Quyết định 60/2007/QĐ-UBND

Quyết định 60/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND quy định thủ tục và phân cấp ủy quyền quản lý đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Quyết định 60/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 13/2010/QĐ-UBND phân cấp, ủy quyền quản lý các dự án đầu tư và được áp dụng kể từ ngày 17/04/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 60/2007/QĐ-UBND

Nha Trang, ngày 21 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 36/2007/QĐ-UBND NGÀY 31/7/2007 CỦA UBND TỈNH KHÁNH HÒA BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ THỦ TỤC PHÂN CẤP ỦY QUYỀN QUẢN LÝ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999, số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/6/2005 của Chính phủ về Quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù;
Căn cứ Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khoá IV, kỳ họp thứ 7 về nhiệm vụ chi đầu tư các cấp ngân sách giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 18/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khoá IV, kỳ họp thứ 7 về tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư cho các cấp giai đoạn 2007 - 2010;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1925/SKHĐT-XDCB ngày 19/9/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 31/7/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa Ban hành quy định một số thủ tục và phân cấp ủy quyền quản lý đối với dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổi ý thứ 3 Khoản 1 Điều 6 như sau:

Đối với các loại hồ sơ quy hoạch thuộc nhiệm vụ chi đầu tư của ngân sách cấp huyện: UBND huyện là cấp có thẩm quyền cho phép tiến hành lập hồ sơ quy hoạch; Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xem xét trình UBND cấp huyện quyết định.

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 11 như sau:

Ủy quyền cho Giám đốc Sở tự tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư các dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp do sở làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư hoặc dự toán không lớn hơn 1 tỷ đồng; các dự án sử dụng nguồn vốn sự nghiệp có tổng mức đầu tư nhỏ hơn 1 tỷ đồng, cho phép chỉ tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán thay cho hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình.

3. Bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 14 nội dung sau:

Các cơ quan quản lý lĩnh vực liên quan đến nội dung của gói thầu có trách nhiệm tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ mời thầu trong vòng 5 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm định hồ sơ mời thầu.

4. Thay toàn bộ cụm từ “tổng dự toán” trong quyết định bằng cụm từ “dự toán”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Cam Ranh và thành phố Nha Trang; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2007
Ngày hiệu lực01/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2010
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 60/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu60/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Chiến Thắng
       Ngày ban hành21/09/2007
       Ngày hiệu lực01/10/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/04/2010
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 60/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 36/2007/QĐ-UBND