Quyết định 60/2019/QĐ-UBND

Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND về Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Nội dung toàn văn Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2019/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 38/2018/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ BAN HÀNH QUY CHẾ CHO PHÉP SỬ DỤNG THẺ ĐI LẠI CỦA DOANH NHÂN APEC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bn quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2819/TTr-SKHĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục kiểm tra văn b
n QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực T
nh ủy;
- Thường trực HĐND t
nh;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- UBMTTQVN t
nh;
- CT và các PCT
UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND t
nh;
- Báo Thừa Thiên Huế;
-
Cổng Thông tin Điện tử tnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu VT, KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2019
Ngày hiệu lực20/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(20/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Huế
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu60/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýPhan Ngọc Thọ
       Ngày ban hành04/10/2019
       Ngày hiệu lực20/10/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtTháng trước
       (20/10/2019)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2018/QĐ-UBND Huế

           • 04/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực