Quyết định 60/2014/QĐ-UBND

Quyết định 60/2014/QĐ-UBND về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2014/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2014/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 18 tháng 9 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1813/TTr-SKHĐT ngày 27/8/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 89/2005/QĐ-UBND ngày 06/10/2005 của UBND tỉnh Nghệ An về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Điền

 

QUY ĐỊNH

HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN, PHẢN BIỆN VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An gồm các đề án về chủ trương, chính sách quan trọng của Tỉnh ủy và những chương trình, dự án lớn về khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, chính sách xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội là Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An (viết tắt là Liên hiệp Hội Nghệ An).

2. Cơ quan đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội Nghệ An là các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (sau đây gọi chung là các cơ quan).

Điều 3. Những quy định chung

Theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các từ ngữ trong Quy định này được hiểu như sau:

1. Tư vấn là hoạt động cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thông tin, tư liệu cùng với sự phân tích, đánh giá, kiến nghị cho cá nhân hoặc tổ chức có thẩm quyền.

2. Phản biện là hoạt động đưa ra nhận xét, đánh giá, phê bình và các khuyến nghị về sự phù hợp của nội dung đề án với mục tiêu và các điều kiện đã quy định hoặc thực trạng đặt ra.

3. Giám định là hoạt động xác định tính khoa học, tính thực tiễn, tính khả thi của đề án hoặc một số vấn đề, một sự việc cụ thể.

4. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định của Liên hiệp Hội Nghệ An là hoạt động mang tính xã hội (gọi chung là tư vấn, phản biện và giám định xã hội), độc lập, khách quan, không vì mục đích lợi nhuận.

5. Liên hiệp Hội Nghệ An có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc hoạch định chính sách, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội phải tuân thủ các quy định của pháp luật, có cơ sở khoa học, thực tiễn, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chính xác và hiệu quả.

2. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội không thay thế công việc tư vấn, thẩm định, giám định của các cơ quan quản lý có thẩm quyền và các tổ chức tư vấn hoạt động theo quy định của pháp luật. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội để thể hiện trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ tham gia đóng góp trí tuệ vào các hoạt động của nhà nước, góp phần làm cho chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Loại Đề án lấy ý kiến tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Đề án cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Nghệ An:

a) Các đề án về chủ trương, chính sách quan trọng của Tỉnh ủy;

b) Các chương trình, dự án lớn, chủ trương quan trọng của tỉnh liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, xây dựng đội ngũ trí thức thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

2. Đề án do cơ quan Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đặt hàng Liên hiệp Hội Nghệ An thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

3. Các đề án không quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này do Liên hiệp Hội Nghệ An đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội, được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 6. Quy trình thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Nghệ An được thực hiện theo các phương thức sau:

1. Các cơ quan, tổ chức đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội Nghệ An đối với các đề án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quy định này thuộc thẩm quyền quyết định của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thực hiện theo quy định của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh.

2. Các cơ quan, tổ chức đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội Nghệ An đối với các đề án quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Quy định này thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh thực hiện như sau:

a) Các Sở, ban, ngành căn cứ tính chất và nội dung của từng đề án đề xuất nội dung cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội Nghệ An;

b) Hàng năm, trên cơ sở đề xuất của các Sở, ban, ngành, Liên hiệp Hội Nghệ An tổng hợp, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định;

c) Căn cứ quyết định của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành;

d) Các Sở, ban, ngành phối hợp Liên hiệp Hội Nghệ An tổ chức triển khai thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đúng quy định.

3. Đối với các đề án theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Quy định này, Liên hiệp Hội Nghệ An lập đề xuất tư vấn, phản biện và giám định xã hội gửi tới Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp và làm đầu mối phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 7. Mức độ thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Nghệ An được thực hiện theo các mức độ sau:

1. Thu thập thông tin, phân tích, nghiên cứu, đánh giá và đưa ra các ý kiến nhận xét, bình luận hoặc kiến nghị hướng nghiên cứu nhằm góp phần xây dựng, hoàn thiện hoặc bổ sung, sửa đổi từng phần hoặc toàn bộ một đề án.

2. Thu thập thông tin, phân tích, nghiên cứu, đánh giá, nghiên cứu toàn diện và đưa ra kiến nghị về giải pháp hoặc phương án bổ sung, sửa đổi, thay thế từng phần hoặc toàn bộ một đề án.

Điều 8. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã phải đảm bảo phù hợp và không được kéo dài làm ảnh hưởng đến thời gian, tiến độ xây dựng, thẩm định, phê duyệt hoặc thực hiện đề án.

2. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy định này do cơ quan có thẩm quyền xác định.

3. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này do cơ quan đặt yêu cầu thống nhất với cơ quan thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Thời gian thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội các đề án quy định tại khoản 3 Điều 5 Quy định này, Liên hiệp Hội Nghệ An và hội thành viên chủ động đề xuất và gửi tới cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 9. Yêu cầu về nội dung báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội

1. Có cơ sở khoa học, thực tiễn, độc lập, khách quan nhằm giúp cơ quan được tư vấn, phản biện và giám định xã hội có thêm thông tin và căn cứ trong việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các đề án.

2. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị góp phần đảm bảo tính khả thi của đề án.

Điều 10. Cơ chế tài chính

1. Nguồn kinh phí để thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đối với đề án quy định tại Điều 5 Quy định này do ngân sách nhà nước bố trí hàng năm từ nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Kinh phí thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Nghệ An đối với các đề án không phải do các cơ quan quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy định này đặt hàng, được thực hiện trên cơ sở hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã

1. Hàng năm phối hợp với Liên hiệp Hội Nghệ An xác định loại đề án cần có tư vấn, phản biện và giám định xã hội, phối hợp chặt chẽ với đơn vị thực hiện tư vấn, phản biện và giám định xã hội để triển khai thực hiện.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp Hội Nghệ An thực hiện tốt hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

4. Định kỳ sáu tháng và hàng năm báo cáo kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho UBND tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 12. Trách nhiệm của các Sở

1. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ

a) Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp Hội Nghệ An hướng dẫn thi hành và kiểm tra thực hiện Quy định này.

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và Liên hiệp Hội Nghệ An hàng năm căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 5 tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh danh mục những đề án trên địa bàn tỉnh cần có tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Liên hiệp Hội Nghệ An và các cơ quan liên quan quyết toán kinh phí tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đúng quy định hiện hành.

d) Định kỳ sáu tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh cho UBND tỉnh.

2. Trách nhiệm của Sở Tài chính

a) Chủ trì phối hợp các Sở, ngành liên quan ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính đối với hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Nghệ An theo quy định tại Điều 10 Quy định này.

b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, bố trí kinh phí cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đặt hàng

1. Chủ động đặt yêu cầu tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho Liên hiệp Hội Nghệ An theo quy định tại Điều 5 và theo lĩnh vực chuyên ngành đối với các chương trình, dự án thuộc thẩm quyền.

2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tư liệu, tài liệu liên quan, đảm bảo các điều kiện thuận lợi, kịp thời về kinh phí và sử dụng cơ sở vật chất (nếu có thỏa thuận) cho bên thực hiện.

3. Tiếp nhận, nghiên cứu, tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị, đề xuất trong báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội để hoàn thiện đề án hoặc phục vụ cho công tác nghiên cứu hoặc thẩm định; trả lời ý kiến không tán thành.

4. Tập hợp báo cáo kết quả tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong hồ sơ đề án gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Điều 14. Trách nhiệm của Liên hiệp Hội Nghệ An

1. Giới thiệu rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội Nghệ An.

2. Thực hiện các biện pháp thích hợp để tập hợp các chuyên gia đầu ngành, các chuyên gia giỏi trong và ngoài tỉnh có trình độ chuyên môn am hiểu tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng dữ liệu chuyên gia để tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

3. Đảm bảo yêu cầu về nội dung và thời gian gửi báo cáo tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo quy định và bảo đảm yêu cầu, mục tiêu của hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tại Quy định này.

4. Chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội của mình.

5. Quản lý, bảo mật theo quy định các hồ sơ, tư liệu của đề án được cung cấp theo quy định, bảo quản các phương tiện kỹ thuật (khi được giao sử dụng) và hoàn trả sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

6. Xây dựng quy chế phối hợp cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia cần và có thể tham gia hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; đặc biệt là các chuyên gia đầu ngành có trình độ chuyên môn cao, uy tín về khoa học và có kinh nghiệm trong thực tiễn.

Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc yêu cầu cần thiết phải sửa đổi, bổ sung, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo và tham mưu trình UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định./.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2014/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2014/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/2014
Ngày hiệu lực28/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2014/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2014/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/2014/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Nghệ An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/2014/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýHuỳnh Thanh Điền
        Ngày ban hành18/09/2014
        Ngày hiệu lực28/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 60/2014/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Nghệ An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2014/QĐ-UBND tư vấn phản biện giám định xã hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Nghệ An

            • 18/09/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/09/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực