Quyết định 59/2017/QĐ-UBND

Quyết định 59/2017/QĐ-UBND về bãi bỏ khoản 3 Điều 16 Quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên kèm theo Quyết định 58/2014/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 16 thỏa thuận sử dụng đất để thực hiện dự án Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2017/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ KHOẢN 3 ĐIỀU 16 QUY ĐỊNH PHỐI HỢP VỚI CHỦ ĐẦU TƯ TRONG VIỆC THỎA THUẬN VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ NẰM NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ, KHU CHẾ XUẤT MÀ KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP NHÀ NƯỚC PHẢI THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/2014/QĐ-UBND NGÀY 31/12/2014 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông báo số 745/TB-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh về kết luận tại Hội nghị UBND tỉnh ngày 01/11/2017;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (tại Tờ trình số 530/TTr-STNMT ngày 29/9/2017), kết quả thẩm định của Sở Tư pháp (tại Báo cáo số 187/BC-STP ngày 01/9/2017),

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 16 Quy định phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất mà không thuộc trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chí Hiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/11/2017
Ngày hiệu lực07/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 16 thỏa thuận sử dụng đất để thực hiện dự án Phú Yên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 59/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 16 thỏa thuận sử dụng đất để thực hiện dự án Phú Yên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu59/2017/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
       Người kýNguyễn Chí Hiến
       Ngày ban hành23/11/2017
       Ngày hiệu lực07/12/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 59/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 16 thỏa thuận sử dụng đất để thực hiện dự án Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Điều 16 thỏa thuận sử dụng đất để thực hiện dự án Phú Yên

           • 23/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực