Quyết định 5975/QĐ-BYT

Quyết định 5975/QĐ-BYT năm 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT

Nội dung toàn văn Quyết định 5975/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5975/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC SỨC KHỎE BÀ MẸ-TRẺ EM (DÂN SỐ-KHHGĐ) THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ TẠI THÔNG TƯ SỐ 27/2019/TT-BYT NGÀY 27/9/2019

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em, Bộ Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ-Trẻ em (Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế được quy định tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh ban hành tại Quyết định số 7540/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trư
ởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để ph/h
p chỉ đạo);
- Cục Kiểm soát thủ tục hành chính- VPCP;
- Cổng Thông tin điện tử-Bộ Y t
ế;
- Website của Vụ SKBMTE;
- Lưu: VT, VPB6, BMTE.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC SỨC KHỎE BÀ MẸ -TRẺ EM (DÂN SỐ- KHHGĐ) THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định 5975/QĐ-BYT, ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

PHẦN I.

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hin

Thủ tục hành chính cp tỉnh

1

B-BYT-227723-TT

Cấp giấy chứng sinh cho trường hp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đi một số điều của Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số- KHHGĐ)

Trạm Y tế

PHẦN II:

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Danh mục thủ tục hành chính được thay thế.

Thủ tc

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Trình tự thực hiện

 

Bước 1: Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ phải điền vào Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này và nộp cho Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra.

Bước 2: Trạm Y tế cấp xã có trách nhiệm ghi đầy đủ các nội dung theo mẫu Giấy chứng sinh ban hành tại Phụ lục 01 của Thông tư 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012. Cha, mẹ hoặc người thân thích của trẻ có trách nhiệm đọc, kiểm tra lại thông tin trước khi ký. Giấy chứng sinh được làm thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, 01 bản giao cho b, mẹ hoặc người thân thích của trẻ đlàm thủ tục khai sinh và 01 bản lưu tại Trạm Y tế. Trong trường hp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Bước 3: Trả Giấy chứng sinh cho gia đình trẻ tại Trạm y tế tuyến xã.

Cách thức thc hin

 

Nộp trực tiếp tại Trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra.

Thành phn, slượng h

 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh theo mẫu quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết

 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh (chưa bao gồm thời gian xác minh-nếu có).

Trong trường hp cần phải xác minh, thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Đi tưng thc hin thủ tc hành chính

 

Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng của trẻ.

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính

 

Trạm y tế tuyến xã.

Kết quả thc hiện thủ tc hành chính

 

Giấy chứng sinh.

L phí

 

Không có

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (Đính kèm ngay sau thủ tục này)

 

Ph lc số 02: Tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh

Yêu cầu, điều kin thủ tc hành chính

 

Không có

Căn cpháp lý của thủ tục hành chính

 

1/ Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014;

2/ Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;

3/ Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh;

4/ Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BYT ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp và sử dụng Giấy chng sinh.

 

Phụ lục số 02

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2019/TT-BYT ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI

Đề nghị cấp Giấy chứng sinh

i với trường hợp trẻ sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đ)

Kính gửi: Trạm Y tế xã/phường/thị trấn(1)……………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………..

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………..

Xin đề nghị được cấp Giấy chứng sinh theo thông tin như sau:…………………….

Họ tên mẹ/Người nuôi dưỡng: ………………………………………………………….

Năm sinh: ………………………………………………………………………………….

Số CMT/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/Mã số ĐDCD: ………………………………………….

Ngày cấp:……./……/………Nơi cấp: …………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú/tạm trú: ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Dân tộc: …………………………………………………………………………………...

Đã sinh con vào lúc:…….giờ……..phút, ngày……..tháng……..năm: ……………..

Tại: ………………………………………………………………………………………..

Số con trong lần sinh này: ……………………………………………………………..

Giới tính khi sinh của con:…………………………………..Cân nặng: …………….

Dự định đặt tên con: ……………………………………………………………………

Người đỡ đẻ: …………………………………………………………………………….

 

 

……….(2), ngày…….tháng…….năm 20…..
Người đề nghị
(Ký tên, ghi rõ họ tên và quan hệ với trẻ)

 

(1): Ghi tên xã/phường/thtrn nơi trẻ sinh ra

(2): Ghi địa danh xã/phường/thị trấn nơi người đnghị cấp giấy chứng sinh cư trú

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 5975/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu5975/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2019
Ngày hiệu lực26/12/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 5975/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 5975/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 5975/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu5975/QĐ-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Trường Sơn
       Ngày ban hành26/12/2019
       Ngày hiệu lực26/12/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/12/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 5975/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 5975/QĐ-BYT 2019 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em Bộ Y tế

          • 26/12/2019

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/12/2019

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực