Quyết định 590/QĐ-UBND

Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2006 về giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang và đảo Mỹ Giang huyện Ninh Hòa theo Quyết định 05/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2006 giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung đã được thay thế bởi Quyết định 04/2007/QĐ-UBND giá các loại đất năm 2007 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2006 giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 590/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 05 tháng 4 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIÁ ĐẤT TẠI KHU DÂN CƯ VĨNH ĐIỀM TRUNG, THÀNH PHỐ NHA TRANG VÀ TẠI ĐẢO MỸ GIANG HUYỆN NINH HÒA THEO QUI ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH 05/2006/QĐ-UBND NGÀY 23/01/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá các loại đất và Thông tư 188/2004/NĐ-CP">114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 188/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Văn bản số 6540/TC-QLG ngày 31/5/2005 của Bộ Tài chính về việc thẩm quyền qui định giá đất thuộc một số dự án;

Căn cứ Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về qui định giá các loại đất năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 2727/QĐ-UB ngày 03/9/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, thành phố Nha Trang;

Xét Biên bản định giá của Hội đồng định giá họp ngày 21/3/2006 và ngày 16/02/2006; Tờ trình số: 791/TTr-STC-VG ngày 27/3/2006 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung vào bảng giá đất của tỉnh tại Quyết định ngày 23/01/2006 giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung thành phố Nha Trang và giá đất đảo Mỹ Giang huyện Ninh Hòa như sau:

1. Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung thành phố Nha Trang:

Về nguyên tắc: Giá đất được xác định trên cơ sở đã đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng (đường giao thông, điện, nước,...)

Loại đất: đất phi nông nghiệp tại thành phố Nha Trang

Xếp loại đường và hệ số theo các đường quy hoạch:

Đường quy hoạch khu dân cư Vĩnh Điềm Trung

Loại đường

Hệ số

Giá đất (VT1) (đồng/m2)

Đường quy hoạch trên 20m đến 30m

5

0,9

3.600.000

Đường quy hoạch trên 13m đến 20m

5

0,8

3.200.000

Đường quy hoạch l0m đến 13m

5

0,7

2.800.000

2. Đảo Mỹ Giang huyện Ninh Hòa:

a) Giá đất nông nghiệp: áp dụng bảng giá đất các xã đồng bằng theo loại đất, hạng đất.

b) Giá đất phi nông nghiệp: xếp khu vực II.

Điều 2. Những nội dung khác áp dụng theo các qui định tại Quyết định 05/2006/QĐ-UBND ngày 23/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Điều 3. Các ông (Bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tính và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh, thành phố Nha Trang, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/04/2006
Ngày hiệu lực 05/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 590/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2006 giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2006 giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 590/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Khánh Hòa
Người ký Nguyễn Trọng Hòa
Ngày ban hành 05/04/2006
Ngày hiệu lực 05/04/2006
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2006 giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung

Lịch sử hiệu lực Quyết định 590/QĐ-UBND năm 2006 giá đất tại khu dân cư Vĩnh Điềm Trung