Quyết định 59/2006/QĐ-UBND

Quyết định 59/2006/QĐ-UBND về thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 59/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐÔ THỊ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng, ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 17/2001/NĐ-CP ngày 04/5/2001 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA);
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BXD-BNV ngày 16/01/2004 của Liên bộ Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước ngành xây dựng tại địa phương;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Giao thông Công chính Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) trực thuộc Sở Giao thông Công chính Hà Nội;

- Tên giao dịch tiếng Anh: HANOI URBAN TRANSPORT DEVELOPMENT PROJECK MANAGEMENT UNIT;

- Tên giao dịch viết tắt: HUTDPMU.

- Trụ sở chính của Ban Quản lý dự án, đặt tại: Số 44, đường Yên Phụ, quận Ba Đình, Hà Nội;

- Điện thoại giao dịch: 048.294.310; Fax: 048.294.310

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Chức năng:

- Được giao chức năng giúp chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về quản lý dự án đầu tư công trình;

- Ban Quản lý dự án chịu sự chỉ đạo của UBND Thành phố, đồng thời chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Sở Giao thông Công chính Hà Nội và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các Sở, Ngành có liên quan trong việc thực hiện quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Ban Quản lý dự án là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; Có tư cách pháp nhân; Có con dấu riêng; Được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ban Quản lý dự án có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều 36 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

- Quản lý cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng, cơ sở vật chất, tài sản trang thiết bị của đơn vị theo đúng chế độ, quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

- Thực hiện các chế độ và chính sách khác theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Thành phố và Giám đốc Sở Giao thông Công chính Hà Nội giao.

Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Tổ chức bộ máy:

a) Lãnh đạo Ban Quản lý dự án, có: Giám đốc và một số Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc;

- Giám đốc Ban Quản lý dự án do UBND Thành phố quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông Công chính Hà Nội;

- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án do Giám đốc Sở Giao thông Công chính Hà Nội quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án.

b) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ban Quản lý dự án, gồm một số phòng cơ bản, như sau:

- Phòng Hành chính Tổng hợp;

- Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật;

- Phòng Tài chính – Kế toán;

- Phòng chuẩn bị mặt bằng.

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được giao, theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án, Giám đốc Sở Giao thông Công chính quyết định thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc Ban Quản lý dự án và bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm các chức vụ quản lý điều hành các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Ban Quản lý dự án.

2. Biên chế:

Biên chế cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Ban Quản lý dự án được xác định theo năng lực (theo hạng của Ban);

- Biên chế cán bộ, viên chức trước mắt là: 20 (hai mươi) người;

Ban Quản lý dự án Đầu tư Phát triển Giao thông đô thị Hà Nội, được phép sử dụng một số lao động hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Thành phố.

Điều 3. Giao cho Giám đốc Sở Giao thông Công chính chủ trì phối hợp Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Sở, Ngành có liên quan xây dựng Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội, trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Nội vụ, Giao thông Công chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP;
- Các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Như Điều 5;
- Công an TP Hà Nội;
- Kho bạc nhà nước TP Hà Nội;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Đỗ Hoàng Ân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2006
Ngày hiệu lực24/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐỗ Hoàng Ân
        Ngày ban hành09/05/2006
        Ngày hiệu lực24/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2006/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư phát triển Giao thông Đô thị Hà Nội

            • 09/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực