Quyết định 590/QĐ-UBND

Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2017 về danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 590/QĐ-UBND 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/QÐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI SẢN MUA SẮM TẬP TRUNG CỦA SỞ Y TẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/12/2013 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 và các văn bản hướng dẫn Luật;

Căn cứ Quyết định 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;

Căn cứ Thông tư số 34/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính, công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 413/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh,

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 305/TTr-STC ngày 26/10/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh, cụ thể như sau:

1. Danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm mua sắm tập trung của Sở Y tế theo Phụ lục đính kèm.

2. Việc điều chỉnh danh mục vật tư, hóa chất, sinh phẩm mua sắm tập trung của Sở Y tế thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng:

Quyết định này áp dụng đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, trực tiếp sử dụng vật tư, hóa chất, sinh phẩm thuộc danh mục mua sắm tập trung.

Điều 3. Giao Sở Y tế Bắc Ninh tổ chức triển khai việc mua sắm vật tư, hóa chất, sinh phẩm tập trung theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 476/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; Tài chính; Y tế; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh; và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, PVP.KTTH, CVP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong

 

DANH MỤC

TÀI SẢN MUA SẮM TẬP CHUNG CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh)

TT

Tên vật tự, hóa chất, sinh phẩm

Ghi chú

1

Hóa chất xét nghiệm

 

a

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

 

b

Hóa chất xét nghiệm huyết học

 

c

Hóa chất xét nghiệm đông máu

 

2

Hóa chất, vật tư sử dụng cho máy chạy thận nhân tạo

 

3

Phim X quang

 

4

Sinh phẩm chẩn đoán:

 

 

- HCG

 

 

- HBsAg

 

 

- HIV

 

 

- HCV

 

 

- Test thử ma túy tổng hợp

 

 

- HbeAg

 

 

- Huyết thanh mẫu

 

5

Thanh thử nước tiểu

 

6

Vật tư tiêu hao thông thường:

 

 

- Bơm tiêm

 

 

- Dây truyền dịch

 

 

- Kim luồn tĩnh mạch

 

 

- Găng tay

 

 

- Bông y tế

 

 

- Chỉ phẫu thuật

 

7

Thủy tinh thể nhân tạo

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2017
Ngày hiệu lực02/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 590/QĐ-UBND 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 590/QĐ-UBND 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu590/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Ninh
        Người kýNguyễn Văn Phong
        Ngày ban hành02/11/2017
        Ngày hiệu lực02/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 590/QĐ-UBND 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 590/QĐ-UBND 2017 danh mục tài sản mua sắm tập trung của Sở Y tế Bắc Ninh

            • 02/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực