Quyết định 592/QĐ-UBND

Quyết định 592/QĐ-UBND năm 2016 về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND và điểm a, khoản 1, điều 1 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Nội dung toàn văn Quyết định 592/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2011/QĐ-UBND 29/2013/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 592/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 18 tháng 03 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 27/2011/QĐ-UBND NGÀY 20/6/2011 VÀ ĐIỂM A, KHOẢN 1, ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 29/2013/QĐ-UBND NGÀY 25/7/2013 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kim tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số: 513/LĐTBXH-BTXH ngày 03/3/2016 v/v bãi bỏ Quyết định số: 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 và điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết đnh số 29/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 20/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng mức chuẩn trợ cấp cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 25/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, mức hỗ trợ cho đối tượng đang nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội, Nhà xã hội tại huyện Đất Đỏ và Trung tâm Giáo dục, Lao động và Dạy nghề.

Lý do bãi bỏ: Nội dung của văn bản không còn phù hợp với Nghđịnh số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm dự thảo Quyết định ban hành về việc quy định mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTr.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT&các PCT.UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- TT. Công báo - Tin học;
- Lưu: VT-TH VX4

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 592/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 592/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/03/2016
Ngày hiệu lực 18/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 592/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 592/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2011/QĐ-UBND 29/2013/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản hiện thời

Quyết định 592/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2011/QĐ-UBND 29/2013/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2016
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 592/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Người ký Lê Thanh Dũng
Ngày ban hành 18/03/2016
Ngày hiệu lực 18/03/2016
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 5 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 592/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2011/QĐ-UBND 29/2013/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2016

Lịch sử hiệu lực Quyết định 592/QĐ-UBND bãi bỏ 27/2011/QĐ-UBND 29/2013/QĐ-UBND Bà Rịa Vũng Tàu 2016

  • 18/03/2016

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 18/03/2016

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực