Quyết định 60/QĐ-UBND

Quyết định 60/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014 do tỉnh Cà Mau

Nội dung toàn văn Quyết định 60/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch quản lý nhà nước công tác thanh niên Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 16 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Căn cứ Công văn số 3641/BNV-CTTN ngày 07/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý nhà nước về thanh niên năm 2014;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 12/TTr-SNV ngày 03/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên năm 2014”.

Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- VP ĐD BNV tại TPHCM;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Cổng TTĐT tỉnh;
- NC (H) 16/01;
- Lưu: VT, Ktr22/01.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN NĂM 2014
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo tinh thần Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo thực hiện đúng thời gian, nội dung và đạt hiệu quả cao nhất.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

a) Triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu theo Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung vào các chỉ tiêu sau:

- Dạy nghề cho thanh niên (ưu tiên dạy nghề cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật, thanh niên tàn tật, thanh niên vùng đô thị hóa).

- Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên; giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Tổ chức thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số; chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên.

b) Tiếp tục thực hiện việc tuyển chọn trí thức trẻ có trình độ đại học trở lên về công tác tại xã, phường, thị trấn.

c) Tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, công chức trẻ.

d) Lồng ghép đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trẻ cấp xã với việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức hàng năm trên địa bàn tỉnh.

e) Khảo sát thu thập số liệu thống kê về tình hình thanh niên của tỉnh để xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên (sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

f) Tổ chức đối thoại với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo tinh thần Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 06/5/2013 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ

a) Tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

b) Rà soát, tiếp tục xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

3. Triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

a) Tiếp tục thực hiện chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16/4/2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và hoàn thành dứt điểm trong năm 2014.

b) Tổng kết việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến vào tháng 11 năm 2014.

4. Tổ chức tập huấn kỹ năng quản lý nhà nước về thanh niên

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 303/QĐ-BNV ngày 09/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh niên các cấp, các ngành giai đoạn 2011 - 2015.

5. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện với các nội dung:

a) Kết quả tổ chức triển khai Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam trên địa bàn tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020.

b) Việc ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chính sách dạy nghề, giải quyết việc làm đối với thanh niên.

c) Việc quy hoạch các thiết chế văn hóa cho thanh niên.

d) Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan thực hiện việc tuyển chọn trí thức trẻ có trình độ đại học về công tác tại xã, phường, thị trấn năm 2014.

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên ở cấp huyện, cấp xã.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và thành phố Cà Mau tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh khảo sát, thu thập số liệu thống kê về tình hình thanh niên ở địa phương, làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên (sau khi có hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

d) Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn và các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện việc gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên vào tháng 3 năm 2014.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ. Trong Kế hoạch phải xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, giải pháp và lộ trình thực hiện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. Thời gian hoàn thành trong tháng 02 năm 2014.

f) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ).

g) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh thực hiện chế độ trợ cấp đối với cựu thanh niên xung phong. Hoàn thành dứt điểm trong năm 2014, báo cáo kết quả đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nội vụ trước ngày 30/11/2014.

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2014.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát hiện trạng dạy nghề cho thanh niên (số lượng thanh niên đã được dạy nghề, phân theo các nhóm: thanh niên nông thôn, thanh niên là bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên khuyết tật, tàn tật); xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiệm vụ tại tiết 1, tiết 2, điểm a, khoản 1, Mục II của Kế hoạch này (nội dung Kế hoạch phải đưa ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể). Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2014, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

b) Lồng ghép chỉ tiêu dạy nghề cho thanh niên vào trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” trong năm 2014; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/10/2014.

3. Sở Y tế

Đánh giá thực trạng vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, giáo dục tiền hôn nhân cho thanh niên; xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện nhiệm vụ tại tiết 3, điểm a, khoản 1, Mục II của Kế hoạch này (nội dung Kế hoạch phải đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của từng nội dung). Thời gian hoàn thành trong tháng 02/2014; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đến ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 25/10/2014.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau

Căn cứ Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và nội dung Kế hoạch này, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Thời gian hoàn thành trước ngày 20/02/2014.

Riêng đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc gặp gỡ, đối thoại với thanh niên trên địa bàn mình quản lý vào tháng 3 hàng năm.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị phản ánh bằng văn bản đến Sở Nội vụ để xem xét, hướng dẫn thêm hoặc tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/01/2014
Ngày hiệu lực16/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch quản lý nhà nước công tác thanh niên Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch quản lý nhà nước công tác thanh niên Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành16/01/2014
        Ngày hiệu lực16/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 60/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch quản lý nhà nước công tác thanh niên Cà Mau

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/QĐ-UBND 2014 Kế hoạch quản lý nhà nước công tác thanh niên Cà Mau

         • 16/01/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 16/01/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực