Quyết định 59/2023/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 59/2023/QĐ-UBND giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 59/2023/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

GIÁ BÁN LẺ NƯỚC SẠCH SINH HOẠT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Nghị định số 149/201 6/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 147/TTr-STC ngày 22 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng cung cấp (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) theo nhóm khách hàng và lượng nước sạch sử dụng/tháng, cụ thể như sau:

Số TT

Nhóm khách hàng và lượng nước sạch sử dụng/tháng

Mức giá
(đồng/m3)

1

Lượng nước sạch sử dụng của hộ dân cư:

- Mức 1: Mức dưới 10 m3/đồng hồ/tháng

8.757

- Mức 2: Từ trên 10 m3 - 20 m3/đồng hồ/tháng

12.495

- Mức 3: Từ trên 20 m3 - 30 m3/đồng hồ/tháng

14.016

- Mức 4: Trên 30 m3/đồng hồ/tháng

15.017

2

Hộ nghèo

Bằng 95% mức giá tại số thứ tự 1 nêu trên

3

- Cơ quan hành chính;

- Đơn vị sự nghiệp công lập;

- Trường học, bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh (công lập và tư nhân);

- Phục vụ mục đích công cộng (phi lợi nhuận).

14.577

4

Tổ chức, cá nhân sản xuất vật chất

18.021

5

Tổ chức, cá nhân kinh doanh, dịch vụ

20.984

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 và thay thế Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt của Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này.

2. Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các đối tượng khách hàng đúng tiêu chuẩn và chất lượng theo quy định hiện hành.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt; Giám đốc Công ty cổ phần cấp thoát nước Lâm Đồng; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- VP Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra Văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Bộ Tài chính (Vụ pháp chế);
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng;
- Trung tâm tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiệp

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 59/2023/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu59/2023/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 tháng trước
(09/11/2023)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 59/2023/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 59/2023/QĐ-UBND giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 59/2023/QĐ-UBND giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu59/2023/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Văn Hiệp
        Ngày ban hành30/10/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 tháng trước
        (09/11/2023)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 59/2023/QĐ-UBND giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 59/2023/QĐ-UBND giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lâm Đồng

              • 30/10/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực