Quyết định 59/2017/QĐ-UBND

Quyết định 59/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 26/2011/QĐ-UBND về Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An; Quyết định 53/2012/QĐ-UBND quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Long An

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2017/QĐ-UBND phổ cập giáo dục trung học Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2017/QĐ-UBND

Long An, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 26/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/7/2011 CỦA UBND TỈNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH LONG AN; QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2012/QĐ-UBND NGÀY 03/10/2012 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 26/10/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 về Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 3000/TTr-SGDĐT ngày 22/11/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ các Quyết định sau:

1. Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh về Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An;

2. Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Long An.

Lý do: Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND và Quyết định số 53/2012/QĐ- UBND không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các sở ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Trung tâm tin học tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, SGDĐT, hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Cần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2017/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2017/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2017
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2017/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2017/QĐ-UBND phổ cập giáo dục trung học Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2017/QĐ-UBND phổ cập giáo dục trung học Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2017/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýTrần Văn Cần
        Ngày ban hành27/11/2017
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 59/2017/QĐ-UBND phổ cập giáo dục trung học Long An

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2017/QĐ-UBND phổ cập giáo dục trung học Long An

              • 27/11/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực