Quyết định 595/QĐ-UBND

Quyết định 595/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh" năm 2014 do Tổ chức Les Enfants du Dragon (Pháp) tài trợ của tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh Pháp tài trợ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 595/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN “TÀI TRỢ CỘNG ĐỒNG HỘ NGHÈO XÃ GIA CANH NĂM 2014” DO TỔ CHỨC LES ENFANTS DU DRAGON (PHÁP) TÀI TRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 222/SKHĐT-TH ngày 13/02/2014 về việc đề nghị phê duyệt dự án “Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh năm 2014” do Tổ chức Les Enfants du Dragon (Pháp) tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh năm 2014” với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh năm 2014.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Les Enfants du Dragon (quốc tịch Pháp).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

4. Chủ chương trình, dự án: Ủy ban nhân dân huyện Định Quán.

5. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án: Xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án: Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án:

- Mục tiêu của dự án: Giúp cho hộ nghèo có nơi ở ấm cúng và có nước sạch phục vụ đời sống sinh hoạt cho các thành viên trong gia đình.

- Kết quả chủ yếu của dự án: Các hộ nghèo ở xã Gia Canh có nhà ở để cải thiện đời sống.

8. Nguồn vốn, trong đó:

- 02 nhà (35 triệu VNĐ/nhà) và 01 giếng (70 triệu VNĐ);

- Học bổng và xe đạp (số tiền dựa trên nguồn thu hàng năm của Tổ chức Les Enfants Du Dragon).

- Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Định Quán chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tiếp nhận và triển khai thực hiện, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Định Quán và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 595/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh Pháp tài trợ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh Pháp tài trợ Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 595/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh Pháp tài trợ Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 595/QĐ-UBND năm 2014 Tài trợ cộng đồng hộ nghèo xã Gia Canh Pháp tài trợ Đồng Nai

  • 10/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực