Quyết định 596/QĐ-UBND

Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt dự án Bảo trợ giáo dục trẻ em do Hiệp hội Christina Noble Children’s Foundation (Anh) tài trợ do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2014 Bảo trợ giáo dục trẻ em Anh tài trợ Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 596/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN BẢO TRỢ GIÁO DỤC TRẺ EM DO HIỆP HỘI CHRISTINA NOBLE CHILDREN’S FOUNDATION (ANH) TÀI TRỢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1967/LĐTBXH ngày 25/11/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 221/SKHĐT-TH ngày 13/02/2014 về việc đề nghị phê duyệt dự án “Bảo trợ giáo dục trẻ em” do Tổ chức Christina Noble Children’s Foundation (Anh) tài trợ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án “Bảo trợ giáo dục trẻ em” với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Bảo trợ giáo dục trẻ em.

2. Tên bên tài trợ: Tổ chức Christina Noble Children’s Foundation (quốc tịch Anh).

3. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

4. Chủ chương trình, dự án: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Địa điểm thực hiện chương trình, dự án: Tại các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Xuân Lộc, thị xã Long Khánh, và thành phố Biên Hòa.

6. Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc chương trình, dự án: Từ ngày 01/01/2014 đến 31/12/2014.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của chương trình, dự án:

- Mục tiêu của dự án: Cải thiện và nâng cao điều kiện sống, tạo cơ hội học hành cho các trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có nguy cơ bỏ học hoặc không có điều kiện được đi học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

- Kết quả chủ yếu của dự án: Tạo cơ hội học hành cho trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

8. Nguồn vốn:

- Vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài: Kinh phí được tính dựa trên số lượng trẻ thụ hưởng thực tế, tiền trợ cấp hàng tháng là 427.000 đồng.

- Vốn đối ứng: Không.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan tiếp nhận và triển khai thực hiện, độ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Thị Mỹ Thanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 596/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 596/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 596/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2014 Bảo trợ giáo dục trẻ em Anh tài trợ Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2014 Bảo trợ giáo dục trẻ em Anh tài trợ Đồng Nai
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 596/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Nai
Người ký Phan Thị Mỹ Thanh
Ngày ban hành 10/03/2014
Ngày hiệu lực 10/03/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2014 Bảo trợ giáo dục trẻ em Anh tài trợ Đồng Nai

Lịch sử hiệu lực Quyết định 596/QĐ-UBND năm 2014 Bảo trợ giáo dục trẻ em Anh tài trợ Đồng Nai

  • 10/03/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 10/03/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực