Quyết định 600/QĐ-UBND

Quyết định 600/QĐ-UBND năm 2015 ban hành Danh mục cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Quyết định 600/QĐ-UBND 2015 cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 600/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀ LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH LAI CHÂU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư số 17/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào lưu trữ lịch sử các cấp; Quyết định số 135/QĐ-BNV ngày 6/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc đính chính Thông tư số 17/2014/TT-BNV;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lai Châu (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu nộp và trực tiếp quản lý, bảo quản và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 04/5/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu về việc ban hành Danh mục số 1 các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Lai Châu.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- TT. TH & CB;
- Lưu: VT, TH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vương Văn Thành

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP TỈNH THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 600/QĐ-UBND 19/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

I

CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

01

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh Lai Châu

02

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

03

Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu

04

Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu

05

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu

06

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

07

Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

08

Sở Công thương tỉnh Lai Châu

09

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

10

Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu

11

Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

12

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lai Châu

13

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

14

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

15

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

16

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

17

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

18

Sở Y tế tỉnh Lai Châu

19

Thanh tra tỉnh Lai Châu

20

Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

21

Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

22

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

23

Ban Quản lý Dự án Xây dựng các công trình của tỉnh

24

Ban Quản lý dự án bồi thường di dân TĐC thủy điện Sơn La

25

Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu

26

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu

27

Công an tỉnh Lai Châu

28

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu

29

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu

II

CƠ QUAN, TỔ CHỨC TRỰC THUỘC SỞ CÓ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

30

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Lai Châu

31

Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Lai Châu

32

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu

33

Chi cục Thú y tỉnh Lai Châu

34

Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

35

Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt bão tỉnh Lai Châu

36

Chi cục Thủy sản tỉnh Lai Châu

37

Chi cục quản lý chất lượng Nông sản thủy sản tỉnh Lai Châu

38

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lai Châu

39

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu

40

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh Lai Châu

41

Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Lai Châu

42

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh Lai Châu

43

Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lai Châu

44

Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Lai Châu

III

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC UBND TỈNH

45

Ban Quản lý Trung Tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tỉnh Lai Châu

46

Nhà Khách Hương Phong

47

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lai Châu

48

Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu

49

Quỹ phát triển đất tỉnh Lai Châu

IV

CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

50

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lai Châu

51

Cục Thống kê tỉnh Lai Châu

52

Cục Thuế tỉnh Lai Châu

53

Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Lai Châu

54

Kho Bạc nhà nước tỉnh Lai Châu

V

DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG ĐÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

55

Bưu điện tỉnh Lai Châu

56

Viễn thông Lai Châu

57

Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu

VI

KHỐI NGÂN HÀNG

58

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lai Châu

59

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Lai Châu

60

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

61

Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Lai Châu

62

Chi nhánh Ngân hàng Công thương tỉnh Lai Châu

63

Chi nhánh Ngân hàng Phát triển tỉnh Lai Châu

VII

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP DO CHỦ TỊCH UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP

64

Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lai Châu

65

Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Thủy nông Lai Châu

66

Công ty TNHH Xây dựng và cấp nước Lai Châu

67

Công ty Giống vật tư Nông nghiệp Lai Châu

68

Công ty Cổ phần Môi trường và Đô thị Lai Châu

69

Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường 3

70

Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý cầu đường 1

VIII

TỔ CHỨC XÃ HỘI, XÃ HỘI - NGHỀ NGHIỆP

71

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu

72

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lai Châu

73

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu

 

DANH MỤC

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CẤP HUYỆN THUỘC NGUỒN NỘP LƯU TÀI LIỆU VÀO LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH LAI CHÂU
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 600/QĐ-UBND 19/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

TT

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

I

THÀNH PHỐ LAI CHÂU

01

Hội đồng nhân dân

02

Ủy ban nhân dân

03

Văn phòng HĐND và UBND

04

Phòng Nội vụ

05

Phòng Tư pháp

06

Phòng Tài chính - Kế hoạch

07

Phòng Tài nguyên và Môi trường

08

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

09

Phòng Văn hóa và Thông tin

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

11

Phòng Y tế

12

Phòng Thanh tra

13

Phòng Kinh tế

14

Phòng Quản lý Đô thị

15

Tòa án nhân dân

16

Viện Kiểm sát nhân dân Thành Phố

17

Chi cục Thi hành án Thành Phố

18

Chi cục Thuế Thành Phố

19

Chi cục Thống kê

20

Bảo hiểm xã hội

21

Công an Thành Phố

22

Ban Chỉ huy Quân sự Thành Phố

II

HUYỆN MƯỜNG TÈ

23

Hội đồng nhân dân

24

Ủy ban nhân dân

25

Văn phòng HĐND và UBND

26

Phòng Nội vụ

27

Phòng Tư pháp

28

Phòng Công thương      

29

Phòng Tài nguyên và Môi trường

30

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

31

Phòng Văn hóa và Thông tin

32

Phòng Giáo dục và Đào tạo

33

Phòng Y tế

34

Phòng Thanh tra

35

Phòng Dân tộc

36

Phòng Nông nghiệp và PTNT

37

Tòa án nhân dân

38

Viện Kiểm sát nhân dân

39

Điện lực Mường Tè

40

Trung tâm viễn thông

41

Bảo hiểm xã hội

42

Kho Bạc Nhà nước

43

Chi cục Thi hành án huyện Mường Tè

44

Chi cục Thuế huyện Mường Tè

45

Chi cục Thống kê huyện Mường Tè

46

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội

47

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

48

Công an huyện Mường Tè

49

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Tè

III

HUYỆN PHONG THỔ

50

Hội đồng nhân dân

51

Ủy ban nhân dân

52

Văn phòng HĐND và UBND

53

Phòng Nội vụ

54

Phòng Tư pháp

55

Phòng Công thương

56

Phòng Tài nguyên và Môi trường

57

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

58

Phòng Văn hóa và Thông tin

59

Phòng Giáo dục và Đào tạo

60

Phòng Y tế

61

Phòng Thanh tra

62

Phòng Dân tộc

63

Phòng Nông nghiệp và PTNT

64

Tòa án nhân dân

65

Viện kiểm sát nhân dân

66

Điện lực Phong Thổ

67

Trung tâm viễn thông

68

Bảo hiểm xã hội

69

Kho Bạc Nhà nước

70

Chi cục Thi hành án

71

Chi cục Thuế huyện Phong Thổ

72

Chi cục Thống kê

73

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội

74

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

75

Công an huyện Phong Thổ

76

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Thổ

IV

HUYỆN SÌN HỒ

77

Hội đồng nhân dân

78

Ủy ban nhân dân

79

Văn phòng HĐND và UBND

80

Phòng Nội vụ

81

Phòng Tư pháp

82

Phòng Công thương

83

Phòng Tài nguyên và Môi trường

84

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

85

Phòng Văn hóa và Thông tin

86

Phòng Giáo dục và Đào tạo

87

Phòng Y tế

88

Phòng Thanh tra

89

Phòng Dân tộc

90

Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

91

Tòa án nhân dân

92

Viện Kiểm sát nhân dân

93

Điện lực Sìn Hồ

94

Trung tâm viễn thông

95

Bảo hiểm xã hội

96

Kho Bạc Nhà nước

97

Chi cục Thi hành án

98

Chi cục thuế

99

Chi cục Thống kê

100

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội

102

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

103

Công an huyện Sìn Hồ

104

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sìn Hồ

V

HUYỆN TAM ĐƯỜNG

105

Hội đồng nhân dân

106

Ủy ban nhân dân

107

Văn phòng HĐND và UBND

108

Phòng Nội vụ

109

Phòng Tư pháp

110

Phòng Công thương

111

Phòng Tài nguyên và Môi trường

112

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

113

Phòng Văn hóa và Thông tin

114

Phòng Giáo dục và Đào tạo

115

Phòng Y tế

116

Phòng Thanh tra

117

Phòng Dân tộc

118

Phòng Nông nghiệp và PTNT

119

Tòa án nhân dân

120

Viện Kiểm sát nhân dân

121

Điện lực Tam Đường

122

Trung tâm viễn thông

123

Bảo hiểm xã hội

124

Kho Bạc Nhà nước

125

Chi cục Thi hành án huyện Tam Đường

126

Chi cục Thuế huyện Tam Đường

127

Chi cục Thống kê

128

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội

129

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

130

Công an huyện Tam Đường

131

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Đường

VI

HUYỆN TÂN UYÊN

132

Hội đồng nhân dân

133

Ủy ban nhân dân

134

Văn phòng HĐND và UBND

135

Phòng Nội vụ

136

Phòng Tư pháp

137

Phòng Công thương

138

Phòng Tài nguyên và môi trường

139

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

140

Phòng Văn hóa, Thông tin

141

Phòng Giáo dục và Đào tạo

142

Phòng Y tế

143

Phòng Thanh tra

144

Phòng Dân tộc

145

Phòng Nông nghiệp và PTNT

146

Tòa án nhân dân

147

Viện Kiểm sát nhân dân

148

Điện lực Tân Uyên

149

Trung tâm viễn thông

150

Bảo hiểm xã hội

151

Kho bạc Nhà nước

152

Chi cục Thi hành án huyện Tân Uyên

153

Chi cục Thuế huyện Tân Uyên

154

Chi cục Thống kê huyện Tân Uyên

155

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội

156

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

157

Công an huyện Tân Uyên

158

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Uyên

VII

HUYỆN THAN UYÊN

159

Hội đồng nhân dân

160

Ủy ban nhân dân

161

Văn phòng HĐND và UBND

162

Phòng Nội vụ

163

Phòng Tư pháp

164

Phòng Công thương

165

Phòng Tài nguyên và môi trường

166

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

167

Phòng Văn hóa, Thông tin

168

Phòng Giáo dục và Đào tạo

169

Phòng Y tế

170

Phòng Thanh tra

171

Phòng Dân tộc

172

Phòng Nông nghiệp và PTNT

173

Tòa án nhân dân

174

Viện Kiểm sát nhân dân

175

Điện lực Than Uyên

176

Trung tâm viễn thông

177

Bảo hiểm xã hội

178

Kho bạc Nhà nước

179

Chi cục Thi hành án huyện Than Uyên

180

Chi cục Thuế huyện Than Uyên

181

Chi cục Thống kê huyện Than Uyên

182

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội

183

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

184

Công an huyện Than Uyên

185

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Than Uyên

VIII

HUYỆN NẬM NHÙN

186

Hội đồng nhân dân

187

Ủy ban nhân dân

188

Văn phòng HĐND và UBND

189

Phòng Nội vụ

190

Phòng Tư pháp

191

Phòng Công thương

192

Phòng Tài nguyên và Môi trường

193

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

194

Phòng Văn hóa và Thông tin

195

Phòng Giáo dục và Đào tạo

196

Phòng Y tế

197

Phòng Thanh tra

198

Phòng Dân tộc

199

Phòng Nông nghiệp và PTNT

200

Tòa án nhân dân

201

Viện Kiểm sát nhân dân

202

Điện lực Nậm Nhùn

203

Trung tâm viễn thông

204

Bảo hiểm xã hội

205

Kho Bạc Nhà nước

206

Chi cục Thi hành án huyện Nậm Nhùn

207

Chi cục Thuế huyện Nậm Nhùn

208

Chi cục Thống kê huyện Nậm Nhùn

209

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách - Xã hội

210

Công an huyện Nậm Nhùn

211

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nậm Nhùn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 600/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu600/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2015
Ngày hiệu lực19/06/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 600/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 600/QĐ-UBND 2015 cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 600/QĐ-UBND 2015 cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Lai Châu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu600/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýVương Văn Thành
        Ngày ban hành19/06/2015
        Ngày hiệu lực19/06/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 600/QĐ-UBND 2015 cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Lai Châu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 600/QĐ-UBND 2015 cơ quan tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Lai Châu

            • 19/06/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/06/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực