Quyết định 594/QĐ-BNN-TC

Quyết định 594/QĐ-BNN-TC năm 2011 về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 594/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 639/QĐ-BNN-TC năm 2011 về chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 s và được áp dụng kể từ ngày 23/05/2011.

Nội dung toàn văn Quyết định 594/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/QĐ-BNN-TC

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/1/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BNN ngày 28/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tài chính;
Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 4983/BTC-HCSN ngày 18/4/2010 về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011;
Căn cứ Quyết định số 849/QĐ-BNN-TC ngày 26/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 sang năm 2011 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao dự toán thu, chi NSNN năm 2011 (số dư dự toán, dư tạm ứng năm 2010 được chuyển sang thực hiện, thanh toán và quyết toán năm 2011) cho: Trung tâm Khuyến nông quốc gia (chi tiết theo biểu đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tài chính và Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- KBNN nơi giao dịch;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 


BIỂU CHI TIẾT

CHUYỂN SỐ DƯ NĂM 2010 SANG 2011
(Kèm theo Quyết định số 594/QĐ-BNN-TC ngày 06 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Đơn vị: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia

Mã số đơn vị sử dụng ngân sách: 1052893 tại KBNN: Ba Đình, Hà Nội

ĐVT: đồng

TT

Loại, khoản, mã số

Được chuyển sang 2011

Tổng cộng

Dư dự toán

Dư tạm ứng

Kinh phí

Nội dung

Kinh phí

Nội dung

1

Loại 010-013

3.769.343.836

3.769.343.836

Dự án tăng cường năng lực được phê duyệt KH theo QĐ số 1970/QĐ-BNN-XD ngày 14/7/2009

 

 

2

Loại 010-014

13.465.145.542

 

 

1.465.145.542

Danh mục các chương trình dự án khuyến nông 2010 tại QĐ số 20/QĐ-BNN-KHCN ngày 6/1/2010

3

Loại 010-023

1.305.068.331

814.299.855

Các dự án cá nhập công nghệ sản xuất giống Hường chấm, dự án nhập công nghệ sinh sản nhân tạo cá tầm Trung Hoa.

490.768.476

 

 

Tổng

18.539.557.709

4.583.643.691

 

13.955.914.018

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 594/QĐ-BNN-TC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu594/QĐ-BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/05/2011
Ngày hiệu lực06/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2011
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 594/QĐ-BNN-TC

Lược đồ Quyết định 594/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 594/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu594/QĐ-BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành06/05/2011
        Ngày hiệu lực06/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/05/2011
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 594/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 594/QĐ-BNN-TC giao dự toán ngân sách nhà nước