Quyết định 59/2005/QĐ-UBND

Quyết định 59/2005/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định 42/2005/QĐ-UBND do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2005/QĐ-UBND Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2005/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 21 tháng 6 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: SỬA ĐỔI NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2005/QĐ-UBND NGÀY 10/5/2005 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003;

- Căn cứ Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

- Căn cứ Thông tư 16/2005/NĐ-CP">08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi nội dung Quyết định số 42/2005/QĐ-UBND ngày 10/5/2005 của UBND tỉnh như sau:

Sửa đổi Điều 8 (Xử lý thủ tục các dự án đầu tư xây dựng dở dang) như sau:

Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định trước khi NĐ 16/CP có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp-PTNT, Giao thông Vận tải, Công nghiệp, Thương mại-Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị và Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2.
- UBTV Quốc hội.
- Chính phủ.
- Bộ Xây dựng.
- Cục K.tra văn bản - Bộ Tư pháp (B/c)
- TT Tỉnh ủy.
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
- TT HĐND, UBND tỉnh.
- Lưu VT, LT, TH, NC.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
CHỦ TỊCH
Nguyễn Minh Quang

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2005/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 59/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/06/2005
Ngày hiệu lực 21/06/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/12/2007
Cập nhật 19 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2005/QĐ-UBND Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 59/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2005/QĐ-UBND Lai Châu
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 59/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Lai Châu
Người ký Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành 21/06/2005
Ngày hiệu lực 21/06/2005
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 14/12/2007
Cập nhật 19 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 59/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2005/QĐ-UBND Lai Châu

Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2005/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 42/2005/QĐ-UBND Lai Châu

  • 21/06/2005

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/06/2005

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực