Quyết định 60/2016/QĐ-UBND

Quyết định 60/2016/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Hà Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2016/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 VÀ GIAI ĐOẠN 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định s 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định s 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp kinh tế khác;

Căn cứ Quyết định s 46/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam v việc Quy định định mức phân bổ dự toán chỉ thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020 được thực hiện từ ngày 01/01/2017 theo Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam về việc Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017-2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 7017 và bãi bỏ Quyết định số 39/2010/QĐ-UBNĐ ngày 21/12/2010 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011; khoản 4 Điều 1 Quyết định số 97/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của y ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, mức phụ cấp, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Ban; Ngành; Đoàn thể; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Văn phòng Chính phủ;
b/cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT T
nh ủy, TT HĐND tnh; (để b/cáo);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- VPUB: LĐVP, các
CV liên quan;
- Phòng Công báo - Tin học;
- Website Hà Nam;
- Lưu: VT, KT
.
H/QD 08/2016

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2016
Ngày hiệu lực01/01/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Hà Nam


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 60/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Hà Nam
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu60/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýNguyễn Xuân Đông
       Ngày ban hành21/12/2016
       Ngày hiệu lực01/01/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 60/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Hà Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2016/QĐ-UBND định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương Hà Nam

           • 21/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực