Quyết định 596/QĐ-TTg

Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 596/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI về hội nhập quốc tế;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 03 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia), gồm:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia và các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia:

- Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng;

- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là các Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh;

- Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia bận chương trình công tác, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia điều hành công việc chung của Ban Chỉ đạo quốc gia.

2. Các Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành:

- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh;

- Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam;

3. Các ủy viên thường trực:

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Bộ trưởng Bộ Công Thương;

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

4. Các Ủy viên:

- Lãnh đạo Bộ Quốc phòng;

- Lãnh đạo Bộ Công an;

- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Lãnh đạo Bộ Tài chính;

- Lãnh đạo Bộ Tư pháp;

- Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế có các chức năng và nhiệm vụ sau:

1. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược, các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

2. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế.

3. Giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương chính sách về hội nhập quốc tế.

4. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ phân công.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia

1. Ban Chỉ đạo quốc gia có ba Ban Chỉ đạo liên ngành:

- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng;

- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế;

- Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Thành phần tham gia và Quy chế hoạt động của các Ban Chỉ đạo liên ngành do các Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành quyết định.

2. Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia.

3. Các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia và các Ban Chỉ đạo liên ngành:

- Văn phòng Chính phủ thực hiện chức năng giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia;

- Bộ Ngoại giao thực hiện chức năng cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng;

- Bộ Công Thương thực hiện chức năng cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo;

Các cơ quan giúp việc cho Ban Chỉ đạo quốc gia và các Ban Chỉ đạo liên ngành phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan trên cơ sở sử dụng các đơn vị chức năng hiện có của mình, không thành lập thêm tổ chức và không thêm biên chế.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia được dự toán hàng năm và được cấp vào ngân sách của Văn phòng Chính phủ; kinh phí hoạt động của các Ban Chỉ đạo liên ngành được dự toán hàng năm và được cấp vào ngân sách của các Bộ thực hiện chức năng cơ quan giúp việc các Ban Chỉ đạo liên ngành.

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 174/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2007 về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ (Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2012).

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, QHQT (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 596/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu596/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2014
Ngày hiệu lực23/04/2014
Ngày công báo05/05/2014
Số công báoTừ số 475 đến số 476
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 596/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu596/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành23/04/2014
       Ngày hiệu lực23/04/2014
       Ngày công báo05/05/2014
       Số công báoTừ số 475 đến số 476
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 596/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia hội nhập quốc tế

           • 23/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2014

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực