Quyết định 60/2006/QĐ-UBND

Quyết định 60/2006/QĐ-UBND về chuyển Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 60/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI THUỘC TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI THÀNH CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nhà nước ngày 26/11/2003 và Luật Doanh nghiệp ngày 12/6/1999;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2001 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành Công ty TNHH một thành viên; Nghị định số 145/2005/NĐ-CP ngày 21/11/2005 của Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 8047/QĐ-UB ngày 09/12/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho phép Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội chuyển đổi thành Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố và Ban đổi mới phát triển doanh nghiệp Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thuộc Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội.

- Tên gọi đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀ NỘI.

- Tên giao dịch quốc tế: HANOI REAL ESTATE SERVICE COMPANY LIMITED.

- Tên viết tắt: Res Co., LTD

- Trụ sở chính Công ty: 25 phố Văn Miếu, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.833350 – Fax: 04.8433351

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, đơn vị thành viên Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, có con dấu riêng, được mở tài khoản tiền Việt Nam đồng và ngoại tệ tại các ngân hàng trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật; Công ty hoạt động theo Luật doanh nghiệp Nhà nước, Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được UBND Thành phố phê chuẩn.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội có trách nhiệm thừa kế mọi quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội khi chuyển sang hoạt động theo mô hình mới.

Điều 2. Vốn điều lệ và ngành nghề kinh doanh của Công ty:

a. Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ của Công ty là: 60 tỷ đồng (Sáu mươi tỷ đồng).

- Ủy ban nhân dân Thành phố là Chủ sở hữu phần vốn Nhà nước tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội.

- Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là Đại diện chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội theo quy định.

b. Ngành, nghề kinh doanh:

- Lập, quản lý và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà, khu dân cư, khu đô thị mới, các khu công nghiệp, các công trình văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, thương mại, các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công trình giao thông đô thị, giao thông đường bộ, công trình thủy lợi.

- Xây dựng, lắp đặt các công trình: dân dụng, khu đô thị, khu dân cư, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại, công nghiệp, thủy lợi, hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh…), giao thông đô thị.

- Kinh doanh cho thuê nhà ở, văn phòng, nhà hàng, khách sạn, siêu thị; kinh doanh vui chơi, giải trí; kinh doanh lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ khác phục vụ du lịch.

- Sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng, vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ chuyên ngành xây dựng, thiết bị điện.

- Chuyển giao công nghệ xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng.

- Tư vấn trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, lĩnh vực kinh doanh bất động sản và công tác giải phóng mặt bằng.

- Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa, môi giới thương mại, dịch vụ đấu giá hàng hóa.

- Sửa chữa, bảo dưỡng duy tu hệ thống máy móc chuyên ngành xây dựng.

Điều 3. Tổ chức và bộ máy của Công ty gồm:

- Chủ tịch

- Tổng Giám đốc

- 03 Phó tổng giám đốc

- Kế toán trưởng.

- Các phòng nghiệp vụ.

- Các đơn vị trực thuộc Công ty.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh trong bộ máy quản lý và điều hành của Công ty thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố về công tác cán bộ.

Điều 4. Giao nhiệm vụ

- Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và các Sở, Ngành có liên quan chỉ đạo Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội hoàn chỉnh Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Quy chế Tài chính của Công ty trình UBND thành phố phê chuẩn.

- Giám đốc Sở Nội vụ phối hợp với Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội chỉ đạo Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội kiện toàn lại tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Công ty theo thẩm quyền, phù hợp với mô hình tổ chức mới để đảm bảo triển khai nhiệm vụ được giao.

Điều 5. Kể từ ngày 01/6/2006 Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội chính thức hoạt động theo mô hình mới.

Điều 6. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan, Chủ tịch và Tổng Giám đốc Công ty TNHH nhà nước một thành viên Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH  
Nguyễn Thế Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/05/2006
Ngày hiệu lực09/05/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành09/05/2006
        Ngày hiệu lực09/05/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 60/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2006/QĐ-UBND chuyển Công ty Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội thành Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên

            • 09/05/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/05/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực