Quyết định 59/2015/QĐ-UBND

Quyết định 59/2015/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Tây Ninh năm 2016

Quyết định 59/2015/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2016 đã được thay thế bởi Quyết định 31/2019/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định quy phạm Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh và được áp dụng kể từ ngày 19/08/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2015/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2015/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 23 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 384/TTr-SKHĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 cho các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố là 2.126,3 tỷ đồng, bao gồm:

1. Vốn cân đối ngân sách tỉnh: 866,3 tỷ đồng. Trong đó:

a) Ngân sách tập trung: 487,8 tỷ đồng (trong đó: Cân đối ngân sách tỉnh 333,6 tỷ đồng, cân đối ngân sách các huyện, thành phố 154,2 tỷ đồng);

b) Nguồn thu tiền sử dụng đất: 63 tỷ đồng do các huyện, thành phố thu (đã loại trừ 30% trích lập quỹ phát triển đất và phục vụ công tác đo đạc);

c) Nguồn thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu: 315,5 tỷ đồng (trong đó nguồn thu năm 2015 chuyển sang năm 2016: 150,5 tỷ đồng ).

2. Vốn xổ số kiến thiết: 1.260,0 tỷ đồng.

3. Vốn xây dựng cơ bản năm 2016 được quản lý như sau:

a) Tỉnh quản lý: 1.276,7 tỷ đồng;

b) Các huyện, thành phố quản lý: 849,6 tỷ đồng (trong đó: Cân đối ngân sách các huyện, thành phố 217,2 tỷ đồng; tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 632,4 tỷ đồng).

(Phụ lục kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày.

Điều 3. Giao Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố được giao quản lý vốn sử dụng chặt chẽ, hiệu quả; hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Ngọc

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/12/2015
Ngày hiệu lực02/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2015/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2015/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýNguyễn Thanh Ngọc
        Ngày ban hành23/12/2015
        Ngày hiệu lực02/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/08/2019
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 59/2015/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2015/QĐ-UBND giao chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản Tây Ninh 2016