Quyết định 59/2003/QĐ-UB

Quyết định 59/2003/QĐ-UB bổ sun quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định số 72/2002/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ

Quyết định 59/2003/QĐ-UB bổ sung đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính 72/2002/QĐ-UB Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 119/QĐ-UBND 2009 danh mục văn bản Hậu Giang Cần Thơ ban hành 1991-2008 và được áp dụng kể từ ngày 14/01/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2003/QĐ-UB bổ sung đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính 72/2002/QĐ-UB Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2003/QĐ-UB

Cần Thơ, ngày 05 tháng 9 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BỔ SUNG KHOẢN 3, ĐIỀU 12 CỦA BẢN QUY ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CẦN THƠ, BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 72 /2002/QĐ-UB NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2002 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và ngày 29 tháng 6 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Thông tư số 38/2000/NĐ-CP">115/2000/TT-BTC ngày 11 tháng 12 năm 2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP; Thông tư số 1990/2001/TT-TCĐC ngày 30 tháng 11 năm 2001 của Tổng cục Địa chính hướng dẫn đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay, bổ sung khoản 3, Điều 12 của bản Quy định về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cần Thơ, ban hành theo Quyết định số 72/2002/QĐ-UB ngày 30 tháng 5 năm 2002 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ, như sau:

" - Người sử dụng đất có Giấy xác nhận của Chi cục Quản lý đất đai, Giấy xác nhận của Sở Địa chính ghi là đất vườn, ao, nhưng đã có một trong các giấy tờ: Giấy phép xây dựng nhà ở, Giấy chứng nhận sở hữu nhà ở được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc Đơn xin hợp thức hóa nhà ở được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và đã kê khai nộp thuế nhà, đất trước ngày 07 tháng 9 năm 2000 (ngày Nghị định số 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất có hiệu lực thi hành), thì cho phép đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở, không phải chuyển mục đích sử dụng đất".

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, thị xã Vị Thanh và các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- VP.CP (HN-TP.HCM)
- Bộ Tư pháp
- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh
- TAND và VKSND tỉnh
- Sở, Ban, ngành tỉnh
- VP.TU và các Ban của Đảng
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể
- TT.HĐND và UBND TP-TX-H
- Cơ quan TƯ đóng trên địa bàn
- Cơ quan Báo, Đài
- Lưu TTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CẦN THƠ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Phong Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2003/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 59/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/09/2003
Ngày hiệu lực 05/09/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 59/2003/QĐ-UB bổ sung đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính 72/2002/QĐ-UB Cần Thơ


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 59/2003/QĐ-UB bổ sung đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính 72/2002/QĐ-UB Cần Thơ
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 59/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Cần Thơ
Người ký Nguyễn Phong Quang
Ngày ban hành 05/09/2003
Ngày hiệu lực 05/09/2003
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/01/2009
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 59/2003/QĐ-UB bổ sung đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính 72/2002/QĐ-UB Cần Thơ

Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2003/QĐ-UB bổ sung đăng ký đất đai lập hồ sơ địa chính 72/2002/QĐ-UB Cần Thơ