Quyết định 59/2005/QĐ.CT

Quyết định 59/2005/QĐ.CT quy định tạm thời về mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy Cử nhân Tin học và Anh văn (ngoài sư phạm) trình độ Cao đẳng từ năm học 2004-2005 do tỉnh Bình Dương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2005/QĐ.CT sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy Cử nhân Tin học Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2005/QĐ.CT

Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH TẠM THỜI MỨC THU VÀ SỬ DỤNG HỌC PHÍ ĐÀO TẠO HỆ CHÍNH QUI CỬ NHÂN TIN HỌC VÀ ANH VĂN ( NGOÀI SƯ PHẠM) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG TỪ NĂM HỌC 2004-2005.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Căn cứ Quyết định số 1041/BGD&ĐT-ĐH-SĐH ngày 02/3/2004 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc cho phép Trường Cao đẳng Sư phạm được đào tạo hệ chính qui trình độ Cao đẳng 2 ngành Tin học và Anh văn;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân;

- Theo đề nghị của sở Giáo dục-Đào tạo và sở Tài chính tại tờ trình số 1641/TT-GDĐT-TC ngày 12/11/2004; Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại công văn số 132/CV-TT.HĐND ngày 05/5/2005,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành tạm thời mức thu và sử dụng học phí đào tạo hệ chính qui Cử nhân Tin học và Anh văn (ngoài sư phạm) trình độ Cao đẳng, từ năm học 2004-2005, gồm một số nội dung sau:

1. Đối tượng thu: Sinh viên hệ chính qui không sư phạm, trình độ Cao đẳng các ngành Tin học, Anh văn và các ngành khác (nếu có).

2. Mức thu:

- Ngành Tin học: 140.000 đ/tháng/sinh viên.

- Ngành Anh văn: 120.000 đ/tháng /sinh viên.

- Các ngành khác: 100.000 đ/tháng/sinh viên.

Học phí được thu theo định kỳ hàng tháng, thu 10 tháng (mười) cho một năm học.

3. Về miễn, giảm học phí: Chỉ xét miễn hoặc giảm học phí cho đối tượng theo qui định của Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Tài chính và công văn liên sở số 576/CVLS ngày 22/10/2001 của sở Giáo dục-Đào tạo và sở Tài chính- Vật giá tỉnh Bình Dương.

4. Quản lý và sử dụng tiền thu học phí:

Việc thực hiện thu và quản lý sử dụng học phí phải được phản ánh đầy đủ vào sổ sách kế toán và nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục-Đào tạo và Bộ Tài chính và công văn liên sở số 576/CVLS ngày 22/10/2001 của sở Giáo dục-Đào tạo và sở Tài chính- Vật giá (nay là sở Tài chính) tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện thu- chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục- đào tạo công lập thuộc hệ thống Giáo dục Quốc dân năm học 2001-2002 và những năm tiếp theo; Các văn bản tài chính hiện hành.

Điều 2: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Giáo dục- Đào tạo, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng sư phạm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định nầy.

Quyết định có hiệu lực, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- CT và PCT UBND tỉnh
- Như điều II
- Lưu VP,Tm

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN
Nguyễn Hoàng Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2005/QĐ.CT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2005/QĐ.CT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2005
Ngày hiệu lực09/05/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/08/2005
Cập nhật19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2005/QĐ.CT

Lược đồ Quyết định 59/2005/QĐ.CT sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy Cử nhân Tin học Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2005/QĐ.CT sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy Cử nhân Tin học Bình Dương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2005/QĐ.CT
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýNguyễn Hoàng Sơn
        Ngày ban hành09/05/2005
        Ngày hiệu lực09/05/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/08/2005
        Cập nhật19 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 59/2005/QĐ.CT sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy Cử nhân Tin học Bình Dương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2005/QĐ.CT sử dụng học phí đào tạo hệ chính quy Cử nhân Tin học Bình Dương

            • 09/05/2005

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2005

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực