Quyết định 59/2008/QĐ-UBND

Quyết định 59/2008/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2008/QĐ-UBND thực hiện Nghị định tư vấn pháp luật Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2008/QĐ-UBND

Tân An, ngày 19 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2008/NĐ-CP NGÀY 16/7/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 991/TTr-STP ngày 08/11/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật.

Điều 2. Giao Sở Tư pháp phối hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai thực hiện quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Phòng NC-TCD (NC) ;
- Lưu: VT VP UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Dương Quốc Xuân

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 77/2008/NĐ-CP NGÀY 16/7/2008 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh)

Ngày 16/7/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về tư vấn pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 77/2008/NĐ-CP) thay thế Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2003/NĐ-CP) Đây là Nghị định có nhiều điểm mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập và mở rộng phạm vi hoạt động của các trung tâm tư vấn pháp luật, chi nhánh đến cấp huyện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu và thực thi pháp luật của các tổ chức, công dân.

Để hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh được tổ chức, hoạt động thống nhất, phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội và nhu cầu về tư vấn pháp luật của các tổ chức, công dân trong tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Triển khai, phổ biến bằng nhiều hình thức cho các sở, ngành tỉnh, UBND huyện thị xã, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, cơ sở đào tạo…(sau đây gọi chung là tổ chức chủ quản) và nhân dân trong tỉnh nắm vững những nội dung cơ bản của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP để có trách nhiệm xây dựng, quản lý về tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định pháp luật.

2. Công tác quản lý tổ chức và hoạt động tư vấn phải bảo đảm sự chủ động và có sự phối hợp chặt chẽ, cộng đồng trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức chủ quản. Giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc và khắc phục triệt để những tồn tại yếu kém của các tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật trong thời gian qua.

3. Việc triển khai, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị định số 77/2008/NĐ-CP phải bảo đảm gắn liền với công tác quản lý nhà nước và sự phối hợp quản lý giữa cơ quan chuyên môn cấp tỉnh với UBND các huyện, thị xã, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Công tác triển khai quán triệt và tuyên truyền phổ biến Nghị định số 77/2008/NĐ-CP:

a) Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai, quán triệt nội dung Nghị định số 77/2008/NĐ-CP cho Thủ trưởng các tổ chức chủ quản cấp tỉnh. Trong triển khai chú ý xác định rõ các tổ chức chủ quản (kể cả cấp tỉnh, cấp huyện) là đối tượng quy định trong Nghị định được quyền quyết định thành lập trung tâm tư vấn pháp luật và các đối tượng được phục vụ, nhằm tạo điều kiện để các tổ chức thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức mình và các tổ chức, cá nhân khác theo quy định pháp luật.

b) Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật các cấp trong tỉnh phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị định số 77/2008/NĐ-CP bằng các chương trình lồng ghép với chuyên trang và thời lượng thích hợp.

2. Sở Tư pháp thực hiện việc đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật và quản lý hoạt động tư vấn pháp luật

a) Điều tra khảo sát tình hình, tìm hiểu nhu cầu thành lập và hướng dẫn việc thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh, thực hiện đăng ký hoạt động cho Trung tâm Tư vấn pháp luật và Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật, cấp thẻ tư vấn viên pháp luật đúng thủ tục, trình tự và thời gian theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

Giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, giấy chứng nhận tư vấn viên pháp luật được cấp theo quy định của Nghị định số 65/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật tiếp tục có hiệu lực theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

b) Tham mưu UBND tỉnh từng bước hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tư vấn pháp luật theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP trong đó tập trung các nội dung chủ yếu gồm:

- Đề xuất các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật; phối hợp với tổ chức chủ quản cùng cấp trong việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người thực hiện tư vấn pháp luật, kết hợp với việc tạo nguồn bổ sung đội ngũ tư vấn viên và cộng tác viên tư vấn pháp luật nhằm khuyến khích việc thành lập các Trung tâm Tư vấn pháp luật cùng với các Chi nhánh của các Trung tâm Tư vấn pháp luật.

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn các tổ chức tư vấn hoạt động không hợp pháp, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật theo thẩm quyền hoặc theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh. Hàng năm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ theo quy định.

3. Trách nhiệm của tổ chức chủ quản trong quản lý hoạt động tư vấn pháp luật:

Tổ chức chủ quản có trách nhiệm quản lý về tổ chức, hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật, Chi nhánh do mình thành lập theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP và Điều lệ của tổ chức mình với các nội dung chủ yếu gồm:

- Phối hợp Sở Tư pháp tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người thực hiện tư vấn pháp luật.

- Bố trí kinh phí bảo đảm cho hoạt động thường xuyên của Trung tâm Tư vấn pháp luật, chi nhánh do mình quyết định thành lập.

- Thống nhất với Sở Tài chính và Sở Tư pháp quy định cụ thể mức thù lao tư vấn (kể cả đối với các Trung tâm Tư vấn đã thành lập trước đây).

- Theo dõi, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm yêu cầu minh bạch hóa trong tổ chức và hoạt động của Trung tâm Tư vấn pháp luật do mình quyết định thành lập.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Tư pháp:

- Chủ trì và phối hợp với các tổ chức chủ quản và các ngành chức năng liên tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này; đồng thời theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện; tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả cho Bộ Tư pháp và UBND tỉnh theo quy định.

- Phối hợp với các ngành chức năng liên quan của tỉnh và tổ chức chủ quản trong việc quyết định thành lập, bố trí nhân sự kiện toàn về tổ chức và hoạt động Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc quyền quản lý.

- Kịp thời tham mưu UBND tỉnh những nội dung cụ thể trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh. Kiến nghị Bộ Tư pháp có ý kiến chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 77/2008/NĐ-CP tại địa phương.

2. Thủ trưởng các tổ chức chủ quản cấp tỉnh có trách nhiệm triển khai Nghị định số 77/2008/NĐ-CP cho tổ chức mình (kể cả đơn vị cấp huyện thuộc quyền quản lý).

3. Sở Tài chính có trách nhiệm cấp kinh phí kịp thời để tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch này.

4. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh có trách nhiệm triển khai, quán triệt Nghị định số 77/2008/NĐ-CP cho cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị mình để phối hợp với tổ chức chủ quản trong quản lý tổ chức, hoạt động tư vấn pháp luật theo quy định của Nghị định số 77/2008/NĐ-CP.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chỉ đạo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật địa phương triển khai thực hiện nội dung tuyên truyền phổ biến Nghị định số 77/2008/NĐ-CP đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tư vấn pháp luật trên địa bàn phụ trách.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch này, có gì vướng mắc, các ngành, các cấp phản ánh về Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/11/2008
Ngày hiệu lực29/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2008/QĐ-UBND thực hiện Nghị định tư vấn pháp luật Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2008/QĐ-UBND thực hiện Nghị định tư vấn pháp luật Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýDương Quốc Xuân
        Ngày ban hành19/11/2008
        Ngày hiệu lực29/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 59/2008/QĐ-UBND thực hiện Nghị định tư vấn pháp luật Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2008/QĐ-UBND thực hiện Nghị định tư vấn pháp luật Long An

           • 19/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực