Quyết định 590/QĐ-UBND

Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 590/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 590/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 22 tháng 5 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2019-2020 TỈNH NINH BÌNH.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 08/12/2014; Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Thực hiện Thông báo số 1517-TB/TU ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy Ninh Bình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 223/TTr-KHĐT ngày 15/5/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình, như sau:

1. Các dự án ưu tiên thu hút đầu tư (20 dự án, 04 lĩnh vực), trong đó:

- Lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại: 07 dự án;

- Lĩnh vực nông nghiệp: 04 dự án;

- Lĩnh vực công nghiệp: 08 dự án;

- Lĩnh vực giao thông vận tải: 01 dự án.

2. Các dự án kêu gọi đầu tư (09 dự án, 02 lĩnh vực), trong đó:

- Lĩnh vực văn hóa, du lịch, thương mại: 04 dự án;

- Lĩnh vực xây dựng hạ tầng và đô thị: 05 dự án.

(Chi tiết tại Biểu kèm theo)

Điều 2. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm công bố Danh mục các dự án ưu tiên thu hút đầu tư, kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020 tỉnh Ninh Bình, triển khai công tác xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1355/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư và kêu gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 tỉnh Ninh Bình.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình;
- Báo Ninh Bình;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, VP2,3,4,5,
Cổng TTĐT.
B/36.QĐ

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2019-2020
(Kèm theo Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Ninh Bình)

TT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích đất sử dụng d kiến

Quy mô dự kiến

Tổng mức đầu tư dự kiến

Hình thức đầu tư

Hình thức sử dụng đất

A

LĨNH VỰC VĂN HÓA, DỊCH VỤ DU LỊCH, THƯƠNG MẠI (06 dự án)

1

Xây dựng, kinh doanh phân khu trung tâm dịch vụ

Công viên động vật hoang dã Quốc gia, tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan

84,18 ha

- Xây dựng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật nội khu.

- Xây dựng các công trình của phân khu trung tâm dịch vụ (khu hành chính, khu dịch vụ hỗn hp, khu dịch vụ khách sạn...)

120 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

2

Xây dựng, kinh doanh khu vui chơi giải trí theo chủ đề

Công viên động vật hoang dã Quốc gia, tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan

172,21 ha

- 05 triệu khách/năm

- Xây dựng hệ thống giao thông và hạ tng kỹ thuật nội khu

- Xây dựng các công trình của phân khu vui chơi.

100 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

3

Xây dựng khách sạn cao cấp 5 sao

Công viên động vật hoang dã Quốc gia, tại xã Kỳ Phú, huyện Nho Quan

5-10 ha

Xây dựng nhà hàng, khách sạn, dịch vụ tổng hợp phục vụ du khách trong nước và nước ngoài với quy mô 50.000 khách/năm

50 - 100 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

4

Xây dựng tổ hp dịch vụ du lịch khách sạn nghỉ dưỡng

Phường Đông Sơn, thành phố Tam Điệp

2-5 ha

Xây dựng tổ hp khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp phục vụ khách du lịch Quốc tế và trong nước.

20 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

5

Xây dựng trung tâm Thương mi tổng hợp thành phố Tam Điệp

Phường Tây Sơn, TP Tam Điệp

1 - 2 ha

Xây dựng khu trung tâm thương mại tài chính, văn phòng hạng III

03 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

6

Xây dựng trang trại kinh tế tổng hợp kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm

Xã Sơn lai, xã Sơn hà, huyện Nho Quan

23,71 ha

Xây dựng tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái, trang trại, khu sinh thái trải nghiệm văn hóa nông thôn

50 - 100 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

7

Xây dựng khu nghỉ dưỡng sinh thái Đầm Cút

Xã Gia Hưng, xã Liên Sơn, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn

118 ha

Xây dựng tổ hợp khách sạn, khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái cao cấp phục vụ khách du lịch Quốc tế và trong nước.

10 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

B

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP (03 dự án)

8

Xây dựng khu trang trại tổng hợp chất lượng cao tập trung

Xã Văn Hải, huyện Kim Sơn

24 ha

Đầu tư xây dựng khu trang trại tổng hợp có giá trị kinh tế cao nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng đất, góp phần phát triển ngành nông nghiệp bền vững

30 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

9

Xây dựng khu nuôi thủy sản chất lượng cao

Xã Gia Vượng, huyện Gia Viễn

3,83 ha

Đầu tư xây dựng khu nghiên cứu, nuôi trng các giống thủy sản chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

02 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất, mặt nước

10

Xây dựng vùng nguyên  liệu nông sản chất lượng cao

Xã Kỳ Phú, Phú Long, Thạch Bình huyện Nho Quan

30 - 50 ha

Đầu tư xây dựng khu nghiên cứu, trng các giống cây nông nghiệp chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

02 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đất của người nông dân

11

Xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến nông sản theo công nghệ Nhật Bản và cung cấp các dịch vụ phát triển nông nghiệp

Xã Gia Thắng, xã Gia Tiến, huyện Gia Viễn

135 ha

Xây dựng khu trng cây nông sản công nghệ cao, chế biến và cung cấp các dịch vụ cho phát triển nông nghiệp

26 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

C

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP (08 dự án)

12

y dựng nhà máy chế biến thủy sản

Khu CN Kim Sơn

2 - 3 ha

Đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản công suất chế biến: 5.000 tấn/năm.

10 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

13

Nhà máy sản xuất thực phẩm chức năng

KCN Phúc Sơn

3 - 5 ha

Sản xuất một số loại thực phẩm chức năng phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu với công suất 1,5 triệu sản phẩm/năm

10 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

14

Nhà máy chế biến sữa

KCN Phúc Sơn

3 - 5 ha

Sản xuất, chế biến các loại sữa phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu với công suất 50 triệu lít/năm.

10-20 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

15

Sản xuất và lắp ráp điện tử, điện lạnh

KCN Phúc Sơn CCN Khánh Thượng

2 - 5 ha

Xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện, lắp ráp các thiết bị điện tử, điện lạnh phục vụ thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu công suất từ 1,5 triệu SP/năm

20 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

16

Nhà máy sản xuất linh kiện điện thoại di động

KCN Phúc Sơn; CCN Khánh Thượng

4 - 5 ha

+ Camera điện thoại 100.000 SP/năm

+ Đèn LED: 1.000.000 SP/năm

+ Màn hình cảm ứng: 3.500.000 SP/năm

+ Các sản phẩm khác: 400.000 SP/năm

20-30 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

17

Sản xuất linh kiện điện - điện tử phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô

CCN Khánh Thượng; CCN Gia Lập

2 - 5 ha

Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất dây điện khoang động cơ, dây điện chiếu sáng, tín hiệu audia, đầu DVD, màn hình... phục vụ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô công suất từ 01 -  03 triệu SP/năm

30 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

18

Sản xuất linh kiện kim loại phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô

CCN Khánh Thượng; CCN Gia Lập

5 - 10 ha

Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất động cơ, hộp số, cabin, thùng, vỏ ô tô... phục vụ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô công suất từ 0,3 - 0,5 triệu SP/năm

50 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

19

Sản xuất linh kiện cao su, nhựa phục vụ sản xuất, lắp ráp ô tô

CCN Khánh Thượng; CCN Gia Lập

5 - 10 ha

Đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất săm lốp, gioong cao su các loại... phục vụ cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô công suất từ 01 - 03 triệu SP/năm

20 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

D

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (01 dự án)

20

Xây dựng bến xe thị trấn Yên Thịnh

Thị trấn Yên Thnh, huyện Yên Mô

1,0 ha

Đầu tư xây dựng và kinh doanh bến xe khách hạng II

05 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Thuê đất

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2019-2020

TT

Tên dự án

Địa điểm

Diện tích đất sử dụng dự kiến4

Quy mô dự kiến

Tổng mức đầu tư dự kiến

Hình thức đầu tư

Hình thức sử dụng đất

A

LĨNH VỰC VĂN HÓA, DỊCH VỤ DU LỊCH, THƯƠNG MẠI (04 dự án)

1

Xây dựng tổ hợp khách sạn 5 sao

Lô 11-071 Phường Đông Thành

3,5 ha

Xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp nhằm phục vụ khách du lịch Quốc tế và trong nước

50 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu giá quyền sử dụng đất

2

Xây dựng khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng resort

Đam Khê Trong, xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư

10 ha

Xây dựng tổ hợp khách sạn cao cấp nhằm phục vụ khách du lịch Quốc tế và trong nước. Gồm: khu nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao; khu sinh thái, hồ bơi, cắm trại ngoài trời...

200 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu giá quyền SDĐ hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

3

Đầu tư xây dựng và quản lý chợ Đng Giao

Phường Trung Sơn, Thành phố Tam Điệp

1,1 ha

Đầu tư xây dựng và quản lý chợ.

02 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu giá quyền SDĐ hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

4

Xây dựng tổ hợp dịch vụ du lịch sinh thái, khu vui chơi giải trí

Lô XII-01; IX-21, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư1

74,6 ha

Xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp, dịch vụ du lịch tổng hợp phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

300 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu giá quyền SDĐ hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

B

LĨNH VỰC XÂY DNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ ĐÔ THỊ (05 dự án)

5

Xây dựng hạ tầng khu dịch vụ sản xuất kinh doanh

Xã Ninh An, Ninh Vân, huyện Hoa Lư3

32,05 ha

Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt

30 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

6

Đầu tư xây dựng khu dân cư Ninh Khang

II (13-23, 25)1 Xã Ninh Khang, huyện Hoa Lư

73,72 ha

Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt

200 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

7

Xây dựng khu đô thị mới Ninh Tiến

IX (28- 46,54)2 Xã Ninh Tiến, TP Ninh Bình

48,9 ha

Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt

80 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

8

Xây dựng khu đô thị mới phía Bắc, tiểu khu IX thuộc xã Ninh Nhất

Lô IX (15, 16,18)1 Xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình4

40,7 ha

Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt

56 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

9

Xây dựng khu dân cư Bình Minh

Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan

9,903 ha

Đầu tư xây dựng theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt

08 triệu USD

Vốn nhà đầu tư

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

1. Tên các lô đất theo quy hoạch phân khu các khu vực 1-1-A; 1-3-A; 1-3-B; 1-3-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 24/4/2015

2. Tên các lô đất theo quy hoạch phân khu hiện hữu 1-1-B; 1-1-C trong Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030 tm nhìn đến năm 2050 đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 14/4/2017

3. Tên các lô đất theo quy hoạch chi tiết 1/500 khu dịch vụ sản xuất kinh doanh tại xã Ninh An và xã Ninh Vân huyện Hoa Lư đã được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt tại quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 05/3/2018.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/05/2019
Ngày hiệu lực22/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 590/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 590/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu590/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành22/05/2019
        Ngày hiệu lực22/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 590/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 590/QĐ-UBND 2019 danh mục dự án ưu tiên thu hút đầu tư Ninh Bình

            • 22/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực