Quyết định 597/QĐ-UBND

Quyết định 597/QĐ-UBND về kế hoạch và kinh phí dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên” năm 2016

Nội dung toàn văn Quyết định 597/QĐ-UBND kế hoạch kinh phí dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Điện Biên 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 597/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 28 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH VÀ KINH PHÍ DỰ ÁN "QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TỈNH ĐIỆN BIÊN" NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 1923/TTg-QHQT ngày 24/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ, về việc tiếp nhận dự án do Quỹ toàn cầu tài trợ cho Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thỏa thuận viện trợ giữa Bộ Y tế và Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét ký ngày 29/05/2013;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Y tế: số 847/QĐ-BYT ngày 24/3/2011 về việc ban hành định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ; số 4796/QĐ-BYT ngày 10/11/2015 về việc phê duyt kế hoạch hoạt động giai đoạn 01/7/2015 đến 31/12/2017 của dự án thành phần Y tế thuộc dự án "dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS" do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-AIDS ngày 27/11/2015 của Cục trưởng Cục phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2015 và năm 2016 của dự án thành phần Y tế thuộc Dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS do Quỹ Toàn cầu phòng, chống AIDS, Lao và sốt rét tài trợ;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 592/TTr-SKHĐT ngày 15/4/2016; Tờ trình số 12/TTr-SYT ngày 15/3/2016 của Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch và kinh phí dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biênnăm 2016, với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Dự án "Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên"

2. Tên nhà tài trợ: Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS Trung ương, Bộ Y tế.

3. Cơ quan chủ quản: Sở Y tế

4. Chủ dự án: Ban Quản lý dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên.

5. Địa bàn thực hiện Dự án: Tỉnh Điện Biên

6. Thời gian thực hiện dự án: Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2016.

7. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án: Góp phần thực hiện mục tiêu 90 - 90- 90 về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

8. Kế hoạch hoạt động và kinh phí Dự án: (Có kế hoạch chi tiết đính kèm)

9. Tổng vốn đầu tư: 453.218.510 đồng (Bn trăm năm ba triệu, hai trăm mười tám nghìn, năm trăm mười đồng).

Điều 2. Giao SY tế chỉ đạo Ban quản lý dự án QuToàn cầu phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Điện Biên, chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này, đảm bảo đúng mục tiêu, chỉ tiêu, đối tượng, tiến độ và chế độ chi tiêu theo quy định của dự án. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo và thanh quyết toán theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Hiệu trưởng Cao đẳng y tế tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, TH, VXYT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Quý

 

KẾ HOẠCH VÀ NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS TỈNH ĐIỆN BIÊN - NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 597/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh Điện Biên)

Số tham chiếu

Mã Bravo

Module

Lĩnh vực can thiệp

Hoạt động

Mã hng mc chi

Tổng tiền

USD

Tương đương (VNĐ)

38

NFMB.31.038.00

Can thiệp dự phòng cho người nghiện chích ma túy (PWID) và đối tác của họ

Thay đổi hành vi là một phần chương trình can thiệp cho PWID và đối tác của họ

Chi phí phụ cấp cho đồng đẳng viên chương trình bơm kim tiêm

1.3. Hỗ trợ thêm phụ cấp

8.450,70

188.450.610

46

NFMB. 33.046.00

Can thiệp dự phòng cho người nghiện chích ma túy (PWID) và đối tác của họ

Chương trình bơm kim tiêm

Tiêu hủy hộp an toàn đựng bơm kim tiêm bn

5.8. Vật tư tiêu hao khác

1.980,00

44.154.000

103

NFMB. 81.103.00

HSS-Hệ thống thông tin và M&E

Báo cáo thường quy

Hỗ trợ cải thiện hệ thống thông tin y tế (HMIS) đtheo dõi bệnh nhân. Tập huấn cho cán bộ các phòng OPC và trung tâm phòng chống HIV/AIDS (PAC) về hệ thống quản lý sử dụng thông tin số liệu

2.3. Giám sát/điều tra thu thập số liệu liên quan đến phụ cấp/đi lại/chi phí khác

3.557,00

79.321.100

104

NFMB .81.104.00

HSS-Hệ thống thông tin và M&E

Báo cáo thường quy

Hỗ trợ triển khai điều tra HSS (+)

2.3. Giám sát/điều tra thu thập số liệu liên quan đến phụ cấp/đi lại/chi phí khác

2.949,00

65.762.700

125

NFMB. 91.125.00

Quản lý chương trình

Quản lý chương trình

Hoạt động giám sát tại tnh

2.3. Giám sát/điều tra thu thập số liệu liên quan đến phụ cấp/đi lại/chi phí khác

2.808,00

62.618.400

126

NFMB. 91.126.00

Quản lý chương trình

Quản lý chương trình

Chi phí liên quan đến quản lý tài khoản và giao dch ngân hàng tại tnh

11.1. Chi phí văn phòng

100,00

2.230.000

127

NFMB. 91.127.00

Quản lý chương trình

Qun lý chương trình

Họp điều phối và kết nối tại tnh giữa các bên: Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh; Trung tâm 05-06 tỉnh; Sở LĐ&TBXH tỉnh trung tâm Y tế huyện, CBOs, cơ sở điều trị MMT, OPC,...

2.4. Hội họp/vận động liên quan đến phụ cấp/đi lại/chi phí khác

479,00

10.681.700

 

 

Tổng

 

 

20.323,70

453.218.510

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 597/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu597/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2016
Ngày hiệu lực28/04/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 597/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 597/QĐ-UBND kế hoạch kinh phí dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Điện Biên 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 597/QĐ-UBND kế hoạch kinh phí dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Điện Biên 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu597/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Điện Biên
        Người kýLê Văn Quý
        Ngày ban hành28/04/2016
        Ngày hiệu lực28/04/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 597/QĐ-UBND kế hoạch kinh phí dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Điện Biên 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 597/QĐ-UBND kế hoạch kinh phí dự án quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS Điện Biên 2016

            • 28/04/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/04/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực