Quyết định 592/QĐ-UBND

Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2018 về quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Quyết định 592/QĐ-UBND 2018 phối hợp quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ H
CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Căn cứ Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an Thành phố tại Tờ trình số 195/TTr- CATP ngày 22 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủ
y;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Ban Nội chính Thành ủy;
- Ban Pháp chế HĐND Thành phố;
- VP
UB: các PVP;
- Phòng KT, NCPC, TTTH, TTCB;
- Lưu: VT, (NC/TrH) T.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cơ chế phối hp trong công tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; phối hợp theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, gồm: Công an thành phố, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

Các cơ quan, đơn vị có chức năng quản lý nhà nước phải thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Thông tư số 42/2017/TT-BCA và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan. Trong công tác phối hợp quản lý, các cơ quan, đơn vị phải phân định rõ ràng, phù hợp chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của từng cơ quan quản lý nhà nước. Đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch; tạo mọi điều kiện thuận lợi và đảm bảo môi trường an ninh, trật tự ổn định để tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh theo quy định pháp luật.

Điều 4. Cơ quan chủ trì và phối hợp

Giao Công an thành phố là cơ quan chủ trì thực hiện Quy chế này. Các cơ quan phối hợp là Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các đơn vị khác có liên quan.

Chương II

PHỐI HỢP TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP; GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH TRẬT TỰ

Điều 5. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chi nhánh, văn phòng đại diện) ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự thực hiện theo đúng Luật đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư, Luật hợp tác xã, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký quy định tại Khoản 1 Điều này tùy theo yêu cầu thực tế gửi thông báo nội dung đăng ký đến các đơn vị được quy định tại Điều 4 của Quy chế này để phối hợp quản lý. Thời gian thông báo chậm nhất là 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Điều 6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

1. Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân được thực hiện theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Thông tư số 42/2017/TT-BCA và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan.

2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự là Công an thành phố phải thông báo nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc nội dung khác có liên quan đến giấy chứng nhận cho các đơn vị quy định tại Điều 4 của Quy chế này để phối hợp quản lý. Thời gian thông báo chậm nhất là 05 (Năm) ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận.

Chương III

TRAO ĐỔI, CUNG CẤP, CÔNG KHAI THÔNG TIN

Điều 7. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc trao đổi, cung cấp, công khai thông tin

1. Sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được phân công; chủ động xây dựng phương án, phương tiện kỹ thuật trao đi thông tin doanh nghiệp với Công an thành phố và các cơ quan đu mi thông tin doanh nghiệp khác để phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

2. Công an thành phố chủ động thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký kinh doanh đyêu cầu doanh nghiệp hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thực hiện đăng ký thay đi hoặc điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định trên cơ sở khai thác cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu phát hiện thông tin đăng ký của doanh nghiệp theo phân cấp quản lý do cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp chưa chính xác.

3. Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện có trách nhiệm trao đi thông tin doanh nghiệp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, đồng thời giảm thiu nghĩa vụ kê khai, báo cáo của doanh nghiệp.

4. Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện công khai thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Điều 8. Hình thức, phương tiện trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp

Các sở, ban, ngành thành phố và Ủy ban nhân dân quận, huyện, xã, phường, thị trấn ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện trao đổi, cung cấp, công khai thông tin doanh nghiệp thông qua trang thông tin điện tử và hộp thư điện tử của các cơ quan, trừ trường hợp thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước.

Trong trường hợp có sự cố kỹ thuật không truyền qua mạng điện tử hoặc thư điện tử được thì việc trao đổi, cung cấp thông tin thực hiện bằng văn bản.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM TRONG VIỆC PHỐI HỢP QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của Công an thành phố

1. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, quán triệt, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị định số 96/2016/NĐ-CP Thông tư số 42/2017/TT-BCA và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và nhân dân biết để nghiêm túc chấp hành.

2. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đphòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thống nhất và quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố.

3. Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, giải quyết cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo phân cấp quy định tại Điều 24 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Điều 3, Điều 4 Thông tư số 42/2017/TT-BCA.

4. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn việc thực hiện điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố. Đồng thời hướng dẫn phương án bảo đảm an ninh, trật tự cho các cơ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

5. Xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 50 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 42/2017/TT-BCA kể cả các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc không có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi vi phạm pháp luật phải được phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh, mọi hậu quả do vi phạm pháp luật gây ra phải được khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

6. Thông báo kịp thời cho Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện danh sách doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã vi phạm các quy định, điều kiện an ninh, trật tự để phối hợp quản lý đối với các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc không có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đSở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ tính chất mức độ vi phạm để xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

7. Có kế hoạch chỉ đạo cho Công an quận, huyện, xã, phường, thị trấn nắm chắc tình hình hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố. Nếu phát hiện những sai phạm trong hoạt động kinh doanh phải có biện pháp xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm của Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố

1. Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thành phố trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn cho các Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy quận, huyện trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy theo Điều 19 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP.

2. Phối hợp với Công an thành phố trong công tác nắm tình hình, điều tra cơ bản đi với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Kịp thời phát hiện và trao đổi thông tin về các cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy, nghi vấn hoạt động tệ nạn xã hội, tổ chức sử dụng trái phép ma túy, đánh bạc hoặc chứa chấp các đối tượng trn truy nã, đối tượng hình sự đchủ động phối hợp kiểm tra, xử lý.

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Tư lệnh thành phố

1. Chủ động phối hợp với Công an thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, lập danh sách theo dõi, giám sát các cơ sở kinh doanh, cung ứng dịch vụ nmìn, kinh doanh súng bắn sơn; các cơ sở sản xuất, kinh doanh quân trang, quân dụng, trang thiết bị, phương tiện, khí tài chuyên dụng cho quân sự (kể cả các mặt hàng giả, hàng nhái quân đội, trang phục, khí tài quân đội nước ngoài), cơ sở kinh doanh các loại pháo; cơ sở kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động; hướng dẫn các cơ sở này liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định.

2. Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ngành liên quan khác tổ chức kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh và điều kiện về an ninh, trật tự trong các cơ sở kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện do lực lượng quân đội quản lý. Xử lý các vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư

1. Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Cung cấp thông tin đăng ký đến các cơ quan quy định tại Điều 4 Quy chế này để phối hợp quản lý theo thẩm quyền và quy định.

2. Khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan chức năng về thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện về kinh doanh và an ninh, trật tự, Phòng Đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; đồng thời gửi thông báo cho Công an thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện theo dõi, quản lý theo quy định.

3. Chủ trì, phối hợp Công an thành phố trong việc thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự nhưng không có giấy phép hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc phức tạp về an ninh, trật tự trong thời gian dài, gây dư luận xấu, bất bình trong Nhân dân.

Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố về hỗ trợ kinh phí trên cơ sở đề xuất của các đơn vị được quy định tại Điều 4 Quy chế này trong thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý và thực hiện thủ tục hành chính đối với các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

2. Hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí triển khai, thực hiện công tác phối hợp theo quy định tại Điều 22 Quy chế này.

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1. Phi hp với Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trong các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo đúng quy định.

2. Chủ trì phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban, ngành tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác trong các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự

3. Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý, kiểm tra, triệt phá, bài trừ các loại tệ nạn xã hội trong các cơ sở hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố và các sở, ngành liên quan theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ quy định tại các Khoản 14, Khoản 15, Khoản 16 và Khoản 17, Điều 3 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thành phố, các sở, ban, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện về an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc ntheo thẩm quyền pháp luật quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của Sở Văn hóa và Thể thao

1. Cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ. Sau khi cấp Giấy phép phải công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời hỗ trợ tra cứu, cung cấp thông tin đối với trường hợp cụ thể khi có yêu cầu của các đơn vị phi hp quy định tại Điều 4 Quy chế này.

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, dịch vụ văn hóa trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh doanh ngành, nghề này để vi phạm pháp luật.

Điều 17. Trách nhiệm của Sở Du lịch

1. Phối hợp với Công an thành phố trong việc quản lý hoạt động của các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch và các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự tại các cơ sở lưu trú du lịch theo quy định của Luật Du lịch.

2. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thành phố, góp phần ngăn chặn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch để vi phạm pháp luật.

Điều 18. Trách nhiệm của Sở Y tế

1. Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về việc quản lý hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn thành phố.

2. Phối hợp với Công an thành phố tổ chức rà soát, lên danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ (dùng kỹ thuật y học để giải phẫu làm thay đi hình dáng, đặc điểm nhận dạng con người) trên địa bàn thành phố, hướng dẫn các cơ sở này liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền lập thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định.

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an thành phố kiểm tra việc chấp hành các quy định, điều kiện an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp (massage, tm quất), dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn Thành phố, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh tổ chức, cá nhân lợi dụng hoạt động kinh doanh các ngành, nghề này đvi phạm pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm của Sở Tư pháp và Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 96/2016/NĐ-CP các văn bản quy pháp pháp luật khác có liên quan và Quy chế này; trong đó lưu ý tăng cường phổ biến trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin theo Quyết định số 4176/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt “Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật trên báo chí và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2018”.

Điều 20. Ủy ban nhân dân quận, huyện

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định 96/2016/NĐ-CP các văn bản quy pháp pháp luật khác có liên quan và Quy chế này theo hướng dẫn của Công an thành phố và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố.

2. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính đối với hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo hướng vừa thông thoáng cho cá nhân, doanh nghiệp vừa đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

3. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng địa bàn, cơ sở an toàn về an ninh, trật tự; phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đvi phạm pháp luật trên địa bàn mình quản lý.

4. Trường hợp phát hiện những vi phạm trong hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện hoặc lợi dụng hoạt động này đvi phạm pháp luật trên địa bàn quản lý thì chủ động xử lý theo đúng thẩm quyền pháp luật quy định. Nếu vi phạm vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố đcó chỉ đạo giải quyết.

5. Khi nhận được văn bản của Công an thành phố về thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với các cơ sở kinh doanh không đáp ứng đủ điều kiện về kinh doanh và an ninh, trật tự, Ủy ban nhân dân quận, huyện ra thông báo yêu cầu và theo dõi việc tạm ngừng kinh doanh của cơ sở hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý; đồng thời gửi thông báo cho Công an thành phố phối hợp theo dõi, quản lý theo quy định.

Chương V

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN

Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh ngành, nghề đầu tư có điều kiện về an ninh, trật tự phải thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; việc lợi dụng hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đvi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 22. Kinh phí triển khai, thực hiện công tác phối hợp theo Quy chế này

Kinh phí bảo đảm cho công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đi với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên địa bàn thành phố theo Quy chế này được bố trí trong dự toán kinh phí của Sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện và thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Điều 23. Công tác tổ chức thực hiện

1. Công an thành phố, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế này. Cơ quan, đơn vị và cá nhân được phân công thực hiện việc phối hợp theo Quy chế này mà không thực hiện thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Nếu có thành tích xuất sắc sẽ được đề nghị khen thưởng kịp thời.

2. Sau 02 (Hai) năm triển khai thực hiện Quy chế này, Công an thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện tổ chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Giao Công an thành phố làm đầu mối tập hợp những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 592/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu592/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2018
Ngày hiệu lực08/02/2018
Ngày công báo15/03/2018
Số công báoSố 16
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 592/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 592/QĐ-UBND 2018 phối hợp quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 592/QĐ-UBND 2018 phối hợp quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu592/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Cách Mạng
        Ngày ban hành08/02/2018
        Ngày hiệu lực08/02/2018
        Ngày công báo15/03/2018
        Số công báoSố 16
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 592/QĐ-UBND 2018 phối hợp quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 592/QĐ-UBND 2018 phối hợp quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh Hồ Chí Minh

         • 08/02/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 15/03/2018

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/02/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực