Quyết định 60/2005/QĐ-UBND

Quyết định 60/2005/QĐ-UBND về Quy chế quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 60/2005/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang đã được thay thế bởi Quyết định 29/QĐ-UBND năm 2010 về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến công trê và được áp dụng kể từ ngày 08/01/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2005/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 60/2005/QĐ-UBND

Mỹ Tho, ngày 12 tháng 12 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2004 của Chính phủ về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 36/2005/TTLT-BTC-BCN ngày 16 tháng 05 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công nghiệp Tiền Giang tại Tờ trình số 446/TTr-SCN ngày 23 tháng 09 năm 2005
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (gọi tắt là Quỹ Khuyến công) trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Giám đốc Sở Công nghiệp có trách nhiệm quản lý và sử dụng quỹ đúng theo các điều khoản quy định trong quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công nghiệp, Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công và thủ trưởng các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2006. Quyết định này thay thế Quyết định số 15/2003/QĐ-UB ngày 20/3/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Công nghiệp,  Bộ Tư pháp;
- CT và PCT UBND tỉnh
- LĐVP và Phòng TM, CNN
- Lưu VT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Trung

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2005/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2005/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2005
Ngày hiệu lực01/01/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2010
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2005/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2005/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 60/2005/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu60/2005/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
     Người kýTrần Thanh Trung
     Ngày ban hành12/12/2005
     Ngày hiệu lực01/01/2006
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcĐầu tư
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/01/2010
     Cập nhật2 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 60/2005/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2005/QĐ-UBND Quy chế quản lý sử dụng quỹ khuyến khích đầu tư phát triển tiểu thủ công nghiệp địa bàn tỉnh Tiền Giang