Quyết định 59/2015/QĐ-UBND

Quyết định 59/2015/QĐ-UBND điều chỉnh Quyết định 1882/QĐ-UBND về Quy chế khai thác và quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2015/QĐ-UBND khai thác quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2015/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 09 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 1882/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU CÔNG CHỨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2013/TTLT-BTP-BGTVT-BTNMT-BCA ngày 05/11/2013 của liên bộ Bộ Tư pháp, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Công an hướng dẫn việc trao đổi, cung cấp thông tin về tài sản bảo đảm giữa cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm với tổ chức hành nghề công chứng, cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền lưu hành tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của y ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế khai thác và quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng:

Nội dung điều chỉnh: “Giao Sở Tư pháp phối hợp với Hội Công chứng tỉnh Lâm Đồng thành lập Trung tâm Tích hợp cơ sở dữ liệu công chứng. Trung tâm Tích hp cơ sở dữ liệu công chứng là đơn vị sự nghiệp tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính theo quy định tại Quy chế khai thác và quản lý Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội Công chứng tỉnh, Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh và Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, Trưởng các tổ chức hành nghề công chứng và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
-
Cục Công tác phía nam - Bộ Tư pháp;
-
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
-
Như Điều 3 (để thực hiện);
-
Lưu: VT, NC.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2015
Ngày hiệu lực25/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2015/QĐ-UBND khai thác quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 59/2015/QĐ-UBND khai thác quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu59/2015/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýTrần Ngọc Liêm
       Ngày ban hành25/09/2015
       Ngày hiệu lực25/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 59/2015/QĐ-UBND khai thác quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2015/QĐ-UBND khai thác quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng Lâm Đồng

           • 25/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực