Quyết định 5965/QĐ-UBND

Quyết định 5965/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ văn bản do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 5965/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5965/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét Báo cáo số 3748/BC-TNMT-PC ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật đất đai theo thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 5304/STP-KTrVB ngày 06 tháng 10 năm 2015 về thẩm định bổ sung và hoàn chỉnh hồ sơ rà soát văn bản về đất đai;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 12 văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố có nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành (theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch y ban nhân dân phường - xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính ph
;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Đoàn ĐBQH Thành phố;
- Thường trực HĐND thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Cục Kiểm tra Văn bản-BTP;
- VP ĐĐBQH và HĐND TP;
- Các Ban HĐND TP;
- VPUB: Các PVP;

- Các Phòng CV; TTCB; City Web;
- Lưu: VT, (PC/TNh)
D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 5965/QĐ-UBND ngày 12/11/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bãi bỏ văn bản)

STT

Tên loại

Số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

Ngày có hiệu lực

Lý do bãi bỏ

1.

Công văn

1253/UB-QLĐT

04/11/1997

V/v chỉnh sửa giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở.

04/11/1997

Nội dung văn bản không còn phù hợp quy định pháp Luật Đất đai năm 2013, việc đính chính các loại giấy chứng nhận đã cấp được thực hiện theo quy định tại Điều 106 Luật Đất đai, Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Lut Đất đai

2.

Quyết định

36/2002/QĐ-UB

15/4/2002

V/v thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định đền bù, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố.

15/4/2002

Văn bản hết hiệu lực 1 phần theo Quyết định số 226/2003/QĐ-UB ngày 16/10/2003, Hết thời gian thực hiện quy định trong văn bản (30/6/2003), căn cứ ban hành, nội dung văn bản không còn phù hợp quy định Luật Đất đai năm 2013 và quy định, chính sách của Thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

3.

Quyết định

54/2003/QĐ-UB

17/4/2003

Về thu hồi nhà đất, điều chỉnh, di chuyển và quy định bồi thường, hỗ trợ thiệt hại, tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phquản lý) trên địa bàn Thành phố.

17/4/2003

Văn bản hết hiệu lực 1 phần theo QĐ 228/2003/QĐ-UB ngày 16/10/2003, hết thời gian thực hiện quy định trong văn bản (30/6/2004), căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định Luật Đất đai năm 2013 và quy định, chính sách của Thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

4.

Quyết định

226/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Điu chỉnh đim 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên trường học và bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15 tháng 4 năm 2002 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

16/10/2003

Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định Luật Đất đai năm 2013 và quy định, chính sách của Thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

5.

Quyết định

228/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Điu chỉnh đim 1.1 khoản 1 điều 2 phần I Quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư cho các hộ dân cư đang cư ngụ trong khuôn viên cơ sở thể dục thể thao, các cơ sở thuộc ngành lao động thương binh và xã hội thuộc sở hữu Nhà nước (do Thành phố quản lý) trên địa bàn Thành phố (ban hành kèm theo Quyết định 54/2003/QĐ-UB ngày 17 tháng 4 năm 2003).

16/10/2003

Căn cứ ban hành và nội dung văn bản không còn phù hợp quy định Luật Đất đai năm 2013 và quy định, chính sách của Thành phố về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

6.

Chỉ thị

24/2004/CT-UB

31/8/2004

Về đầu tư và xây dựng 30.000 căn hộ chung cư dành cho việc tái định cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

31/8/2004

Hết thời gian thực hiện quy định trong văn bản, một snội dung cần bổ sung, thay thế để phù hợp quy định pháp luật hiện hành: Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

7.

Quyết định

94/2006/QĐ-UBND

06/7/2006

Về đổi tên Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

16/7/2006

Đã có văn bản khác thay thế: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 223/QĐ-TNMT-VP ngày 06/3/2012 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Phát triển quỹ đất theo Quyết định số 3015/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy quyền trong công tác tổ chức nhân s. Hin nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đt có thu tin sử dụng đt hoc cho thuê đất.

8.

Quyết định

118/2007/QĐ-UBND

10/9/2007

Về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

20/9/2007

- Văn bản hết hiệu lực 1 phần và đã bị tạm ngưng thực hiện theo Công văn số 5231/UBND-QLĐT ngày 04/10/2013 của UBND Thành phố

- Nội dung còn hiệu lực có căn cứ ban hành thay đi và nội dung không còn phù hợp quy định hiện hành.

9.

Quyết định

45/2008/QĐ-UBND

02/6/2008

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục và nội dung lập dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

12/6/2008

Một số căn cứ, nội dung không còn phù hp thực tế, Luật Đất đai 2013, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TNMT quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 74/2015/TT-BTC hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

10.

Quyết định

47/2008/QĐ-UBND

09/6/2008

Sửa đi, bsung một sđiều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10/9/2007 về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

19/6/2008

- Văn bản hết hiệu lực 1 phần, đã bị tạm ngưng thực hiện theo Công văn số 5231/UBND-QLĐT ngày 04/10/2013 của UBND Thành phố

- Phần còn hiệu lực có căn cứ pháp lý thay đổi và nội dung không còn phù hợp quy định hiện hành.

11.

Quyết định

76/2008/QĐ-UBND

27/10/2008

Về phân cấp cho Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

06/11/2008

Văn bản hết hiệu lực một phần: Điều 2, 3 theo Quyết định số 77/2011/QĐ-UBND. Những nội dung còn lại không còn phù hp Nghị định s17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Luật Đất đai 2013 và văn bản hướng dẫn.

12.

Chỉ thị

06/2010/CT-UBND

26/02/2010

Về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý sử dụng.

08/3/2010

Căn cứ pháp lý ban hành văn bản thay đổi, nội dung văn bản không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ v/v tăng cường công tác quản lý các trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5965/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5965/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2015
Ngày hiệu lực12/11/2015
Ngày công báo01/01/2016
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5965/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 5965/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5965/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5965/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Hữu Tín
       Ngày ban hành12/11/2015
       Ngày hiệu lực12/11/2015
       Ngày công báo01/01/2016
       Số công báoSố 1
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 5965/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 5965/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản Hồ Chí Minh 2015

           • 12/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực