Quyết định 591/QĐ-TTg

Quyết định 591/QĐ-TTg năm 2009 về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 591/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 591/QĐ-TTg  

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tại tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2009; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Công văn số 1065/BNV-TCBC ngày 17 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Về thành lập và quy định vị trí, chức năng của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định

1. Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định (được thành lập theo Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ) với Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định (được thành lập theo Quyết định số 49/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ).

2. Ban Quản lý là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

3. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu hình Quốc huy, trụ sở làm việc tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; là đầu mối kế hoạch ngân sách của tỉnh Bình Định; được cân đối riêng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương. Kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí sự nghiệp của Ban Quản lý do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Quản lý

Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại:

1. Điều 81 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

2. Các Điều 37 và 38 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;

3. Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

1. Lãnh đạo Ban Quản lý: Ban Quản lý có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban. Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chức danh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành; Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban Ban Quản lý.

2. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý:

a. Các tổ chức hành chính gồm: văn phòng; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; đại diện Ban Quản lý tại Khu kinh tế Nhơn Hội và tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh;

b. Các tổ chức sự nghiệp trực thuộc:

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Khu kinh tế Nhơn Hội và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định trong từng giai đoạn cụ thể, Trưởng ban Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định theo thẩm quyền về tổ chức bộ máy của Ban Quản lý.

3. Biên chế:

a. Biên chế hành chính của Ban Quản lý gồm: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban và biên chế của Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đại diện Ban Quản lý tại Khu kinh tế Nhơn Hội, khu công nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định trong tổng biên chế hành chính được giao;

b. Biên chế sự nghiệp của Ban Quản lý do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định quyết định theo quy định của pháp luật về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và cơ chế quản lý biên chế đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

4. Trưởng ban Ban Quản lý chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 256/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định và Quyết định số 49/1999/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Định.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính QG;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, TCCV (07b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 591/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu591/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2009
Ngày hiệu lực07/05/2009
Ngày công báo20/05/2009
Số công báoTừ số 259 đến số 260
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 591/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 591/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 591/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu591/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành07/05/2009
       Ngày hiệu lực07/05/2009
       Ngày công báo20/05/2009
       Số công báoTừ số 259 đến số 260
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 591/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 591/QĐ-TTg thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định

           • 07/05/2009

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2009

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực