Quyết định 595/QĐ-UBND

Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2019 về danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (phương tiện phà) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2019-2021

Nội dung toàn văn Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 về định mức sử dụng máy móc thiết bị phà tỉnh Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 19 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG (PHƯƠNG TIỆN PHÀ) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP, GIAI ĐOẠN 2019 – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Quản Lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ qui định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 880/SGTVT-KHTC ngày 12 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (phương tiện phà) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp theo Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm trang bị, quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị theo đúng đối tượng, tiêu chuẩn, định mức qui định tại Quyết định này.

Điều 3. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng máy móc, thiết bị có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn máy móc, thiết bị, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 4. Đối với máy móc, thiết bị (phương tiện phà) đủ tiêu chuẩn tài sản cố định theo qui định của chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định:

- Tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng (số lượng, chủng loại) tối đa trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được qui định theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

- Căn cứ tiêu chuẩn, định mức qui định tại Danh mục kèm theo Quyết định này; Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định tiêu chuẩn, định mức cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

- Sở Giao thông vận tải là đơn vị được trang bị máy móc, thiết bị chuyên dùng (phương tiện phà) theo Quyết định này thực hiện mua sắm theo phân cấp của Hội đồng nhân dân Tỉnh; quản lý, sử dụng theo tiêu chuẩn, định mức; tổ chức hạch toán và thực hiện công khai theo qui định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT và các PCT/UBND tỉnh;
- LĐ/VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD.nhthu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

DANH MỤC

TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG (PHƯƠNG TIỆN PHÀ) CHO CÁC BẾN PHÀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP (GIAI ĐOẠN 2019 - 2021)
(Kèm theo Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2019 của UBND tỉnh)

TT

Tiêu chuẩn định mức

Số lượng tối thiểu (chiếc)

Ghi chú

1

Bến phà Cao Lãnh

 

Dự kiến ngưng hoạt động trước năm 2020.

2

Bến phà Sa Đéc

 

 

 

- Phà 200 tấn

01

 

 

- Phà 100 tấn

01

 

 

- Phà 60 tấn

01

 

 

- Phà 40 tấn

02

 

3

Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự

 

 

 

- Phà 100 tấn

04

 

4

Bến phà Phong Hòa - Thới An

 

 

 

- Phà 200 tấn

- Phà 60 tấn

01

04

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2019
Ngày hiệu lực19/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 về định mức sử dụng máy móc thiết bị phà tỉnh Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 về định mức sử dụng máy móc thiết bị phà tỉnh Đồng Tháp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu595/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành19/06/2019
        Ngày hiệu lực19/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 về định mức sử dụng máy móc thiết bị phà tỉnh Đồng Tháp

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 595/QĐ-UBND 2019 về định mức sử dụng máy móc thiết bị phà tỉnh Đồng Tháp

            • 19/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực