Quyết định 60/QĐ-UBND

Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2010 về kế hoạch hành động thực hiện Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 do tỉnh Tây Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2010 phòng chống bạo lực gia đình 2010 2015 Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH GIAI ĐOẠN 2010-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2008 của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh tại Tờ trình số 90/TTr-SVHTTDL, ngày 06/11/2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tây Ninh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn Quyết định thi hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Hùng Việt

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2010 – 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/QĐ-UBND, ngày 13/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Bạo lực gia đình hiện là vấn đề mang tính toàn cầu, đã xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới. Bạo lực gia đình đã vượt qua ranh giới văn hóa, đẳng cấp xã hội, trình độ học vấn, thu nhập và tuổi tác đã trực tiếp tác động đến các thành viên trong gia đình, đặc biệt là phụ nữ, người già, trẻ em. Bạo lực gia đình đã và đang trở thành nguyên nhân chủ yếu làm tổn hại đến sức khỏe, tinh thần, đến sự bền vững của hạnh phúc gia đình, là hành vi vi phạm đến quyền con người mà pháp luật và đạo lý xã hội lên án.

Xác định gia đình là tế bào của xã hội, là tổ ấm của mỗi người; để phát huy những mặt tích cực trong đời sống gia đình, hướng đến xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, việc ngăn ngừa và loại trừ các hành vi bạo lực gia đình là yêu cầu mà mỗi thành viên trong gia đình và toàn xã hội quan tâm.

Căn cứ pháp lý:

Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam 2005-2010; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 16/2008/CT-TTg ngày 30/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Nghị định số 110/2009/NĐ-CP ngày 10/12/2009 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16/10/2008 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008-2015.

Thực trạng về tình hình bạo lực gia đình:

Tình trạng bạo lực gia đình ở Tây Ninh trong thời gian qua luôn được các Ngành, các cấp quan tâm chú trọng, đặc biệt là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; song, tình trạng bạo lực gia đình không chấm dứt mà ở từng địa phương, bạo lực gia đình vẫn diễn ra với nhiều hình thức khác nhau, mức độ tính chất của từng vụ, từng hành vi phức tạp, đa dạng; nạn nhân bạo lực không chỉ dừng lại ở phụ nữ mà nạn nhân của bạo lực có người già, trẻ em, thậm chí là nam giới;

Tính đến nay 10/9/2009, qua kết quả khảo sát thu thập số liệu gia đình, bạo lực gia đình tại 95/95 xã, phường, thị trấn trong tỉnh hiện có 3.493 trường hợp gia đình có hành vi BLGĐ. Trong đó nạn nhân BLGĐ: Phụ nữ: 2.808/3.493 trường hợp, chiếm tỷ lệ 80,38%; người già: 317/3.493 trường hợp, chiếm tỷ lệ 7,07%; trẻ em: 316/3.493 trường hợp chiếm, tỷ lệ 9,04%; nam giới: 52/3.493 trường hợp, chiếm tỷ lệ 1,48%. Hình thức BLGĐ phổ biến là hành vi bạo lực về thân thể: 2.210/3.493 vụ, chiếm tỷ lệ 63,26%, bạo lực về tinh thần: 1.030/3.493 vụ, chiếm tỷ lệ 26,12%; bạo lực về kinh tế: 216/3.493 vụ, chiếm tỷ lệ 6,18%; bạo lực về tình dục: 52/3.493 vụ, chiếm tỷ lệ 1,48%.

Qua số liệu báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh hai năm 2008-2009 (Tòa án địa phương) đã thụ lý 4.369 vụ, đã giải quyết ly hôn 4.108 vụ; trong đó có 154 vụ do bị đánh đập, ngược đãi; vợ, chồng, ngoại tình: 128 vụ, mâu thuẫn kinh tế: 54 vụ; rượu chè, ma túy: 08 vụ. Đặc biệt, đã có 08 bản án xử lý hình sự về bạo lực gia đình (BLGĐ) trong đó có 04 vụ chồng giết vợ.

Nguyên nhân dẫn đến bạo lực trong gia đình, có nhiều nguyên nhân khác nhau: Xuất phát từ nhận thức không đầy đủ về bình đẳng giới trong gia đình, quan niệm “Chồng chúa, vợ tôi”, quan niệm “Thương cho roi, cho vọt” dạy con theo cách thức giáo dục phong kiến, dẫn đến hành vi coi thường nhân phẩm và tính mạng của trẻ em, mặc khác do hoàn cảnh kinh tế gia đình túng quẩn, khó khăn là áp lực nặng nề về mặt tâm lý, tình cảm dễ nảy sinh mâu thuẫn và dẫn đến BLGĐ; bên cạnh đó do tệ nạn xã hội xâm nhập vào đời sống gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu thủy chung, tình trạng bệnh lý tinh thần … . Dù nguyên nhân nào đi nữa, hậu quả của bạo lực gia đình là ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với sự phát triển xã hội nói chung và mỗi thành viên trong gia đình nói riêng, khi bạo lực gia đình xảy ra phần lớn phụ nữ vẫn là người gánh chịu thiệt thòi nhất, đặc biệt là ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ em và đời sống tinh thần của người già trong gia đình.

Tình trạng bạo lực gia đình trong thời gian qua chưa được giải quyết, xử lý kịp thời do những nguyên nhân sau: Về nhận thức, thái độ của một số người dân, cán bộ quản lý nhà nước chưa thật sự quan tâm đến vấn đề BLGĐ, xem bạo lực gia đình là chuyện riêng mỗi gia đình; đây là những nguyên nhân làm cho hành vi bạo lực gia đình tồn tại, bất chấp mọi quy định của pháp luật về quyền bình đẳng, quyền bất khả xâm phạm về thân thể con người.

Phần lớn cán bộ trực tiếp làm công tác gia đình ở cơ sở chưa ổn định, chưa được trang bị phương pháp, kỹ năng chuyên môn cần thiết cho công tác hòa giải, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho nạn nhân bị BLGĐ cũng như người thực hiện hành vi bạo lực. Cán bộ y tế ở cơ sở chưa được tập huấn kiến thức về tư vấn, về kỹ năng sàng lọc, phát hiện nạn nhân bị bạo lực. Việc kiểm tra, cập nhật thông tin chưa kịp thời, thống kê về tình trạng bạo lực gia đình chưa trở thành một nhiệm vụ của một cơ quan, của một ngành cụ thể.

Trước thực trạng BLGĐ cùng với những khó khăn trong các mặt hoạt động nêu trên, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đòi hỏi cần phải có một kế hoạch hành động tích cực, cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về Phòng, chống bạo lực gia đình.

I. Mục tiêu:

1. Mục tiêu tổng quát:

Ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; đẩy mạnh hoạt động triển khai, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và những văn bản liên quan nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình trong tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể:

2.1. Mục tiêu 1: Xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình:

Chỉ báo:

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hành động thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015.

- Đến năm 2015 Ủy ban nhân dân các huyện, thị, các sở, ban, các ngành tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và những văn bản liên quan đạt 100% kế hoạch đề ra; có trên 80% hộ gia đình được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc phòng, chống bạo lực gia đình; trên 80% nam, nữ thanh niên ở độ tuổi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về hôn nhân và gia đình.

2.2. Mục tiêu 2: Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về PCBLGĐ;

Chỉ báo:

- 100% cán bộ ngành Văn hóa - Thể thao và Du lịch phụ trách công tác gia đình các cấp được tập huấn công tác quản lý nhà nước về PCBLGĐ hàng năm;

- 80% cán bộ làm công tác gia đình được tập huấn nghiệp vụ về tư vấn PCBLGĐ hàng năm.

- 100% Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị; xã, phường (thị trấn), ấp (khu phố), tổ dân cư được cung cấp và sử dụng có hiệu quả tài liệu tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình. Có từ 80% hộ gia đình trở lên được tiếp cận các thông tin tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình.

2.3. Mục tiêu 3: Xây dựng và thực hiện cơ chế phối hợp và trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình và người thực hiện hành vi BLGĐ có hiệu quả.

Chỉ báo:

- Thực hiện cơ chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể năm 2009 thiết lập và thực hiện có hiệu quả trong những năm tiếp theo;

- Cơ sở dữ liệu: Triển khai thu thập số liệu về gia đình, bạo lực gia đình; thống kê cập nhật báo cáo thường xuyên;

- Định kỳ hàng tháng, quí, 6 tháng, năm (ấp, xã, huyện, tỉnh) thực hiện báo cáo về tình hình bạo lực gia đình theo quy định của Trung ương;

- Phấn đấu mỗi năm có thêm 10% nạn nhân được sự hỗ trợ, tư vấn từ các cơ sở trợ giúp bạo lực gia đình (thông qua các loại hình Câu lạc bộ của tổ chức, đoàn thể; Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; cơ sở khám chữa bệnh; cơ sở bảo trợ xã hội; địa chỉ tin cậy …);

- Mỗi năm có thêm 10% những người thực hiện hành vi BLGĐ được tham gia các hoạt động tư vấn và giáo dục; 100% người có hành vi bạo lực gia đình được phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật;

- Giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, bình quân hàng năm từ 10-15%;

- Đến năm 2015 tỉnh có 1 cơ sở tư vấn về PCBLGĐ và 1 cơ sở hỗ trợ nạn nhân BLGĐ;

- Đến năm 2012, có 30% số xã thiết lập đường dây nóng; năm 2015, có trên 80% số xã thiết lập đường dây nóng;

- Đến năm 2012, có 30% số xã thiết lập mạng lưới địa chỉ tin cậy; Năm 2015, có trên 50% số xã thiết lập mạng lưới địa chỉ tin cậy.

II. Giải pháp và các hoạt động:

1. Tổ chức triển khai các văn bản pháp luật về PCBLGĐ;

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp Luật về Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em; Luật Người cao tuổi.

- Triển khai kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2010-2015 đến cơ sở một cách đồng bộ, hiệu quả.

2. Truyền thông vận động nâng cao nhận thức chuyển đổi hành vi về PCBLGĐ:

Thông qua công tác truyền thông, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết của người dân và cán bộ các cấp về BLGĐ và pháp luật của Nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình; xử lý vấn đề BLGĐ theo cách tiếp cận quyền con người, góp phần thay đổi hành vi theo hướng tích cực, tiến bộ; tạo sự đồng thuận và ủng hộ của các cấp lãnh đạo Đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội, những người có uy tín trong cộng đồng dân cư đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình:

- Cơ quan truyền thông đại chúng (Đài PTTH, Báo Tây Ninh) phổ biến rộng rãi các thông tin liên quan đến pháp luật, chính sách của Đảng, Nhà nước về PCBLGĐ; xây dựng, phát sóng và phát thanh các chương trình chuyên mục (tọa đàm, phim tài liệu và phóng sự chuyên đề tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình).

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành tổ chức các hoạt động:

+ Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực chống lại Phụ nữ (25/11) hàng năm. Phát hành tài liệu truyền thông (tờ rơi, pano, áp phích tuyên truyền), tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, họp mặt, giao lưu gia đình văn hóa tiêu biểu, tổ chức Hội thảo, mạn đàm, tọa đàm … nội dung phong phú, sinh động, thiết thực, hiệu quả.

+ Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thông tin, thông điệp PCBLGĐ đến đông đảo người dân (xây dựng kịch bản, thông tin cổ động, tiểu phẩm văn nghệ, tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng); phát động các cuộc thi viết tìm hiểu về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và những văn bản liên quan về PCBLGĐ; sáng tác văn nghệ, tác phẩm tuyên truyền về PCBLGĐ.

+ Thông qua các loại hình: Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, các loại hình Câu lạc bộ, Đội nhóm của các tổ chức đoàn thể quản lý để tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao nhằm phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, phê phán những hành vi BLGĐ, tôn trọng bình đẳng giới và các quyền cơ bản của phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và các thành viên khác trong gia đình.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền giáo dục đời sống gia đình, đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuẩn mực văn hóa gia đình Việt Nam đến từng hộ gia đình.

3. Nâng cao năng lực cho cán bộ ngành VHTTDL và các ngành, đoàn thể có liên quan về phòng, chống BLGĐ:

- Chọn cử cán bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phụ trách công tác gia đình tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác gia đình;

- Ủy ban nhân dân các cấp có kế hoạch quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ tách công tác gia đình cấp huyện; chú trọng đến việc ổn định lâu dài đội ngũ cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn.

- Nội dung tập huấn bao gồm các kiến thức cơ bản về phòng, chống BLGĐ, bình đẳng giới, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống BLGĐ, kỹ năng hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng, kỹ năng nhiệm vụ của cán bộ tổ hòa giải, kỹ năng tư vấn về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; thiết lập và duy trì mạng lưới thu thập số liệu và báo cáo; kỹ năng quản lý, giám sát các hoạt động PCBLGĐ.

- Cử cán bộ các ngành Tư pháp, công an, đại diện chính quyền địa phương, thành viên các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tham dự các lớp tập huấn kiến thức về phòng, chống bạo lực gia đình, kỹ năng giúp đỡ, tư vấn nạn nhân bị bạo lực gia đình do Trung ương tổ chức.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các lớp tập huấn cho đối tượng là thành viên Ban chỉ đạo, Thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ, Thành viên nhóm phòng, chống BLGĐ của các xã triển khai thực hiện mô hình can thiệp giảm tình trạng Bạo lực gia đình tại các xã, phường, thị trấn; báo cáo viên PCBLGĐ các ngành, đoàn thể huyện, thị trong tỉnh.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu liên quan đến nội dung Phòng, chống BLGĐ.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trên cơ sở dữ liệu thu thập số liệu năm 2009; tiếp tục xây dựng kế hoạch cập nhật thông tin và bổ sung thường xuyên các chỉ số cần thiết về BLGĐ theo quy định của Bộ, xây dựng kế hoạch trang cấp hệ thống máy tính thu thập, lưu trữ dữ liệu về gia đình, bạo lực gia đình 9/9 huyện, thị.

- Thực hiện thống kê, tổng hợp thông tin về BLGĐ định kỳ hàng tháng, quí, 6 tháng, năm (ấp, xã, huyện, tỉnh) từ cuối năm 2009 đến 2015.

5. Củng cố và xây dựng mạng lưới trợ giúp nạn nhân BLGĐ.

a) Củng cố, triển khai các hoạt động mô hình phòng, chống BLGĐ:

+ Củng cố, duy trì mô hình PCBLGĐ:

- Rà soát các hoạt động của mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại 13 xã, phường, thị trấn thuộc 9/9 huyện, thị xã : xã Thạnh Đức, Cẩm Giang- h. Gò Dầu; xã Thạnh Tân - Thị xã ; xã Long Thành Trung - h.Hòa Thành; xã Đồng Khởi, Thanh Điền, Ninh Điền - h.Châu Thành; xã Tiên Thuận, Long Chữ - h.Bến Cầu; xã Bình Thạnh - h.Trảng Bàng; xã Tân Phú - h.Tân Châu; Thị Trấn Tân Biên - h.Tân Biên; xã Chà Là - h.Dương Minh Châu.

+ Triển khai mở rộng mô hình:

Mô hình phòng, chống BLGĐ được triển khai thành 3 giai đoạn: Mỗi huyện, thị bằng nguồn ngân sách địa phương triển khai thực hiện:

- Giai đoạn 1 (2009-2010): Triển khai 9/9 huyện, thị xã; mỗi huyện, thị xã chọn 01 xã, phường (thị trấn) để triển khai mô hình (không tính các xã, phường đã triển khai thực hiện mô hình).

- Giai đoạn 2 (2010-2012): Mở rộng mỗi huyện, thị có trên 30% xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện mô hình .

- Giai đoạn 3 (2013-2015): Mở rộng mô hình từ 50% - đến 80% xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện mô hình.

b) Xây dựng cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch sử dụng cơ sở vật chất Trung tâm Bảo trợ xã hội thực hiện việc chăm sóc, tư vấn tâm lý, bố trí nơi tạm lánh và hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho nạn nhân bạo lực gia đình theo quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và Nghị định 08/2009/NĐ-CP ngày 04/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Xây dựng mạng lưới địa chỉ tin cậy tại cộng đồng.

- Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị phối hợp với ban, ngành, đoàn thể; phát triển mạng lưới hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại cộng đồng “Địa chỉ tin cậy”.

- Đến năm 2015 phấn đấu 50% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh có mạng lưới địa chỉ tin cậy.

- Hình thành đường dây nóng: Báo nhanh, xử lý, ngăn chặn kịp thời những hành vi BLGĐ. Đến năm 2015, phấn đấu 80% xã, phường, thị trấn trong tỉnh có đường dây nóng.

6. Lồng ghép nội dung phòng, chống BLGĐ vào Quy ước khu dân cư, ấp văn hóa; tiêu chí bình xét chọn gia đình văn hóa; ấp (khu phố); xã, phường, thị trấn văn hóa.

- Đưa nội dung phòng, chống bạo lực gia đình vào tiêu chí đăng ký, bình xét, công nhận gia đình văn hóa; ấp (khu phố); xã, phường, thị trấn văn hóa vào Quy ước khu dân cư, ấp văn hóa để vận động mọi người dân cùng thực hiện.

- Xây dựng gia đình văn hóa có tiêu chí: Vợ chồng bình đẳng, tôn trọng nhau, không có hành vi bạo lực, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, đối xử công bằng với các con, không trọng nam khinh nữ, có tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng dân cư nơi cư trú; tích cực tham gia vào các cuộc vận động, hòa giải những xích mích, bất đồng nhằm giảm thiểu những mầm mống BLGĐ.

- Xây dựng ấp, khu phố văn hóa có tiêu chí: Các gia đình thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước, trong đó có Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Đưa nội dung PCBLGĐ vào việc xây dựng và thực hiện các hương ước, quy ước của địa phương; thông báo cho cộng đồng dân cư về những hành vi BLGĐ để tạo sự đồng thuận của xã hội, phê phán những hành vi BLGĐ đó; giải quyết kịp thời những bất hòa trong các gia đình có bạo lực.

7. Tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát:

a) Kiểm tra, giám sát định kỳ:

- Định kỳ 3 tháng 1 lần, Ban chỉ đạo PCBLGĐ cấp xã tiến hành kiểm tra, giám sát hoạt động của mô hình trên địa bàn và báo cáo định kỳ về Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Định kỳ 6 tháng 1 lần, Phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành kiểm tra, giám sát kết quả hoạt động của mô hình PCBLGĐ các xã, phường, thị trấn và báo cáo về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo quy định.

- Định kỳ 6 tháng 1 lần, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện hoạt động PCBLGĐ tại các xã, phường, thị trấn và báo cáo về Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo quy định.

b) Đánh giá giữa kỳ:

Các hoạt động của kế hoạch thực hiện đánh giá giữa kỳ thực hiện vào cuối năm 2013.

c) Tổng kết, đánh giá thực hiện kế hoạch:

Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch Kế hoạch hành động Phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015 vào cuối năm 2015.

9. Đảm bảo nguồn kinh phí các hoạt động công tác gia đình, động phòng, chống bạo lực gia đình và chế độ hỗ trợ cán bộ trực tiếp thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại cơ sở.

IV. Kinh phí, thời gian thực hiện:

Căn cứ nội dung Kế hoạch hành động thực hiện PCBLGĐ giai đoạn 2009-2015 về thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình được phân bổ ngân sách Nhà nước phù hợp, đảm bảo yêu cầu hoạt động, hiệu quả, thiết thực; đầu tư kinh phí, trang thiết bị, phương tiện thực hiện các hoạt động thu thập dữ liệu về phòng chống bạo lực gia đình.

1. Tổng kinh phí thực hiện: 3.634.900.000đ (ba tỷ sáu trăm ba mươi bốn triệu chín trăm ngàn đồng). Có phụ lục kèm theo.

2. Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2010 đến 31/12/2015

IV. Lộ trình thực hiện:

Giai đoạn 1 (2009-2010)

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tây Ninh phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tập trung vào các hoạt động sau:

- Xây dựng và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở;

- Xây dựng, triển khai kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015; tập trung tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan;

- Phối hợp với Sở kế hoạch - Đầu tư lập dự toán kinh phí trang bị máy vi tính cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã để cập nhật, cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Triển khai mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở các huyện, thị xã;

- Sơ kết kết quả triển khai thực hiện mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh, huyện và điểm của Trung ương chỉ đạo.

Giai đoạn 2 (2011-2015):

Tập trung vào các hoạt động sau:

- Nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình trên phạm vi toàn tỉnh;

- Sơ kết kết quả tổ chức triển khai các hoạt động của Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015; xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông về Phòng, chống BLGĐ giai đoạn 2010-2020 của tỉnh.

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tây Ninh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình và mạng lưới “Địa chỉ tin cậy”;

- Củng cố và duy trì thu thập dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình;

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên Phòng, chống bạo lực gia đình ở cơ sở.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp các ngành liên quan:

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009-2015 cho cơ sở.

- Dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm; Phối hợp với Sở kế hoạch & Đầu tư xây dựng kế hoạch kinh phí trang bị máy vi tính cho Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thi thực hiện cập nhật dữ liệu về bạo lực gia đình.

- Phối hợp với các sở, ngành tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát việc thực thi Luật và các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, tiểu phẩm, thơ ca, kịch, vẽ tranh, truyện ngắn … về đề tài phòng, chống bạo lực gia đình. Định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả UBND tỉnh, Bộ văn hóa - Thể thao & Du lịch theo quy định;

- Giao Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra kết quả triển khai, tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ hàng năm.

2. Sở kế hoạch & Đầu tư: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tây Ninh phân bổ kinh phí từ ngân sách để đảm bảo thực hiện các mục tiêu, hoạt động của chương trình hành động phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Sở Tài chính: Đảm bảo nguồn tài chính, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn kinh phí theo quy định hiện hành.

4. Sở Tư pháp: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trong việc tuyên truyền phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan, giám sát thực hiện các văn bản về gia đình, hướng dẫn kiểm tra, thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và các hoạt động liên quan đến bạo lực gia đình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, trang tin thông tin điện tử tuyên truyền chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình;

6. Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lập kế hoạch và thực hiện các trợ giúp chuyên môn trong việc sàn lọc phát hiện, chăm sóc bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình; hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thống kê, báo cáo đối với người bệnh là nạn nhân bạo lực gia đình (thực hiện theo tinh thần Thông tư số 16/2009/TT-BYT ngày 22/9/2009 của Bộ Y tế).

7. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

+ Chủ trì thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo có lồng ghép các nội dung về bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình;

+ Phối hợp với các ngành liên quan đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nạn nhân bạo lực gia đình và người có hành vi BLGĐ;

+ Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch thực hiện trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

8. Công an Tây Ninh: Trong phạm vi, quyền hạn của ngành chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan có các văn bản hướng dẫn thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình; thống kê, báo cáo tình hình PCBLGĐ trong tỉnh về Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổng hợp trên địa bàn tỉnh.

9. Báo - Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh: Chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các sở ngành liên quan thực hiện chuyên trang, chuyên mục về bình đẳng giới và PCBLGĐ để tuyên truyền về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn về PCBLGĐ; giới thiệu gương tiêu biểu người tốt, việc tốt trong phòng, chống bạo lực gia đình.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Viện Kiểm sát, Tòa án nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Cựu Chiến binh, Hội Người cao tuổi và các tổ chức thành viên khác của Mặt trận: Trong phạm vi hoạt động của mình phối hợp với các Đoàn thể triển khai thực hiện kế hoạch hành động PCBLGĐ và gắn kết nội dung kế hoạch thực hiện PCBLGĐ với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

11. Các Sở, Ban, ngành tỉnh: Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Cân đối, bố trí ngân sách hàng năm thực hiện kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình;

- Chỉ đạo việc tuyên truyền và phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và những văn bản liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân địa phương;

IV. Chế độ thông tin báo cáo:

Các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã căn cứ yêu cầu nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, năm gửi về Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch hành động thực hiện phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2010-2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 60/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu60/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/01/2010
Ngày hiệu lực13/01/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 60/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2010 phòng chống bạo lực gia đình 2010 2015 Tây Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2010 phòng chống bạo lực gia đình 2010 2015 Tây Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu60/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
        Người kýVõ Hùng Việt
        Ngày ban hành13/01/2010
        Ngày hiệu lực13/01/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2010 phòng chống bạo lực gia đình 2010 2015 Tây Ninh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 60/QĐ-UBND năm 2010 phòng chống bạo lực gia đình 2010 2015 Tây Ninh

         • 13/01/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 13/01/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực