Quyết định 59/2007/QĐ-BNN

Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên kèm theo Quyết định 06/2005/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chăm sóc phục hồi rừng tự nhiên hướng dẫn 06/2005/QĐ-BNN đã được thay thế bởi Thông tư 23/2016/TT-BNNPTNT hướng dẫn nội dung quản lý công trình lâm sinh và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chăm sóc phục hồi rừng tự nhiên hướng dẫn 06/2005/QĐ-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 59/2007/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH NGHIỆM THU TRỒNG RỪNG, KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH RỪNG, CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG, BẢO VỆ RỪNG, KHOANH NUÔI PHỤC HỒI RỪNG TỰ NHIÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2005/QĐ-BNN NGÀY 24 THÁNG 01 NĂM 2005 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của “Quy định nghiệm thu trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên” đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 như sau:

1. “Điều 5 – nghiệm thu cơ sở và phúc tra nghiệm thu được sửa đổi lại như sau:

a) Nghiệm thu cơ sở: là nghiệm thu kết quả thực hiện giữa bên A (bên giao khoán) và bên B (bên nhận khoán).

Hội đồng nghiệm thu cơ sở gồm: bên A – đại diện chủ dự án, cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế hoạch, kế toán; bên B – đại diện người nhận khoán.

Đối với các hạng mục lâm sinh cần thiết phải thực hiện qua 2 bước nghiệm thu – bước 1, bước 2, thì kết quả nghiệm thu các lần trong bước 1, là căn cứ để tiến hành nghiệm thu cơ sở (bước 2)

Kết quả nghiệm thu cơ sở là căn cứ để thanh quyết toán công trình.

b) Phúc tra nghiệm thu: là kiểm tra lại kết quả nghiệm thu cơ sở. Phúc tra nghiệm thu do cấp trên trực tiếp của bên A tiến hành đối với bên A, là công việc thuộc chức năng quản lý của cấp trên khi thấy cần thiết phải kiểm tra nghiệm thu.

Thành phần phúc tra nghiệm thu do cấp trên của bên A quyết định. Mẫu biên bản phúc tra nghiệm thu tại phụ biểu 11 kèm theo Quyết định này.

- Phúc tra nghiệm thu chỉ thực hiện sau khi hoàn thành nghiệm thu cơ sở, chậm nhất 30 ngày kể từ khi có báo cáo kết quả nghiệm thu cơ sở.

- Diện tích phúc tra nghiệm thu do cấp trên của A quyết định nhằm bảo đảm cho yêu cầu kiểm tra giám sát, tối thiểu bằng 10% diện tích nghiệm thu cơ sở.

- Đối với lô rừng có phúc tra nghiệm thu thì kết quả phúc tra nghiệm thu là căn cứ sau cùng để thanh quyết toán công trình.”

2. “Điều 6 - Quy định các bước nghiệm thu, nội dung phương pháp tiến hành, chỉ tiêu nghiệm thu trồng rừng được sửa đổi bổ sung lại như sau:

a) Các bước nghiệm thu, nội dung, phương pháp tiến hành

- Bước 1 (bước nghiệm thu nội bộ của ban quản lý dự án): nghiệm thu công tác chuẩn bị trồng rừng. Bước nghiệm thu này làm cơ sở để quyết định bên nhận khoán được tiếp tục trồng rừng theo hợp đồng đã ký.

Thành phần tham gia nghiệm thu: cán bộ kỹ thuật giám sát của bên A nghiệm thu trực tiếp với bên nhận khoán.

Nội dung nghiệm thu: nghiệm thu trên toàn bộ diện tích, bao gồm phát dọn thực bì, cuốc hố (cự ly, kích thước hố), bón lót, lấp hố.

Kết quả nghiệm thu bước 1 đối với từng lô rừng trồng của từng hộ nhận khoán ghi vào biên bản theo mẫu biểu 1; kết quả nghiệm thu chuẩn bị trồng rừng của toàn dự án ghi vào biểu tổng hợp theo mẫu biểu 2 kèm theo Quyết định này.

- Bước 2 (nghiệm thu cơ sở): nghiệm thu sau khi trồng

+ Thời gian nghiệm thu:

Các tỉnh có hai vụ trồng rừng trong năm (vụ xuân – hè, hè – thu) nghiệm thu cơ sở tiến hành 2 đợt, đợt một thời gian nghiệm thu sau khi trồng 2 tháng; đợt hai nghiệm thu phần diện tích không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu đợt một, nghiệm thu đợt hai tiến hành sau khi trồng dặm một tháng.

Các tỉnh có một vụ trồng rừng vào cuối năm: nghiệm thu cơ sở tiến hành đợt một sau khi trồng 1 đến 2 tháng; đợt hai nghiệm thu được tính cho chỉ tiêu vốn đầu tư năm sau (sau khi trồng dặm 1 tháng) nếu có.

+ Thành phần tham gia nghiệm thu:

Bên giao khoán: gồm đại diện chủ dự án cơ sở (lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, kế toán).

Bên nhận khoán: người đại diện nhận khoán và một trong các đại diện tổ chức, chính quyền xã, thôn bản, hợp tác xã, (nếu thấy cần thiết).

+ Nội dung nghiệm thu

Nghiệm thu khối lượng: cán bộ kỹ thuật của bên A nghiệm thu trực tiếp với bên B, kiểm tra thực địa toàn bộ diện tích của từng lô rừng của từng hộ nhận khoán, xác định vị trí ranh giới, đối chiếu với bản đồ thiết kế, khoanh vẽ và xác định tỷ lệ thực hiện bằng mục trắc hoặc đo đạc trực tiếp.

Nghiệm thu chất lượng: cán bộ kỹ thuật của bên A nghiệm thu các tiêu chuẩn kỹ thuật trồng rừng được quy định trong hợp đồng giao khoán.

Đối với rừng trồng toàn diện:

Đo đếm toàn bộ diện tích hoặc đo đếm ô tiêu chuẩn.

Nếu đo đếm ô tiêu chuẩn thì diện tích ô tiêu chuẩn là 100m2, được lập trên tuyến đại diện của lô rừng. Số ô tiêu chuẩn tối thiểu được quy định như sau:

Diện tích lô £ 3ha: 10 ô

Diện tích lô > 3 – 4 ha: 15 ô

Diện tích lô > 4 – 5 ha: 20 ô

Đối với rừng trồng theo băng: đo đếm toàn bộ số lượng cây trên diện tích băng trồng.

Kết quả nghiệm thu từng lô rừng trồng của từng bộ phận khoán ghi vào biên bản theo mẫu biểu 3; kết quả trồng rừng toàn dự án được ghi vào biểu tổng hợp theo mẫu biểu 4 kèm theo Quyết định này (có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia nghiệm thu và các hộ nhận khoán), là căn cứ để thanh quyết toán công trình.

b) Chỉ tiêu nghiệm thu, biện pháp xử lý

- Chỉ tiêu nghiệm thu chuẩn bị trồng rừng

Các chỉ tiêu

Nội dung nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1. Phát dọn thực bì

Kỹ thuật phát dọn thực bì

- Đúng thiết kế trong hợp đồng ký kết

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

- Một trong các nội dung không đúng thiết kế trong hợp đồng

Phát dọn lại, nếu không thực hiện, không được cuốc hố

2. Cuốc hố

Kích thước hố, cự ly hố theo thiết kế trong hợp đồng

- Đạt kích thước, đạt cự ly

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

- Không đạt kích thước, cự ly

Không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, cuốc lại cho đúng kích thước, nếu không thực hiện không được trồng rừng.

3. Bón lót

Quy định bón lót theo thiết kế trong hợp đồng

Đạt thiết kê

Đạt tiêu chuẩn nghiệm thu

- Không đạt quy định theo thiết kế trong hợp đồng

Không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu, yêu cầu bón lót lại đúng quy định, nếu không thực hiện không được trồng rừng

- Chỉ tiêu nghiệm thu trồng rừng (nghiệm thu cơ sở)

Các chỉ tiêu

Nội dụng nghiệm thu

Tiêu chuẩn đánh giá

Đánh giá, kết luận

1. Diện tích

Diện tích thực trồng so với diện tích trong hợp đồng

Trồng đủ diện tích

Nghiệm thu thanh toán 100%

Thực trồng < 100%

Nghiệm thu thanh toán theo diện tích thực trồng

2. Loài cây trồng

Kiểm tra loài cây trồng

Đúng loài, cây giống đạt tiêu chuẩn quy định

Được nghiệm thu

Không đúng loài

Không nghiệm thu, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét

3. Tỷ lệ cây sống sót

Tỷ lệ cây sống tốt so với mật độ thiết kế trong hợp đồng.

≥ 85%

Nghiệm thu thanh toán 100% giá trị hợp đồng

50% đến <85%

Nghiệm thu thanh toán theo quy định về tỷ lệ cây sống tốt, diện tích này đưa vào kế hoạch chăm sóc năm thứ 2, trồng dặm cho đủ mật độ quy định (≥ 85%)

< 50%

Không nghiệm thu, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét

3. “Điều 7 – Nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng kết hợp trồng bổ sung cây lâm nghiệp được sửa đổi bổ sung như sau:

a) Các bước nghiệm thu thực hiện như quy định tại mục a khoản 2 Điều 1 Quyết định này;

b) Nội dung nghiệm thu, phương pháp tiến hành: thực hiện như nghiệm thu trồng rừng theo băng quy định tại mục a khoản 2 Điều 1 Quyết định này;

c) Chỉ tiêu nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung.

Các chỉ tiêu

Nội dung nghiệm thu

Biện pháp xử lý

1. Diện tích thực hiện

Đủ diện tích ký trong hợp đồng

Nghiệm thu 100%

Không đủ diện tích

Nghiệm thu theo diện tích thực hiện

2. Trồng bổ sung cây lâm nghiệp

Thực hiện như quy định tại Mục b Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

4. “Điều 8 – nghiệm thu khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng có tác động biện pháp kỹ thuật lâm sinh được sửa đổi bổ sung lại như sau:

a) Các bước nghiệm thu

Các bước nghiệm thu tùy theo số lần tác động kỹ thuật được quy định trong hợp đồng giao khoán. Nếu tác động 1 lần/năm thì chỉ nghiệm thu 1 bước, nghiệm thu ngay sau khi bên B thực hiện xong khối lượng công việc. Nếu tác động kỹ thuật nhiều lần/năm thì các bước nghiệm thu được quy định như sau:

- Bước 1: nghiệm thu các tác động biện pháp kỹ thuật được quy định cho các lần 1, 2,…, làm căn cứ cho nghiệm thu bước 2.

Thời gian nghiệm thu tiến hành ngay sau khi thực hiện xong công việc.

Thành phần nghiệm thu gồm cán bộ kỹ thuật giám sát bên A nghiệm thu trực tiếp với đại diện bên B.

- Bước 2 (nghiệm thu cơ sở): nghiệm thu lần cuối toàn bộ khối lượng, chất lượng lô rừng khoanh nuôi trên cơ sở kết quả nghiệm thu bước 1.

Thời gian nghiệm thu tiến hành ngay sau khi bên B thực hiện xong toàn bộ các lần tác động kỹ thuật theo quy định trong hợp đồng giao khoán.

Thành phần tham gia nghiệm thu:

Bên giao khoán: gồm đại diện chủ dự án cấp cơ sở, cán bộ kỹ thuật, kế toán.

Bên nhận khoán: người đại diện nhận khoán và một trong các đại diện tổ chức, chính quyền xã, thôn bản, hợp tác xã (nếu thấy cần thiết).

Kết quả nghiệm thu bước 1 từng lô rừng của từng hộ nhận khoán ghi vào biên bản theo mẫu biểu 5; kết quả nghiệm thu cơ sở (bước 2) toàn dự án ghi vào biểu tổng hợp theo mẫu biểu 6 kèm theo Quyết định này, là căn cứ để thanh quyết toán hợp đồng.

b) Nội dung nghiệm thu, phương pháp tiến hành:

- Nghiệm thu khối lượng: thực hiện theo quy định tại Mục a Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

- Nghiệm thu chất lượng: khảo sát toàn bộ diện tích, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, đánh giá tỷ lệ % chất lượng kỹ thuật thực hiện theo quy định tại Mục c dưới đây.

c) Chỉ tiêu nghiệm thu

Các chỉ tiêu

Nội dung nghiệm thu

Biện pháp xử lý

1. Diện tích thực hiện

Đủ diện tích ký trong hợp đồng

Nghiệm thu 100%

Không đủ diện tích

Nghiệm thu theo diện tích thực hiện

2. Phát luỗng dây leo, cây bụi, xúc tiến tái sinh chồi, xúc tiến tái sinh hạt

Đúng thiết kế kỹ thuật quy định trong hợp đồng

Nghiệm thu

Không đúng thiết kế kỹ thuật

Không nghiệp thu

3. Rừng bị tác động phá hoại

Thực hiện như quy định tại Mục c Khoản 6 Điều 1 Quyết định này

5. “Điều 9 - nghiệm thu chăm sóc rừng trồng được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Các bước nghiệm thu: thực hiện như quy định tại Mục a Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

Kết quả nghiệm thu bước 1 ghi vào mẫu biều 7 kèm theo Quyết định này; kết quả nghiệm thu bước 2 (nghiệm thu cơ sở) ghi vào mẫu biểu 8 kèm theo Quyết định này, là căn cứ đề thanh quyết toán công trình.

b) Nội dung nghiệm thu, phương pháp tiến hành

- Nghiệm thu khối lượng: thực hiện như quy định tại Mục b Khoản 4 Điều 1 Quyết định này.

- Nghiệm thu chất lượng: nghiệm thu các chỉ tiêu kỹ thuật chăm sóc.

Phát dọn thực bì, cuốc xới vun gốc cây: khảo sát toàn bộ diện tích, đối chiếu với tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong hợp đồng, đánh giá tỷ lệ % chất lượng thực hiện.

Bón thúc, tỷ lệ cây sống: thực hiện như quy đình này Mục b Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.

c) Chỉ tiêu nghiệm thu.

Các chỉ tiêu

Nội dung

Tiêu chuẩn đánh giá

Biện pháp xử lý

1. Phát dọn thực bì

Diện tích phát dọn thực bì đúng thiết kế kỹ thuật

≥ 90  %

- Nghiệm thu thanh toán 100%

< 90 %

- Không nghiệm thu

2. Cuốc xới vun gốc.

Diện tích cuốc xới vun gốc đúng thiết kế kỹ thuật

≥ 90%

- Nghiệm thu thanh toán 100%

< 90%

- Không nghiệm thu

3. Bón thúc

Số gốc có bón thúc đúng loại phân quy định

≥ 90%

- Nghiêm thu thanh toán 100%

< 90%

- Không nghiệm thu, yêu cầu bón lót bồ sung cho đủ

4. Tỷ lệ cây sống tốt

Tỷ lệ cây sống tốt sau khi trồng dặm.

≥ 70% so với mật độ thiết kế trồng

- Nghiệm thu thanh toán 100%

50% - < 70% so với mật độ thiết kế trồng

- Nghiệm thu thanh toán theo tỷ lệ cây sống tốt

< 50% mật độ thiết kế trồng

- Không nghiệm thu, báo cáo cấp trên có thẩm quyền xem xét.

Chỉ tiêu 4 thực hiện đối với rừng trồng năm thứ nhất thời vụ trồng xuân – hè và rừng trồng năm thứ 2.”

6. “Điều 11- nghiệm thu bảo vệ rừng được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Các bước nghiệm thu.

- Bước 1: Cán bộ kỹ thuật bên A nghiệm thu trực tiếp với hộ nhận khoán, đánh giá kết quả bảo vệ rừng theo các tiêu chí quy định tại mục c dưới đây. Kết quả đánh giá ghi vào mẫu biểu 9 kèm theo Quyết định này.

- Bước 2 (nghiệm thu cơ sở): cán bộ kỹ thuật bên A lập biểu tổng hợp nghiệm thu báo cáo Hội đồng nghiệm thu kiểm tra, phúc tra kết quả nghiệm thu bước 1. Kết quả nghiệm thu buớc 2 ghi vào mẫu biểu 10 kèm theo Quyết định này, là căn cứ để thanh quyết toán hợp đồng.

b) Thời gian nghiệm thu: hoàn thành chậm nhất vào tháng 12 năm kế hoạch.

c) Nội dung nghiệm thu: nghiệm thu diện tích, chất lượng bảo vệ rừng.

Đánh giá về các mặt gia súc phá hoại, tác động tiêu cực của con người;

- 100% diện tích rừng không bị tác động phá hoại: được nghiệm thu và thanh toán 100% giá trị hợp đồng.

- Một số diện tích rừng bị phá hoại (chặt phá, xâm lấn, phát đốt làm nương…), sẽ xử lý như sau:

+ Người nhận khoán phát hiện rừng bị xâm hại và báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền (cụ thể là chủ đầu tư và chính quyền địa phương): được xem là hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ rừng và được thanh toán tiền công bảo vệ theo hợp đồng.

+ Người nhận khoán không phát hiện được việc rừng bị xâm hại, hoặc phát hiện nhưng không báo với cơ quan có thẩm quyền: chỉ được thanh toán tiền công bảo vệ đối với diện tích rừng không bị xâm hại, diện tích rừng bị xâm hại tùy theo mức độ, sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

- Cách xác định diện tích rừng bị thiệt hại thực hiện như quy định tại mục d dưới đây.

d) Phương pháp tiến hành: khảo sát toàn bộ diện tích, đối chiếu với bản đồ thiết kế để xác định vị trí ranh giới, xác định tỷ lệ thực hiện bằng mục trắc hoặc đo đạc trực tiếp.”

7. Điều 12 - nghiệm thu khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên được sửa đổi bổ sung lại như sau:

Quy định về nghiệm thu khoanh nuôi phục hồi rừng tự nhiên thực hiện như quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định này.”

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh căn cứ vào các nội dung trên và mẫu biểu kèm theo, hướng dẫn chi tiết thực hiện đề phù hợp với thực tế sản xuất của địa phương mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Những nội dung khác không sửa đổi bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện như đã quy định kèm theo Quyết định số 06/2005/QĐ-BNN ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng các Cục, Vụ, các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

 

BIỂU 1

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHUẨN BỊ TRỒNG RỪNG/KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG CÂY LÂM NGHIỆP
(Bước 1 - nghiệm thu nội bộ đối với từng hộ nhận khoán)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

- Cán bộ kỹ thuật bên A:

+ Ông/bà:

- Bên nhận khoán:

+ Ông/bà:

Lô rừng trồng/rừng khoanh nuôi có trồng bổ sung:…………………….(ví dụ lô a1 - Rừng trồng)

Thuộc lô:…………., khoảnh……………Tiểu khu………………..(ví dụ thuộc lô a khoảnh 5 tiểu khu 15)

4. Kết quả nghiệm thu

Nội dung

Diện tích (ha)

Phát dọn thực bì (ha)

Cuốc hố

Bón lót

Lấp hố

Diện tích lô được nghiệm thu (ha)

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đạt

0 đạt

Đạt

0 đạt

Đạt

0 đạt

Đạt

0 đạt

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Kết quả nghiệm  thu tổng thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đo đếm thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đo đếm toàn diện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoặc kết quả đo đếm theo ô tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔTC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔTC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTC3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔTC4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kết luận, kiên nghị

 


CÁN BỘ KỸ THUẬT BÊN A

Ngày… tháng… năm…
BÊN NHẬN KHOÁN

Ghi chú: Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

 

BIỂU 2

Tên đơn vị
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU CHUẨN BỊ TRỒNG RỪNG/KHOANH NUÔI XỦC TIẾN TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG CÂY LÂM NGHIỆP
(Tổng hợp nghiệm thu bước 1 cho toàn dự án)

1. Tên dự án:

2. Địa điểm (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh):

3. Thành phần nghiệm thu

+ Đại diện Ban quản lý dự án bên A:

.................................................................................................................................................

+ Các hộ nhận khoán, các hộ thực hiện (bên B)

4. Kết quả nghiệm thu (số liệu lấy từ kết quả ở biểu 1 nghiệm thu đối với từng hộ gia đình)

STT

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Tên tiểu khu

Tên khoảnh

Tên lô

Tên phân lô

Diện tích (ha)

Ph. dọn TB

Cuốc hố

Bón lót

Lấp hố

Diện tích được nghiệm thu (ha)

Chử ký của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đạt

0 đạt

Đạt

0 đạt

Đạt

0 đạt

Đạt

0 đạt

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng diện tích được nghiệm thu chuẩn bị trồng rừng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiến nghị:….


THÀNH PHẦN NGHIỆM THU BÊN A
(ghi đầy đủ thành phần tham gia)

Ngày… tháng… năm…
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(nếu có)

 

BIỂU 3

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KẾT QUẢ TRỒNG RỪNG/KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG CÂY LÂM NGHIỆP
(Bước 1 – nghiêm thu nội bộ đối với từng hộ nhận khoán)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

- Cán bộ kỹ thuật bên A:

+ Ông/bà:

- Bên nhận khoán:

+ Ông/bà:

Lô rừng trồng/rừng khoanh nuôi có trồng bổ sung:…. (ví dụ a5 - Rừng trồng)

Thuộc lô:…….., khoảnh…….. Tiểu khu……(ví dụ: thuộc lô a khoảnh 7 tiểu khu 115)

4. Kết quả nghiệm thu

Nội dung

Diện tích (ha)

Loài cây trồng

Mật độ (cây/ha)

Cây sống tốt

Diện tích được ngh. thu (ha)

% được thanh toán

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đúng

0 đúng

Thiết kế

Thực trồng

Số lượng

Tỷ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

1. Kết quả nghiệm thu tổng thể

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Đo đếm thực tế

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả đo đếm toàn diện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoặc kết quả đo đếm theo ô tiêu chuẩn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔTC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔTC2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔTC3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÔTC4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kết luận, kiến nghị

 

CÁN BỘ KỸ THUẬT BÊN A

BÊN NHẬN KHOÁN
Ngày… tháng… năm…

Ghi chú: Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

 

BIỂU 4

Đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIỆM THU TRỒNG RỪNG/KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH CÓ TRỒNG BỔ SUNG CÂY LÂM NGHIỆP
(Bước 2 - nghiệm thu cơ sở tổng hợp cho toàn dự án)

1. Tên dự án:

2. Địa điểm: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

- …………..

- …………..

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán

4. Kết quả nghiệm thu (số liệu lấy từ biểu 3 - kết quả nghiệm thu bước 1 đối với từng hộ gia đình)

Số thứ tự

Tên tổ chức, hộ gia đình cá nhân

 Tiểu khu

Tên khoảnh

Tên lô

Diện tích

Loại cây trồng

Cây sống tốt (cây/ha)

Diện tích được nghiệm thu

(ha)

% được thanh toán

Chử ký của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình

Ghi chú

Thiết kế (ha)

Thi công (ha)

Đúng thiết kế

Không đúng

Số luợng

Tỷ lệ % (so với mật độ thiết kế)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng diện tích thiết kế, thi công, diện tích được nghiệm thu, % được thanh toán

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiến nghị:….

 

THÀNH PHẦN NGHIỆM THU
(Ghi đầy đủ thành phần tham gia)

Ngày… tháng… năm…
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(nếu có)

 

BIỂU 5

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH CÓ TÁC ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH
(Bước 1 - nghiệm thu nội bộ các lần tác động 1, 2…. đối với từng hộ nhận khoán)

1. Tên dự án:

2. Địa điểm: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

- Cán bộ kỹ thuật bên A:

+ Ông/bà:

…………

- Bên nhận khoán:

+ Ông/bà:

4. Kết quả nghiệm thu

STT

 Tiểu khu

 khoảnh

Tên lô

Diện tích (ha)

Phát luỗng

Xúc tiến tái sinh chồi

Xúc tiến tái sinh hạt

Diện tích được nghiệm thu (ha)

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đúng TK

Không đúng TK

Đúng thiết kế

Không đúng TK

Đúng thiết kế

Không đúng TK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng diện tích thiết kế, thi công, diện tích được nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiến nghị:….

 


CÁN BỘ KỸ THUẬT BÊN A

Ngày… tháng… năm…
BÊN NHẬN KHOÁN

Ghi chú: Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

 

BIỂU 6

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP NGHIỆM THU KHOANH NUÔI XÚC TIẾN TÁI SINH CÓ TÁC ĐỘNG CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH
(Bước 2 - nghiệm thu cơ sở tổng hợp cho toàn dự án)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

- Bên A:

+ ……….

+………..

4. Kết quả nghiệm thu (lấy từ biểu 5 - kết quả nghiệm thu bước 1 đối với từng hộ nhận khoán)

STT

Tên tổ chức hộ gia đình cá nhân

 Tiểu khu

Khoảnh

Diện tích (ha)

Phát luỗng

Xúc tiến tái sinh chồi

Xúc tiến tái sinh hạt

Diện tích đựơc nghiệm thu (ha)

Chữ ký của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đúng TK

Không đúng TK

Đúng thiết kế

Không đúng TK

Đúng thiết kế

Không đúng TK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng diện tích thiết kế, thi công, diện tích được nghiệm thu

….

….

 

 

 

 

 

 

….

 

 

5. Kiến nghị:….

 


THÀNH PHẦN NGHIỆM THU
(Ghi đầy đủ thành phần tham gia)

Ngày… tháng… năm…
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Nếu có)

 

BIỂU 7

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG NĂM THỨ….., LẦN THỨ……
(Bước 1 - nghiệm thu nội bộ các lần chăm sóc 1, 2…… đối với từng hộ nhận khoán)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu

- Cán bộ kỹ thuật bên A:

+ Ông/bà:

……

- Bên nhận khoán:

+ Ông/bà:

4. Kết quả nghiệm thu


STT

 Tiểu khu

 Khoảnh

Lô, tiêu chuẩn

Diện tích (ha)

Phát chăm sóc (ha)

Xới đất vun gốc (số gốc)

Bón thúc (số gốc)

Số cây sống sau khi trồng dặm

Diện tích đựơc nghiệm thu

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đúng thiết kế

0 đúng thiết kế

Đúng thiết kế

0 đúng thiết kế

Đúng thiết kế

Không đúng thiết kế

Cây/ha

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

Lô…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng diện tích thiết kế, thi công, diện tích được nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiến nghị:….

 


CÁN BỘ KỸ THUẬT BÊN A

Ngày… tháng… năm…
BÊN NHẬN KHOÁN

Ghi chú: Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

 

BIỂU 8

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

 

BIÊN BẢN TỔNG HỢP NGHIỆM THU CHĂM SÓC RỪNG TRỒNG NĂM THỨ

(Bước 2 - nghiệm thu cơ sở tổng hợp cho toàn dự án)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

+ Ông/bà:

+……

4. Kết quả nghiệm thu

STT

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

 Tiểu khu

 Khoảnh

Diện tích (ha)

Phát chăm sóc

Xới đất vun gốc (số gốc)

Bón thúc (số gốc)

Số cây sống sau khi trồng dặm

Diện tích đựơc nghiệm thu

Chữ ký của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán

Ghi chú

Thiết kế

Thi công

Đúng thiết kế

0 đúng thiết kế

Đúng thiết kế

0 đúng thiết kế

Đúng thiết kế

0 đúng thiết kế

Cây/ha

Tỷ lệ (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

Lô 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng diện tích thiết kế, thi công diện tích được nghiệm thu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiến nghị

 


THÀNH PHẦN NGHIỆM THU
(Ghi đủ thành phần tham gia)

Ngày… tháng… năm…
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Nếu có)

 

BIỂU 9

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BẢO VỆ RỪNG
(Bước 1 - nghiệm thu nội bộ với từng hộ nhận khoán)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

- Cán bộ kỹ thuật bên A:

+ Ông/bà:

- Bên nhận khoán:

+ Ông/bà:

4. Kết quả nghiệm thu

STT

Tiểu khu

Khoảnh

Diên tích (ha)

Kết quả bảo vệ rừng

Diện tích được nghiệm thu (ha)

% được thanh toán

Ghi chú

Hoàn thành tốt (ha)

Không hoàn thành, nguyên nhân (ha)

Theo hợp đồng

Thực hiện

Bất khả kháng

Chủ quan

Cháy

Sâu bệnh

Bị phá hoại

Cháy

Sâu bệnh

Bị phá hoại

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng diện tích hợp đồng, diện tích thực hiện, diện tích được nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiến nghị

 


CÁN BỘ KỸ THUẬT BÊN A

Ngày… tháng… năm…
HỘ NHẬN KHOÁN

Ghi chú: Biên bản được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản.

 

 

BIỂU 10

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

 

BIỂU TỔNG HỢP NGHIỆM THU BẢO VỆ RỪNG
(Bước 2 - nghiệm thu cơ sở tổng hợp cho toàn dự án)

1. Tên dự án:

2. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)

3. Thành phần nghiệm thu:

+

+

4. Kết quả nghiệm thu (lấy từ kết quả nghiệm thu bước 1 - biểu 9)

STT

Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Tiểu khu

Khoảnh

Diên tích (ha)

Kết quả bảo vệ rừng

Diện tích được nghiệm thu (ha)

% được thanh toán

Chữ ký của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân

Ghi chú

Hoàn thành tốt (ha)

Không hoàn thành, nguyên nhân (ha)

Theo hợp đồng

Thực hiện

Bất khả kháng

Chủ quan

Cháy

Sâu bệnh

Bị phá

Cháy

Sâu bệnh

Bị phá

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kiến nghị

 


THÀNH PHẦN NGHIỆM THU
(Ghi đủ thành phần tham gia)

Ngày… tháng… năm…
ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(nếu có)

 

BIỂU 11

Tên đơn vị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BIÊN BẢN PHÚC TRA NGHIỆM THU

1. Tên công trình:

2. Tên dự án:

3. Địa danh: (tên thôn/bản, xã, huyện, tỉnh)…………………………………………………………..

4. Thành phần nghiệm thu:

- Đại diện bên phúc tra nghiệm thu (bên A):

+ Ông/bà:

+...........................................................................................................................................

+...........................................................................................................................................

- Đại diện bên được phúc tra nghiệm thu (bên B):

+ Ông/bà:

+...........................................................................................................................................

+...........................................................................................................................................

5. Kết quả phúc tra nghiệm thu

a) Diện tích thực hiện……………………..ha, so với hợp đồng đạt …………………………….%

b) Kết quả phúc tra nghiệm thu: (Ghi đầy đủ các nội dung kỹ thuật theo mẫu biểu nghiệm thu cơ sở các hạng mục lâm sinh -2, 4, 6, 8, 10; phúc tra nghiệm thu hạng mục nào ghi theo mẫu biểu của hạng mục đó).

6. Kết luận và kiến nghị

.............................................................................................................................................                                      

                                                                                                           


BÊN A
(Ghi đủ thành phần tham gia)

Ngày… tháng… năm…
BÊN B
(Ghi đủ thành phần tham gia)

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(nếu có)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2007/QĐ-BNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2007/QĐ-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2007
Ngày hiệu lực29/08/2007
Ngày công báo14/08/2007
Số công báoTừ số 558 đến số 559
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2007/QĐ-BNN

Lược đồ Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chăm sóc phục hồi rừng tự nhiên hướng dẫn 06/2005/QĐ-BNN


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chăm sóc phục hồi rừng tự nhiên hướng dẫn 06/2005/QĐ-BNN
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu59/2007/QĐ-BNN
    Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    Người kýHứa Đức Nhị
    Ngày ban hành19/06/2007
    Ngày hiệu lực29/08/2007
    Ngày công báo14/08/2007
    Số công báoTừ số 558 đến số 559
    Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2017
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chăm sóc phục hồi rừng tự nhiên hướng dẫn 06/2005/QĐ-BNN

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy định nghiệm thu trồng khoanh nuôi xúc tiến tái sinh chăm sóc phục hồi rừng tự nhiên hướng dẫn 06/2005/QĐ-BNN