc phòng quản lý theo chỉ đạo của Bộ quốc phòng.

Điều 6. Các Cục trực thuộc Bộ quốc phòng

1. Cục kế hoạch và đầu tư

a-Cùng với Cục Dân quân - tự vệ và các cơ quan liên quan, tham mưu cho thủ trưởng Bộ quốc phòng về lập dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp các trung tâm giáo dục quốc phòng, các câu lạc bộ thể thao quốc phòng, các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Giáo dục quốc phòng do Bộ quốc phòng quản lý.

b-Tham gia cùng Cục dân quân - Tự vệ phối hợp với Vụ giáo dục quốc phòng và các cơ quan chức năng liên quan của Bộ giáo dục và đào tạo trong việc lập các dự án đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các trung tâm Giáo dục quốc phòng và các dự án đầu tư khác thuộc lĩnh vực Giáo dục quốc phòng do Bộ giáo dục và đào tạo quản lý.

2. Cục Tài chính

Căn cứ nhiệm vụ công tác Giáo dục quốc phòng của các cơ quan, đơn vị và hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương, hướng dẫn về yêu cầu, nội dung, thời gian lập dự toán ngân sách chi cho công tác Giáo dục quốc phòng ; xem xét, tổng hợp dự toán chi cho công tác Giáo dục quốc phòng, trình Bộ phê duyệt. Tổ chức bảo đảm, kiểm tra quá trình chi tiêu và thanh toán kinh phí Giáo dục quốc phòng.

Điều 7. Các học viện.

1.-Học viện quốc phòng

a- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, Ban tổ chức Trung ương, Ban tổ chức Cán bộ chính phủ, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu và thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ cao cấp chủ chốt từ cấp tỉnh đến cấp Bộ, cấp cục, vụ, viện và tương đương thuộc các Bộ, Ban, ngành, theo kế hoạch của Bộ quốc phòng, Ban tổ chức Trung ương, Ban tổ chức cán bộ Chính phủ.

b- Chuẩn bị và cử giảng viên giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng cho các lớp đào tạo tập trung tại trường và đào tạo tại chức của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Học viện hành chính Quốc gia theo hợp đồng của từng học viên; tham gia biên soan chương trình, giáo trình Giáo dục quốc phòng cho các đối tượng; hỗ trợ các học viện, trường đại học giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng; đào tạo, tâp huấn giáo viên và cán bộ quản lý công tác giáo dục quốc phòng theo phân công của Bộ.

c- Tham gia nghiên cứu khoa học về công tác Giáo dục quốc phòng cho các đối tượng mà Học viên đảm nhiệm nói riêng và các hoạt động công tác giáo dục quốc phòng toàn dân nói chung để phục vụ các chương trình, đề án của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương và Bộ quốc phòng.

2. Học viện chính trị - quân sự

Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu Giáo dục quốc phòng; nghiên cứu khoa học về Giáo dục quốc phòng; đào tạo, tập huấn giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng theo phân công của Bộ quốc phòng. Chuẩn bị và cử giảng viên giáo dục quốc phòng giúp Phân viện Hà nội, phân viện Đà nẵng (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), trường Phụ nữ Trung ương, Học viện thanh thiếu niên Trung ương giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng cho các lớp đào tạo tập trung tại trường và đào tạo tại chức do địa phương, Bộ, ngành tổ chức theo hợp đồng của từng trường; hỗ trợ, giúp các trường thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng.

3. Học Viện Lục Quân

Tham gia biên soạn giáo trình, tài liệu Giáo dục quốc phòng ; nghiên cứu khoa học về Giáo dục quốc phòng; đào tạo, tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý Giáo dục quốc phòng giúp Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh (Thuộc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc Học viện Hành chính quốc gia) giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng cho các lớp đào tạo tập trung tại trường và đào tao tại chức do địa phương, Bộ, ngành, tổ chức theo hợp đồng của từng trường; hỗ trợ giúp các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực hiện giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng.

Điều 8. Các Quân khu

Chỉ đạo Phòng Dân quân - tự vệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc quyền và các đơn vị đóng quân trên địa bàn thực hiện toàn diện công tác Giáo dục quốc phòng toàn dân; phối hợp với các cơ quan quản lý giáo dục và đào tạo, cơ quan liên quan ở địa phương thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng cho các đối tượng quy định tại Điều 6 của Nghị định 15/CP; bồi dưỡng giáo viên, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách Giáo dục quốc phòng cho các trường chính trị, các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề. Nhiệm vụ cụ thể:

1. Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, sở, ban, ngành cấp tỉnh và tương đương ở trường quân sự quân khu; trường quân sự tỉnh, thành phố. Chỉ đạo cơ quan quân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là cấp tỉnh) phối hợp với cơ quan chức nang của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Tỉnh, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt cấp xã, phòng, ban cấp huyện và tương đương tại trường quân sự tỉnh; Trung tâm giáo dục chính trị huyện (quận) và giúp đỡ trường chính trị Tỉnh thực hiện chương trình môn học giáo dục quốc phòng.

2. Phối hợp với các cơ quan chức năng của ngành giáo dục và đào tạo giúp Bộ quốc phòng theo dõi, chỉ đạo các trung tâm Giáo dục quốc phòng trên đia bàn; bồi dưỡng giáo viên , cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách Giáo dục quốc phòng cho ácc trường chính trị tỉnh, thành phố và các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, doanh nghiệp; quản lý đội ngũ sĩ quan biệt phái trong các trường đại học, cao đẳng và các trung tâm giáo dục quốc phòng theo phân công của Bộ.

3. Chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương cấp tỉnh, huyện và các đơn vị thuộc quyền, bảo đảm súng AK, CKC cấp 3, 4 và đạn huấn luyện cho môn học Giáo dục quốc phòng theo quy định tại điểm 1, 2 khoản 1 - Mục II về phạm vi trách nhiệm của Bộ quốc phòng trong Thông tư liên tịch số 4086/TTLT giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn về giáo viên, sân bãi, thao trường, cơ sở vật chất huấn luyện theo khả năng của từng đơn vị.

4. Phòng Dân quân tự vệ quân khu, Ban Dân quân - Tự vệ cấp tỉnh, Trợ lý Dân quân - Tự vệ cấp huyện là cơ quan thường trực; tổng hợp toàn diện về công tác giáo dục quốc phòng; giúp lãnh đạo, chỉ huy từng cấp phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan chức năng có liên quan thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng và tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công tác Giáo dục quốc phòng.

Điều 9. Quân chủng phòng không-Không quân, Hải quân và các Binh chủng

1. Căn cứ vào yêu cầu, nhu cầu xây dựng lực lương dự bị, tuyển chọn nhân tài, phổ cập kiến thức quân sự của quân chủng, binh chủng cho các đối tượng, trước hết là thế hệ trẻ, để tổ chức xây dựng các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự, làm nòng cốt cho phong trào thể thao quốc phòng, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong nước và thi đấu quốc tế. Thống nhất với các cơ quan chức năng của Bộ quốc phòng, xây dựng đề án thành lập và dự án đầu tư xây dựng các câu lạc bộ thể thao hướng nghiệp quốc phòng, kỹ thuật quân sự trình cấp có thẩm quyền quyết định. Quản lý chỉ đạo các câu lạc bộ hoạt động có hiệu quả thiết thực, an toàn, phù hợp từng lợi hình câu lạc bộ và giữ bí mật quân sự, quốc phòng.

2. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền đóng quân trên địa bàn tham gia công tác Giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên; giúp đỡ về giáo viên, vũ khí, sân bãi, thao trường và tham gia các hoạt động Giáo dục quốc phòng ở địa phương.

3. Phòng Quân sự địa phương (Quân chủng Hải quân ), Ban Giáo dục quốc phòng (Quân chủng Phòng không - không quân), có trách nhiệm tham mưu giúp quân chủng thực hiện toàn diện công tác Giáo dục quốc phòng toàn dân.

Điều 10. Các cơ quan, đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu không nằm trong quy định từ Điều 1 đến Điều 8 của Quyết định này

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng theo yêu cầu của Bộ quốc phòng; phối hợp với các cơ quan quân sự địa phương, giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo về giáo viên, vũ khí huấn luyện, sân bãi, thao trường, cơ sở vật chất huấn luyện theo điều kiện và khả năng của đơn vị để giúp các cơ sở giáo dục và đào tạo thực hiện môn học Giáo dục quốc phòng.

Điều 11. Kinh phí bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng.

1. Hàng năm các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng được Bộ quốc phòng giao, lập dự toán kinh phí Giáo dục quốc phòng trong tổng dự toán kinh phí của cơ quan, đơn vị mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Cơ quan thường trực chuyên trách công tác Giáo dục quốc phòng (Cục dân quân - tự vệ) căn cứ vào chương trình, kế hoạch, công tác Giáo dục quốc phòng , bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và hoạt động của Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương tổng hợp dự toán kinh phí trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Quản lý, sử dụng kinh phí chi cho công tác Giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng và hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng Trung ương Luật ngân sách Nhà nước và Điều lệ công tác tài chính của Quân đội nhân dân Việt nam.

Điều 12. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký; các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 13. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong quyết định này, triển khai thực hiện; hàng tháng, quý, năm báo cáo kết quả về Bộ quốc phòng (qua Cục Dân quân - Tự vệ - Bộ tổng tham mưu) để tổng hợp báo cáo Hội đồng Giáo dục quốc phòng Trung ương theo chế độ quy định.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Phạm Văn Trà

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2002/QĐ-BQP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2002/QĐ-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2002
Ngày hiệu lực08/05/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2007
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2002/QĐ-BQP

Lược đồ Quyết định 59/2002/QĐ-BQP nhiệm vụ cơ quan, đơn vị quân đội công tác giáo dục quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2002/QĐ-BQP nhiệm vụ cơ quan, đơn vị quân đội công tác giáo dục quốc phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2002/QĐ-BQP
        Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
        Người kýPhạm Văn Trà
        Ngày ban hành23/04/2002
        Ngày hiệu lực08/05/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/12/2007
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 59/2002/QĐ-BQP nhiệm vụ cơ quan, đơn vị quân đội công tác giáo dục quốc phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2002/QĐ-BQP nhiệm vụ cơ quan, đơn vị quân đội công tác giáo dục quốc phòng

            • 23/04/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/05/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực