Quyết định 60/QĐ.CATP(PV11)

Quyết định 60/QĐ.CATP(PV11) năm 2008 về biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đăng ký, quản lý cư trú do Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 60/QĐ.CATP(PV11) biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký


BỘ CÔNG AN
CÔNG AN TP CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ.CATP(PV11)

Cần Thơ, ngày 07 tháng 04 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU MẪU ĐỂ SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP BIỂN SỐ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ CƯ TRÚ

GIÁM ĐỐC CÔNG AN THÀNH PHỐ

Căn cứ Nghị định số 136/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 ngày 02/01/2007 của Bộ Công an quy định về việc tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
Căn cứ Thông tư số 107/2007/NĐ-CP">06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
Căn cứ Công văn số 454/SNV-CCHC ngày 30/3/2006 của Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc rà soát để chuẩn hóa, mẫu hóa hồ sơ hành chính;
Theo đề nghị của đồng chí Chánh Văn phòng Công an thành phố; Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ Công an thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành 10 loại biểu mẫu để sử dụng trong đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và đăng ký, quản lý cư trú:

1. Các loại biểu mẫu dùng trong công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gồm:

a. Đơn đề nghị cấp lại giấy đăng ký xe (ký hiệu ĐN01);

b. Đơn đề nghị cấp lại biển số xe (ký hiệu ĐN02);

c. Đơn đề nghị đổi lại giấy đăng ký xe (ký hiệu ĐN03);

d. Đơn đề nghị đổi lại biển số xe (ký hiệu ĐN04);

e. Đơn đề nghị đổi màu sơn xe (ký hiệu ĐN05);

2. Các loại biểu mẫu dùng trong công tác đăng ký, quản lý cư trú gồm:

a. Đơn đề nghị xác nhận chỗ ở hợp pháp (ký hiệu XN01);

b. Đơn đề nghị xác nhận tạm trú (ký hiệu XN02);

c. Đơn đề nghị xác nhận nhà cho thuê, mượn, cho ở nhờ (ký hiệu XN03);

d. Đơn đề nghị xác nhận thay đổi chủ hộ (ký hiệu XN04);

e. Thông báo giải quyết hộ khẩu (ký hiệu TB).

Điều 2. Nội dung, hình thức các biểu mẫu thực hiện thống nhất theo mẫu (có phụ lục kèm theo). Trưởng Phòng PC13, PC26 có trách nhiệm hướng dẫn sử dụng, thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu PV11 (PC - VT).

GIÁM ĐỐC
ĐẠI TÁ
Hà Nghĩa Lộ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/QĐ.CATP(PV11)

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 60/QĐ.CATP(PV11)
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 07/04/2008
Ngày hiệu lực 07/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/QĐ.CATP(PV11)

Lược đồ Quyết định 60/QĐ.CATP(PV11) biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 60/QĐ.CATP(PV11) biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 60/QĐ.CATP(PV11)
Cơ quan ban hành Thành phố Cần Thơ
Người ký Hà Nghĩa Lộ
Ngày ban hành 07/04/2008
Ngày hiệu lực 07/04/2008
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 60/QĐ.CATP(PV11) biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký

Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/QĐ.CATP(PV11) biểu mẫu để sử dụng trong công tác đăng ký