Quyết định 602/QĐ-UBND

Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành theo thời điểm hệ thống hóa kỳ đầu, đến 31/12/2013

Nội dung toàn văn Quyết định 602/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 602/QĐ-UBND

 Yên Bái, ngày 29 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG BỐ KẾT QUẢ HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH THEO THỜI ĐIỂM HỆ THỐNG HÓA KỲ ĐẦU, ĐẾN 31/12/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/022013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15/6/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP của Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 11/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành theo thời điểm hệ thống hóa kỳ đầu, đến 31/12/2013, gồm:

1. Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực.

2. Danh mục tổng hợp các văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa.

3. Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần.

4. Danh mục văn bản còn hiệu lực.

5. Danh mục văn bản cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

( Phụ lục Tập hệ thống hóa và các Danh mục văn bản được kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Đăng tải, công bố kết quả hệ thống hoá

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức việc đăng tải kết quả hệ thống hóa văn bản trên Trang thông tin điện tử tinh Yên Bái.

2. Giám đốc Sở Tư pháp có trách nhiệm phát hành Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực bằng hình thức văn bản giấy cấp phát cho các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp (02b);
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TH - CB;
- Các chuyên viên VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC.

CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA, ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

I. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Phê duyệt Đề án “ Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015”.

15/8/2011

 

2

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

09/4/2012

 

3

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái.

29/7/2013

 

4

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013 -2020.

29/7/2013

 

5

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 26/4/2011

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

06/5/2011

 

6

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc ban hành “ Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2011-2015.

25/11/2011

 

7

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc Quy định một số chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách đối với công tác dân quân tự vệ.

25/11/2011

 

8

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

11/6/2012

 

9

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Ban hành Đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013-2020.

17/10/2013

 

10

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái.

17/10/2013

 

11

Chỉ thi

08/CT-UB ngày 05/7/1999

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

15/7/1999

 

12

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 07/8/2003

Về việc thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

17/8/2003

 

13

Chỉ thị

16/2004/CT-UB ngày 18/8/2004

Về việc tăng cường biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy.

28/8/2004

 

14

Chỉ thị

02/CT-UBND ngày 02/3/2006

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý xã hội trên địa bàn tỉnh.

12/2/2006

 

15

Chỉ thị

11/CT-UBND ngày 06/6/2006

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. (Về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc).

16/6/2006

 

16

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 24/8/2006

Về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

04/9/2006

 

17

Chỉ thị

18/CT-UBND ngày 03/11/2006

Về tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

13/11/2006

 

18

Chỉ thị

24/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008

Về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/12/2008

 

19

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND ngày 05/5/2009

Về việc tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/5/2009

 

20

Chỉ thị

26/2009/CT-UBND ngày 01/12/2009

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet.

10/12/2009

 

21

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND ngày 19/5/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

29/5/2010

 

22

Chỉ thị

12/2010/CT-UBND ngày 19/5/2010

Về việc nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng tặng cho các loại thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện.

29/5/2010

 

23

Chỉ thị

19/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về việc quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/10/2010

 

24

Chỉ thị

20/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về quản lý và sử dụng con dấu.

10/10/2010

 

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

25

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/8/2008

 

26

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 đến năm 2015”

26/12/2009

 

27

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/7/2012

 

28

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Về chuyển giao việc thực hiện các hợp đồng giao dịch về bất động sản cho các phòng Công chứng.

24/10/2008

 

29

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008

Ban hành mức chi hỗ trợ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

06/11/2008

 

30

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009

Về việc quy định mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/7/2009

 

31

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010

Ban hành Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015.

13/3/2010

 

32

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

Ban hành Quy định về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/3/2012

 

33

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

19/3/2012

 

34

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

Quy định nội dung chi, mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/11/2012

 

35

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014-2018.

27/10/2013

 

36

Chỉ thị

24/2006/CT-UBND ngày 29/12/2006

Về tăng cường công tác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/01/2007

 

37

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/4/2007

 

38

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND ngày 13/4/2009

Về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

23/4/2009

 

39

Chỉ thị

25/2009/CT-UBND ngày 18/11/2009

Về việc tăng cường công tác tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/11/2009

 

40

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở.

05/5/2012

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

41

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015.

26/12/2009

 

42

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2014 -2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/8/2011

 

43

Nghị quyết

42/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mần non tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2015.

31/12/2011

 

44

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Phê chuẩn đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2015.

31/12/2011

 

45

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 – 2015.

29/7/2013

 

46

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động dạy nghề của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố.

22/4/2010

 

47

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

Về việc Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011 - 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái,

18/11/2011

 

48

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012

Về việc ban hành tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/01/2013

 

49

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

Về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/01/2013

 

50

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010-2015.

14/10/2013

 

51

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Về việc Quy định chỉ tiêu xét duyệt học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/12/2013

 

52

Chỉ thị

05/2004/CT-UB ngày 09/4/2004

Về phát huy vai trò của hội khuyến học trong phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

19/4/2004

 

53

Chỉ thị

19/2006/CT-UBND ngày 24/11/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

04/12/2006

 

54

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Về việc tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/01/2012

 

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

55

Nghị quyết

Ngày 16/7/2003

Về việc phê chuẩn Điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

26/7/2003

 

56

Nghị quyết

07/2005NQ-HĐND ngày 14/12/2005

Về phê duyệt Đề án thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bán nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện.

24/12/2005

 

57

Nghị quyết

10/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về mức phụ cấp cho cán bộ dân số gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn.

24/7/2006

 

58

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

23/7/2007

 

59

Nghị quyết

06/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính của một số xã, phường, thị trấn thuộc huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

23/7/2007

 

60

Nghị quyết

07/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Qui định mức hỗ trợ cho nhân viên Y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái.

23/7/2007

 

61

Nghị quyết

15/2007/NQ-HĐND ngày 7/12/2007

Về việc phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Yên Bái.

17/12/2007

 

62

Nghị quyết

23/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Về điều chỉnh, bổ sung chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

03/8/2008

 

63

Nghị quyết

04/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/7/2009

 

64

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố

19/4/2010

 

65

Nghị quyết

07/2010/NQ-HĐND ngày 23/7/2010

Về việc phê duyệt Đề án xây dựng hệ thống nhà thiếu nhi cấp huyện tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 – 2020.

03/8/2010

 

66

Nghị quyết

16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc hủy bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 của HĐND tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn bản, tổ dân phố.

15/2011

 

67

Nghị quyết

02/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Về việc thành lập phường Nam Cường, phường Hợp Minh thuộc thành phố Yên Bái.

10/4/2012

 

68

Nghị quyết

16/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Thông qua Tờ trình đề nghị công nhận xã Sơn Thịnh lên đô thị loại V thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

10/4/2012

 

69

Quyết định

32/QĐ-UB ngày 05/4/1994

Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chính quyền cấp huyện, thị xã và cơ sở vững mạnh.

15/4/1994

 

70

Quyết định

66/1999/QĐ-UBND ngày 27/5/1999

Về việc thu lệ phí thi tuyển, thi nâng ngạch công chức Nhà nước.

07/5/1999

 

71

Quyết định

101/2002/QĐ-UBND ngày 06/5/2002

Về việc bổ sung Quy định tính điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức Nhà nước đối với các thí sinh đang hợp đồng lao động tại các xã vùng đặc biệt khó khăn trong tỉnh Yên Bái.

16/5/2002

 

72

Quyết định

214/2001/QĐ-UBND ngày 02/5/2001

Về việc Quy định chế độ ưu tiên áp dụng trong thi tuyển công chức nhà nước.

12/5/2001

 

73

Quyết định

406/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004

Về việc phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.

03/01/2005

 

74

Quyết định

498/2006/QĐ-UBND ngày 13/12/2006

Về việc Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, viên chức các cơ sở Y tế của Nhà nước tại tỉnh Yên Bái.

23/12/2006

 

75

Quyết định

200/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 498/2006/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về việc quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức các cơ sở y tế của Nhà nước tại tỉnh Yên Bái.

17/2/2007

 

76

Quyết định

760/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007

Về việc ban hành Quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

10/6/2007

 

77

Quyết định

958/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007

Về việc ban hành Quy chế xét chọn Doanh nghiệp tiêu biểu và Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu hàng năm của tỉnh Yên Bái.

19/7/2007

 

78

Quyết định

1355/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc Quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái.

26/9/2007

 

79

Quyết định

2445/2007/QĐ-UBND ngày 30/11/2007

Ban hành Chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý bộ máy Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/12/2007

 

80

Quyết định

1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

Về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

15/9/2007

 

81

Quyết định

08/2008/QĐ-UBND ngày 20/5/2008

Ban hành Quy định về thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/5/2008

 

82

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Về tổ chức các Khối giao ước thi đua và ban hành Bảng tiêu chuẩn chung hướng dẫn chấm điểm giao ước thi đua của tỉnh Yên Bái.

29/7/2008

 

83

Quyết định

20/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

14/9/2008

 

84

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

Ban hành Quy định về phân cấp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/5/2009

 

85

Quyết định

07/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về chính sách đối với cán bộ được điều động, luân chuyển, tăng cường cho các huyện và các xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/3/2010

 

86

Quyết định

12/2010/QĐ-UBND ngày 19/4/2010

Về việc ban hành Quy định chế độ khen thưởng đối với giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

29/4/2010

 

87

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010

Về việc Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố.

28/5/2010

 

88

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

04/10/2010

 

89

Quyết định

27/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Quy định về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/11/2010

 

90

Quyết định

33/2010/QĐ-UBND ngày 08/12/2010

Ban hành Quy định về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tại tỉnh Yên Bái.

18/12/2010

 

91

Quyết định

18/2011/QĐ-UBND ngày 14/6/2011

Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái.

24/6/2011

 

92

Quyết định

36/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc hủy bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/5//2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố.

25/11/2011

 

93

Quyết định

40/2011/QĐ-UBND ngày 06/12/2011

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Yên Bái

16/12/2011

 

94

Quyết định

06/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2011-2016.

18/6/2012

 

95

Quyết định

18/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

18/6/2012

 

96

Quyết định

19/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

Ban hành Quy định về nâng bậc lương trước thời hạn Đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái.

18/6/2012

 

97

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái.

29/7/2012

 

98

Quyết định

27/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012

Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/8/2012

 

99

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012

Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.

08/12/20112

 

100

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012

Ban hành Quy định về công nhận sáng kiến trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/12/2012

 

101

Quyết định

06/2013/QĐ-UBND ngày 01/4/2013

Ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

11/4/2012

 

102

Quyết định

17/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

Về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tỉnh Yên Bái.

08/9/2013

 

103

Quyết định

19/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Ngoại vụ tỉnh Yên Bái.

27/9/2013

 

104

Quyết định

20/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

27/9/2013

 

105

Quyết định

23/2013/QĐ-UBND ngày 03/10/2013

Ban hành Quy định về công tác văn thư lưu trữ tỉnh Yên Bái.

13/10/2013

 

106

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

17/10/2013

 

107

Quyết định

30/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

14/12/2013

 

108

Quyết định

31/2013/QĐ-UBND ngày 04/12/2013

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Yên Bái.

14/12/2013

 

109

Chỉ thị

06/CT-UBND ngày 05/3/2001

Về tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo và hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/3/2001

 

110

Chỉ thị

25/CT-UBND ngày 05/12/2005

Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/12/2005

 

111

Chỉ thị

18/2013/CT-UBND ngày 25/12/2013

Về việc đẩy mạnh thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2020.

04/01/2014

 

112

Chỉ thị

16/CT-UBND ngày 18/8/2010

Về việc tăng cường công tác Văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/8/2010

 

V.LĨNH VỰC GIAO THÔNG – VẬN TẢI

113

Nghị quyết

37/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Phê duyệt Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015.

31/12/2011

 

114

Quyết định

2125/2007/QĐ-UBND ngày 26/11/2007

Về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý phương tiện thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

06/12/2007

 

115

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND ngày 27/01/2011

Ban hành Quy chế đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

07/02/2011

 

116

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 04/12/2012

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý, khai thác mạng lưới đường thủy nội địa, bến khách ngang sông, bến hàng hóa, bến hành khách, bến dân sinh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14/12/2012

 

117

Quyết định

01/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013

Về việc ban hành Quy định phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trong đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/01/2013

 

118

Quyết định

05/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013

Về việc ban hành Quy định về công tác quản lý và bảo trì mạng lưới đường tỉnh, đường huyện, đường xã, đường chuyên dùng và đường đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

23/3/2013

 

119

Quyết định

09/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và Bộ đơn giá bồi thường cây cối hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình đường Yên Bái - Khe Sang, đoạn Yên Bái - Trái Hút, tỉnh Yên Bái.

18/5/2013

 

VI. LĨNH VỰC Y TẾ

120

Nghị quyết

05/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về tăng cường công tác phòng, chống, kiềm chế sự gia tăng lây nhiễm HIV/AIDS tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 – 2015.

27/7/2009

 

121

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

Về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009 – 2015.

27/7/2009

 

122

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 – 2015.

15/8/2011

 

123

Nghị quyết

14/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012 – 2015.

30/7/2012

 

124

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/7/2012

 

125

Nghị quyết

29/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Một số chính sách hỗ trợ công tác dân số-kế hoạch hóa gia đinh tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2016.

22/12/2012

 

126

Nghị quyết

18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009 -2015.

29/7/2013

 

127

Nghị quyết

24/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/12/2013

 

128

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 – 2015.

18/11/2011

 

129

Quyết định

30/2012/QĐ-UBND ngày 06/9/2012

Về việc quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

16/9/2012

 

130

Quyết định

07/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013

Về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013 -2016.

15/9/2013

 

131

Quyết định

22/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án “phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2015”.

11/10/2013

 

VII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

132

Nghị quyết

06/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005

Về việc phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh, mở rộng thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2005 – 2020.

24/12/2005

 

133

Quyết định

30/2003/QĐ-UB ngày 13/02/2003

Về việc ban hành Quy chế quản lý đô thị thành phố Yên Bái.

23/02/2003

 

134

Quyết định

31/2003/QĐ-UB ngày 13/02/2003

Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của đội trật tự đô thị thành phố Yên Bái.

23/02/2003

 

135

Quyết định

04/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010

Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

05/02/2010

 

136

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012

Về việc ban hành Quy định phân cấp chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/4/2012

 

137

Quyết định

29//2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

Về việc Ban hành quy định về bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc.

09/9/2012

 

138

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Về việc ban hành quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

18/5/2013

 

139

Quyết định

33/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

Về việc: Ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/01/2014

 

VIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

140

Nghị quyết

14/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015.

26/12/2010

 

141

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Yên Bái – sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

26/12/2010

.

142

Nghị quyết

20/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2010

Về một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội áp dụng đối với các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2015 ( ngoài hai huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải- gọi tắt là chính sách 30b).

15/8/2010

 

143

Nghị quyết

24/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái, thời kỳ 2006 – 2020.

15/8/2011

 

144

Nghị quyết

36/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

21/12/2011

 

145

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013, nguồn vốn ngân sách địa phương.

22/12/2012

 

146

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

22/12/2012

 

147

Nghị quyết

11/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 -2015 tỉnh Yên Bái – sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp.

29/7/2013

 

148

Nghị quyết

12/2013NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2020.

29/7/2013

 

149

Quyết định

12/2011/QĐ-UBND ngày 15/4/2011

Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/4/2011

 

150

Quyết định

30/2011/QĐ-UBND ngày 28/9/2011

Ban hành Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội áp dụng đối với các xã , thôn bản đặc thù khó khăn.

08/10/2011

 

151

Quyết định

05/2012/QĐ-UBND ngày 29/3/2012

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/4/2012

 

152

Quyết định

37/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

Về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/10/2012

 

153

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2020.

09/10/2013

 

154

Chỉ thị

17/2003/CT-UBND ngày 19/12/2003

Về việc tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Luật Thống kê.

29/12/2003

 

155

Chỉ thị

15/2006/CT-UBND ngày 02/8/2006

Về việc chấn chỉnh công tác quản lý các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

12/8/2006

 

156

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 07/4/2010

Về việc tăng cường công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

17/4/2010

 

IX. LĨNH VỰC THANH TRA

157

Nghị quyết

26/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc Quyết định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/12/2012

 

158

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc Quy định mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/12/2012

 

159

Quyết định

28/2009/QĐ-UBND ngày 07/12/2009

Về việc ban hành Quy chế tổ chức tiếp công dân.

17/12/2009

 

160

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/12/2010

 

161

Quyết định

10/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Về việc Quy định mức kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

04/6/2013

 

162

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND ngày 27/5/2013

Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

07/6/2013

 

163

Quyết định

14/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

Về việc ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại.

04/7/2013

 

164

Chỉ thị

13/2010/CT-UBND ngày 08/7/2010

Về việc chấn chỉnh công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

18/7/2010

 

165

Chỉ thị

18/2010/CT-UBND ngày 10/9/2010

Về tăng cường công tác thanh tra, thực hiện các kết luận sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/9/2010

 

166

Chỉ thị

17/2012/CT-UBND ngày 03/10/2012

Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/10/2012

 

X. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

167

Nghị quyết

11/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2007 – 2015.

17/12/2007

 

168

Nghị quyết

38/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về việc Quy định cụ thể nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường cho các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái

31/12/2011

 

169

Nghị quyết

01/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái.

10/4/2012

 

170

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013.

22/12/2012

 

171

Nghị quyết

23/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014.

01/01/2014

 

172

Nghị quyết

28/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về Quy hoạch bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước tỉnh Yên Bái đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

28/12/2013

 

173

Quyết định

138/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong việc lập, thẩm định, trình duyệt, quản lý và lưu trữ hồ sơ các dự án liên quan đến sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

02/5/2004

 

174

Quyết định

405/2004/QĐ-UB Ngày 24/12/2004

Ban hành quy định thực hiện hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/01/2005

 

175

Quyết định

204/2005/QĐ-UB Ngày 08/7/2005

Ban hành quy định hạn mức công nhận đất ở theo số lượng nhân khẩu trong hộ gia đình; tỷ lệ diện tích được xây dựng trên thửa đất ở có vườn, ao tại đô thị; hạn mức giao đất ở mới cho hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại tỉnh Yên Bái.

18/7/2005

 

176

Quyết định

262/2005/QĐ-UB Ngày 09/8/2005

Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

19/8/2005

 

177

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006

Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

05/02/2006

 

178

Quyết định

1318/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Ban hành Quy định một số chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất, cho thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ.

14/9/2007

 

179

Quyết định

1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007

Ban hành Quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/11/2007

 

180

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008

Ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư­; Bộ đơn giá bồi th­ường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đư­ờng cao tốc Nội Bài – Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

04/5/2008

 

181

Quyết định

10/2008/QĐ-UBND ngày 26/5/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, sử dụng tiềm năng và bảo vệ môi trường vùng hồ Thác Bà.

06/6/2008

 

182

Quyết định

19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư­; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đư­ờng cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14/9/2008

 

183

Quyết định

23/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư­; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đư­ờng cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/10/2009

 

184

Quyết định

30/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/12/2009

 

185

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

Ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Qui định về bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và Bộ đơn giá bồi thường cây cối hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

01/2/2010

 

186

Quyết định

21/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái.

06/9/2010

 

187

Quyết định

30/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010

Ban hành Qui định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

02/12/2010

 

188

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

Ban hành quy định về việc ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/01/2011

 

189

Quyết định

03/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

04/02/2011

 

190

Quyết định

04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Yên Bái.

04/02/2011

 

191

Quyết định

23/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác, sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Yên Bái.

08/8/2011

 

192

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 năm 2011 của UBND tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của UBND tỉnh Yên Bái.

02/9/2011

 

193

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

08/7/2012

 

194

Quyết định

22/2012/QĐ-UBND ngày 28/6/2012

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/7/2012

 

195

Quyết định

35/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tỉnh Yên Bái.

06/10/2012

 

196

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

Ban hành Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/10/2012

 

197

Quyết định

45/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành bộ đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

21/12/2012

 

198

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 11/12/2012

Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013

21/12/2012

 

199

Quyết định

35/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành quy định về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2014.

01/01/2014

 

200

Chỉ thị

14/2003/CT-UB Ngày 01/12/2003

Về việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Yên Bái.

11/12/2003

 

201

Chỉ thị

06/2004/CT-UBND ngày 20/4/2004

Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003.

30/4/2004

 

202

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND ngày 29/6/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/7/2009

 

203

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 26/4/2011

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

06/5/2011

 

XI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

204

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí.

23/7/2006

 

205

Nghị quyết

41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, miễn giảm các loại phí, lệ phí và bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

22/12/2008

 

206

Nghị quyết

18/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

26/12/2009

 

207

Nghị quyết

01/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về việc ban hành chế độ chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái.

19/4/2010

 

208

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015).

09/11/2010

 

209

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

09/11/2010

 

210

Nghị quyết

12/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

09/11/2010

 

211

Nghị quyết

13/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010

Về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

09/11/2010

 

212

Nghị quyết

32/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Yên Bái năm 2010.

31/12/2011

 

213

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 và Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

31/12/2011

 

214

Nghị quyết

35/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghi quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 và Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

31/12/2011

 

215

Nghị quyết

06/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái; chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái.

09/4/2012

 

216

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

30/7/2012

 

217

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013.

22/12/2012

 

218

Nghị quyết

27/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015).

22/12/2012

 

219

Nghị quyết

30/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/12/2012

 

220

Nghị quyết

01/2013/NQ-HĐND ngày 12/3/2013

Về việc Quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/3/2013

 

221

Nghị quyết

21/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014.

28/12/2013

 

222

Nghị quyết

25/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2012.

28/12/2013

 

223

Nghị quyết

26/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước năm 2014 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình đường trách ngập thành phố Yên Bái.

28/12/2013

 

224

Quyết định

191/2001/QĐ-UBND ngày 18/9/2001

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

28/9/2001

 

225

Quyết định

255/2001/QĐ-UBND ngày 30/11/2001

Về việc bổ sung đối tượng được hưởng tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại tại Quyết định số 191/2001/QĐ-UB ngày 18/9/2001.

10/12/2001

 

226

Quyết định

260/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003

Về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

06/9/2003

 

227

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND ngày 27/5/2003

Vê việc ban hành Quy định biện pháp phối hợp trong quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động vận tải và đăng kiểm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

07/6/2003

 

228

Quyết định

236/2003/QĐ-UB ngày 01/8/2003

Về việc ban hành mức thu đối với một số loại phí.

11/8/2003

 

229

Quyết định

364/2003/QĐ-UBND ngày 11/12/2003

Về việc chuyển ngân sách xã, phường, thị trấn thành một cấp ngân sách.

21/12/2003

 

230

Quyết định

497/2003/QĐ-UBND ngày 29/9/2003

Về việc ban hành bộ đơn giá các dịch vụ công ích đô thị.

09/9/2003

 

231

Quyết định

25/2004/QĐ-UB ngày 28/01/2004

Quy định giá tính thuế tài nguyên tối thiểu đối với sản phẩm quặng sắt, khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/2/2004

 

232

Quyết định

147/2004/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 19/5/2004

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên tối thiểu tại quy định ban hành kèm theo Quyết định số 260/2003/QĐ-UB ngày 26/8/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

29/5/2004

 

233

Quyết định

65/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005

Về việc ủy nhiệm thu đối với một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

10/3/2005

 

234

Quyết định

69/2005/QĐ-UB Ngày 07/3/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tiền phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

17/3/2005

 

235

Quyết định

406/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006

Ban hành Quy định một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/11/2006

 

236

Quyết định

463/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Ban hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

07/12/2006

 

237

Quyết định

1284/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

Về việc sửa đổi, bổ sung giá tính thuế tài nguyên tối thiểu quy định tại Quyết định số 25/2004/QĐ-UB ngày 28/01/2004, Quyết định số 147/2004/QĐ-UB ngày 19/5/2004 của UBND tỉnh Yên Bái về biện pháp quản lý thu thuế tài nguyên đối với các loại tài nguyên khai thác, sử dụng, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/9/2007

 

238

Quyết định

317/2007/QĐ-UBND ngày 13/3/2007

Về việc chấm dứt hiệu lực Quyết định số 115/2000/QĐ-UBND ngày 09/8/2000 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định và mức đóng góp nghĩa vụ lao động công ích.

23/3/2007

 

239

Quyết định

1324/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí.

15/9/2007

 

240

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND ngày 21/10/2008

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý.

31/10/2008

 

241

Quyết định

03/2009/QĐ-UBND ngày 05/3/2009

Về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí, miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

15/3/2009

 

242

Quyết định

04/2009/QĐ-UBND ngày 13/3/2009

Về việc sửa đổi giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản quặng sắt khai thác, sử dụng, vận chuyển tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

23/3/2009

 

243

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009

Về việc phê duyệt khung giá đất khởi điểm, bước giá, phương án phân lô, bố trí khu vực tái định cư, khu vực đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên tuyến đường Trung tâm Km5 –Thị trấn Yên Bình.

03/7/2009

 

244

Quyết định

03/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010

về việc ban hành Bảng đơn giá xây dựng mới nhà, công trình kiến trúc trên đất để tính thu lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân.

31/01/2010

 

245

Quyết định

08/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

Về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

28/3/2010

 

246

Quyết định

10/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Ban hành Quy định đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Yên Bái.

22/4/2010

 

247

Quyết định

15/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 28/02/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ủy nhiệm thu đối với một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn cho Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

01/6/2010

 

248

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước của tinh Yên Bái.

05/7/2010

 

249

Quyết định

28/2010/QĐ-UBND ngày 29/10/2010

Về việc ban hành chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh thực hiện.

09/11/2010

 

250

Quyết định

34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015).

20/12/2010

 

251

Quyết định

35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011 -2015.

20/12/2010

 

252

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

20/01/2011

 

253

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Yên Bái.

25/3/2011

 

254

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái.

01/5/2011

 

255

Quyết định

17/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái.

23/6/2011

 

256

Quyết định

21/2011/QĐ-UBND ngày 30/6/2011

Về việc phê duyệt mức hỗ trợ học bổng cho học sinh là người dân tộc thiểu số học trung học phổ thông và bổ túc trung học phổ thông tại huyện Trạm tấu và huyện Mù Cang Chải.

10/7/2011

 

257

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/11/2011

 

258

Quyết định

38/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc ban hành Quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước và quy trình phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định nghĩa vụ tài chính thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/11/2011

 

259

Quyết định

41/2011/QĐ-UBND ngày 15/12/2011

Ban hành Quy định công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

25/12/2011

 

260

Quyết định

01/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 ( năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015); Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương giai đoạn 2011-2015.

30/01/2012

 

261

Quyết định

02/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí, lệ phí.

30/02/2012

 

262

Quyết định

04/2012/QĐ-UBND ngày 12/3/2012

Ban hành Quy định quyền hạn trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác quản lý nhà nước về giá tại địa phương.

22/3/2012

 

263

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

21/5/2012

 

264

Quyết định

13/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Về việc Quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái.

21/5/2012

 

265

Quyết định

14/2012/QĐ-UBND ngày 14/5/2012

Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người cai nghiện ma túy, người bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

24/5/2012

 

266

Quyết định

38/2012/QĐ-UBND ngày 11/10/2012

Quy định việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

21/10/2012

 

267

Quyết định

44/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012

Điều chỉnh bổ sung Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/12/2012

 

268

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

05/01/2013

 

269

Quyết định

03/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013

Về việc ban hành Quy định về một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

23/3/2013

 

270

Quyết định

04/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013

Về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 Ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015).

23/3/2013

 

271

Quyết định

11/2013/QĐ-UBND ngày 24/5/2013

Về việc Quy định đối tượng chịu phí; mức thu; tỷ lệ phần trăm (%) tiền thu phí được để lại cho xã, phường, thị trấn; phương thức tổ chức thu và quản lý, sử dụng đối với phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa tỉnh Yên Bái.

04/6/2013

 

272

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Về việc sửa đổi khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

09/01/2014

 

273

Chỉ thị

09/2004/CT-UBND ngày 17/6/2004

Về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sử dụng vốn ngân sách.

27/6/2004

 

274

Chỉ thị

12/2011/CT-UBND ngày 17/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước.

27/8/2011

 

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

275

Nghị quyết

18/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng quặng sắt, đồng, vàng, chì, kẽm và các khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2015, định hướng đến 2020.

15/8/2011

 

276

Quyết định

27/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008

Ban hành Quy chế quản lý Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái.

27/10/2008

 

277

Quyết định

10/2011/QĐ-UBND ngày 25/3/2011

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động khuyến công tỉnh Yên Bái.

05/4/2011

 

278

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/8/2012

 

279

Quyết định

13/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

Ban hành Quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/6/2013

 

280

Quyết định

37/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/01/2014

 

281

Chỉ thị

24/2005/CT-UBND ngày 22/11/2005

Tăng cường công tác quản lý thị trường chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại và quản lý lâm sản.

02/122005

 

XIII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

282

Nghị quyết

23/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về việc tăng cường, củng cố, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 -2015.

15/8/2011

 

283

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015.

30/7/2012

 

284

Quyết định

12/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông và công nghệ thống tin.

04/7/2008

 

285

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái.

09/01/2009

 

286

Quyết định

25/2008/QĐ-UBND ngày 16/10/2008

Ban hành Quy chế giao ban Báo chí hàng quý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

26/10/2008

 

287

Quyết định

12/2009/QĐ-UBND ngày 24/6/2009

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng cổng giao tiếp điện tử tỉnh Yên Bái.

04/7/2009

 

288

Quyết định

19/2009/QĐ-UBND ngày 21/8/2009

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

31/8/2009

 

289

Quyết định

20/2009/QĐ-UBND ngày 25/8/2009

Ban hành Quy chế xuất bản bản tin trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/9/2009

 

290

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010

Ban hành Quy đinh chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thống tin.

19/4/2010

 

291

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011

Quyết định ban hành Quy định xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/6/2011

 

292

Quyết định

39/2011/QĐ-UBND ngày 17/11/2011

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/11/2011

 

293

Quyết định

23/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Ban hành Quy định quản lý hoạt động của đại lý Internet và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14/7/2012

 

294

Quyết định

24/2012/QĐ-UBND ngày 04/7/2012

Ban hành Quy định đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thống tin trong các cơ quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14/7/2012

 

295

Quyết định

34/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái.

10/01/2014

 

296

Chỉ thị

25/2008/CT-UBND ngày 23/12/2008

Về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thống tin trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

02/01/2009

 

297

Chỉ thị

13/2009/CT-UBND ngày 02/6/2009

Về việc chấn chỉnh hoạt động in, photocopy trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

12/6/2009

 

298

Chỉ thị

08/2010/CT-UBND ngày 02/4/2010

Về việc đẩy mạnh sử dụng hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

12/4/2010

 

299

Chỉ thị

12/2012/CT-UBND ngày 17/7/2012

Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/7/2012

 

XIV. LĨNH VỰC KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

300

Quyết định

254/2004/QĐ-UB ngày 05/8/2004

Về việc ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

15/8/2004

 

301

Quyết định

341/2004/QĐ-UB ngày 11/11/2004

Quy đinh về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm và dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

21/11/2004

 

302

Quyết định

294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007

Về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái.

09/3/2007

 

303

Quyết định

1811/2007/QĐ-UBND ngày 24/10/2007

Ban hành Quy định về thẩm định, giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

04/11/2007

 

304

Quyết định

01/2008/QĐ-UBND ngày 14/01/2008

Ban hành Quy chế quản lý Nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

24/01/2008

 

305

Quyết định

10/2009QĐ-UBND ngày 19/6/2009

Ban hành Quy định mức hỗ trợ các tổ chức áp dụng và được áp dụng Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, chứng nhận sản phẩm hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và được trao tặng giải thưởng chất lượng.

29/6/2009

 

306

Quyết định

17/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010

Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/6/2010

 

307

Quyết định

29/2011/QĐ-UBND ngày 23/9/2011

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/10/2011

 

308

Quyết định

40/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012

Về việc bãi bỏ điểm b khoản 3 Điều 6 của Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái.

16/11/2012

 

XV. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

309

Nghị quyết

02/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010

Về đặt tên đường thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

19/4/2010

 

310

Nghị quyết

22/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Về đặt tên đường phố thành phố Yên Bái.

15/8/2011

 

311

Nghị quyết

41/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về việc Quy định một số chính sách thuộc lĩnh vực văn hóa – xã hội giai đoạn 2011 – 2015.

31/12/2011

 

312

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Xây dựng thị xã Văn hóa – Du lịch Nghĩa Lộ, giai đoạn 2013-2020.

29/7/2013

 

313

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND ngày 05/01/2010

Phê duyệt Đề án quy hoạch hoạt động Karaoke, vũ trường tỉnh Yên Bái đến năm 2015, định hướng đến năm 2020.

15/01/2010

 

314

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

27/8/2011

 

315

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã được xếp hạng các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

01/8/2011

 

316

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa ”, “Làng văn hoá”, “Thôn văn hóa ”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/5/2012

 

317

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa ” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13/5/2012

 

318

Quyết định

11/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

21/5/2012

 

319

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/8/2012

 

320

Quyết định

29/2013/QĐ-UBND ngày 14/11/2013

Ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

24/11/2013

 

321

Quyết định

38/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/01/2014

 

XVI. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

322

Nghị quyết

03/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Phê duyệt Đề án chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2015.

10/4/2012

 

323

Nghị quyết

04/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Phê duyệt Đề án giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015.

10/4/2012

 

324

Quyết định

13/2008/QĐ-UBND ngày 01/7/2008

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/7/2008

 

325

Quyết định

18/2008/QĐ-UBND ngày 25/8/2008

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng chống tệ nạn mại dâm thực hiện theo Nghị định số 178/2004/NĐ-CP và Thông tư 05/2006/TT-BLĐTBXH.

04/9/2008

 

326

Quyết định

18/2009/QĐ-UBND ngày 10/8/2009

Ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/8/2009

 

327

Quyết định

23/2010/QĐ-UBND ngày 09/9/2010

Về việc quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

19/9/2010

 

328

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND ngày 20/10/2010

Về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận và chế độ khen thưởng xã, phường phù hợp với trẻ em tỉnh Yên Bái.

30/10/2010

 

XVII. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

329

Nghị quyết

24/2010/NQ-HDND ngày 16/12/2010

Về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2015.

26/12/2010

 

330

Nghị quyết

25/2010/NQ-HDND ngày 16/12/2010

Về Quy hoạch phát triển sản xuất cây cao su trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2020.

26/12/2010

 

331

Nghị quyết

26/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010

Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020.

26/12/2010

 

332

Nghị quyết

40/2011/NQ-HDND ngày 12/12/2011

Về bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015.

22/12/2011

 

333

Nghị quyết

11/2012/NQ-HDND ngày 20/7/2012

Về giao rừng, cho thuê rừng gắn liền với giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2015.

30/7/2012

 

334

Nghị quyết

13/2013/NQ-HDND ngày 19/7/2013

Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để khôi phục sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2015.

29/7/2012

 

335

Nghị quyết

14/2013/NQ-HDND ngày 19/7/2013

Phê duyệt khung giá rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phục vụ Đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012-2015 tỉnh Yên Bái.

29/7/2012

 

336

Nghị quyết

17/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Ban hành chính sách hỗ trợ chăn nuôi trâu, bò cho hộ người có công với cách mạng có thu nhập thấp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2013-2016.

29/7/2013

 

337

Nghị quyết

27/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020.

28/12/2013

 

338

Quyết định

28/QĐ-UBND ngày 13/3/2000

Ban hành Quy định tổ chức hệ thống khuyến nông cơ sở.

23/3/2000

 

339

Quyết định

171/2002/QĐ-UBND ngày 02/7/2002

Về việc ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

12/7/2002

 

340

Quyết định

31/2004/QĐ-UBND ngày 04/02/2004

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc tham mưu chỉ đạo về kinh tế tập thể.

14/02/2004

 

341

Quyết định

01/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005

Ban hành Quy định thu và sử dụng thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/01/2005

 

342

Quyết định

01/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Yên Bái.

20/01/2011

 

343

Quyết định

27/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Về việc điều chỉnh, bổ sung, thay thế Bộ đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

02/9/2011

 

344

Quyết định

16/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra để phục hồi sản xuất trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2015.

02/9/2011

 

345

Quyết định

18/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

Ban hành Quy định về việc cắm mốc giới bảo vệ công trình thủy lợi.

23/9/2013

 

346

Quyết định

15/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

Về việc Quyết định phê duyệt khung giá rừng đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên để phục vụ đề án giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản xuất lâm nghiệp giai đoạn 2012-2015 tỉnh Yên Bái.

06/9/2013

 

347

Chỉ thị

07/CT-UBND ngày 21/4/2006

Về việc tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 08/2006/CT-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

01/4/2006

 

348

Chỉ thị

13/CT-UB Ngày 14/10/1999

Về phát triển kinh tế hợp tác và Hợp tác xã ở các huyện, thị xã.

24/10/1999

 

Tổng cộng: 348 văn bản

 

PHỤ LỤC SỐ 2

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA NGÀY 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

1             1

Nghị quyết

20/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2013, nguồn vốn ngân sách địa phương.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

01/01/2014

2             1

Nghị quyết

21/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

01/01/2014

II. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

3             1

Nghị quyết

25/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

01/01/2014

4             2

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

Ban hành Quy định về phân loại đường phố, vị trí và bảng giá các loại đất tại tỉnh Yên Bái năm 2013.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

01/01/2014

III. LĨNH VỰC THÔNG TIN – TRUYỀN THÔNG

5              

Quyết định

32/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái.

10/01/2014

IV. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

6             0

Quyết định

08/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/01/2014

V. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO – DU LỊCH

7             0

Quyết định

24/2011/QĐ-UBND ngày 17/8/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử-văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/01/2014

8             0

Quyết định

25/2011/QĐ-UBND ngày 22/8/2011

Ban hành Quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi các di tích đã được xếp hạng các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/01/2014

VI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – NGÂN SÁCH

9              

Nghị quyết

19/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012

Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

01/01/2014

10         4

Quyết định

11/2009/QĐ-UBND ngày 23/6/2009

Về việc phê duyệt khung giá đất khởi điểm, bước giá, phương án phân lô, bố trí khu vực tái định cư, khu vực đấu giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên tuyến đường Trung tâm Km5 –Thị trấn Yên Bình.

Không còn đối tượng điều chỉnh.

01/01/2014

VII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

11            8

Quyết định

16/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008

Về tổ chức các Khối giao ước thi đua và ban hành Bảng tiêu chuẩn chung hướng dẫn chấm điểm giao ước thi đua của tỉnh Yên Bái.

Được thay thế bởi Quyết định số 1061/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

18/7/2011

Tổng A : 11 văn bản

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung của văn bản

Nội dung quy định hết hiệu lực

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. LĨNH VỰC Y TẾ

1            1

Nghị quyết

06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2009-2015.

- Điểm 3.1; điểm 3.2; điểm 3.4 khoản 3 Điều 1;

- Điểm 4.2 khoản 4 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009-2015.

15/8/2011

2            2

Nghị quyết

26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009 của HĐND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đề án chính sách phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2009-2015

- Điểm 3.1 khoản 1 Điều 1;

- Điểm 3.9 khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND ngày 20/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

30/7/2013

3            3

Nghị quyết

18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Quy định tên dịch vụ 448 tại Mục 4.2, Phụ lục 2, điểm b, khoản 1 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 18/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/12/2013

4            4

Quyết định

33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 - 2015".

- Tiểu tiết b, c, d của tiết 4.1.1, điểm 4.1, khoản 4, Điều 1;

- Tiểu tiết d của tiết 4.2.1, điểm 4.2, khoản 4 Điều 1;

- Tiểu tiết a, b của tiết 4.2.2, điểm 4.2, khoản 4 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

11/10/2013

II. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

5            1

Nghị quyết

15/2010/NQ-HĐND ngày 16/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 – 2015 tỉnh Yên Bái – sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

- Quy định tại khoản 2 Điều 1.

Được điều chỉnh, bổ sung bởi Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình trọng điểm giai đoạn 2011 -2015 tỉnh Yên Bái – sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác.

29/7/2013

III. LĨNH VỰC KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

6            1

Quyết định

294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái.

Điểm b khoản 3 Điều 6.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2012/QĐ-UBDN ngày 06/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bãi bỏ điểm b, khoản 3, Điều 6 của Quy định quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 294/2007/QĐ-UBND ngày 27/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

16/11/2012

IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG

7            1

Quyết định

36/2006/QĐ-UBND ngày 25/01/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Khoản 10 Điều 10;

- Khoản 11 Điều 11;

- Điều 12;

- Khoản 3, 5,, Điều 13;

- Điểm e, khoản 2, khoản 6, 7, 8 Điều 19;

- Điều 20;

- Điểm c, Khoản 1 và Điểm b, Khoản 2 Điều 19.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-UBND ngày 25 tháng 01 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

08/7/2012

8            2

Quyết định

1318/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất, cho thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ.

Điều 11, Điều 12 và Điều 13.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/01/2010

9            3

Quyết định

1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Điều 19;

- Điều 22;

- Khoản 3 Điều 24,

- Khoản 2, Điều 25;

- Quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 1% giá đất ở, mức thu thuế chuyển quyền sử dụng đất bằng 4% giá đất ở của Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND và một số nội dung khác tại Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND: thay cụm từ “Thuế chuyển quyền sử dụng đất” bằng cụm từ “Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản”; thay cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” bằng cụm từ “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1844/2007/QĐ-UBND ngày 29/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái.

03/02/2011

10         4

Quyết định

06/2008/QĐ-UBND ngày 24/04/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Bộ đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản, cây trồng, hoa màu cho người bị thu hồi đất để xây dựng đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Khoản 3, Điều 5;

- Điểm a, điểm c khoản 4 Điều 6;

- Điểm a, khoản 3, Điều 7;

- Khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 8;

- Điều 11;

- Khoản 4 Điều 13;

- Khoản 1 Điều 14;

- Khoản 4 Điều 30;

- Khoản 3 Điều 32;

- Điểm e khoản 3 Điều 6.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của UBND tỉnh Yên Bái; Quyết định số Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

14/9/2008

11         5

Quyết định

02/2010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định về Bộ đơn giá bồi thường về nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và Bộ đơn giá bồi thường cây cối, hoa màu và tài sản khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Khoản 2, Điều 3;

- Khoản 6, khoản 7 Điều 13;

- Điểm a, khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 26;

- Điều 17;

- Khoản 1, 2, 3 Điều 28;

- Điều 29;

- Điều 31;

- Điểm g, khoản 1 Điều 33;

- Khoản 2, 4, 5 Điều 35;

- Khoản 3 Điều 38;

- Điểm a, b, c, d khoản 2 Điều 44;

- Điều 47.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 24/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 02/1010/QĐ-UBND ngày 21/01/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

04/02/2011

V. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH

12         3

Nghị quyết

05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tinh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí.

- Khoản 6 Điều 1

- Khoản 10 Điều 1

- Điểm b khoản 7, điểm b khoản 8 Điều 1.

- Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 về việc điều chỉnh mức thu phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô

- Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí đo đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tinh;

- Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghi quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 và Nghị quyết số 41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

31/12/2011

13         4

Nghị quyết

41/2008/NQ-HĐND ngày 12/12/2008 của Hội đồng nhân dân tinh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới, miễn giảm các loại phí, lệ phí và bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Điểm b, khoản 5; điểm b, c khoản 6; điểm b, c, d khoản 14; khoản 15 Điều 1.

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 35/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

31/12/2011

14         1

Nghị quyết

09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015).

- Sửa đổi, bổ sung tỷ lệ phần trăm phân chia phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản vào điểm 2.4, 2.5 khoản 2 Điều 1.

- Thay thế cụm từ “ thuế nhà đất” bằng cụm từ “ Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp” tại Tiết 2.5.3 Điểm 2.3 khoản 2 Điều 1.

- Bãi bỏ quy định tại Tiết 2.5.4 điểm 2.5 khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi:

- Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 và Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của HĐND tỉnh Yên Bái.

31/12/2011

15         2

Nghị quyết

10/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011.

- Tiết a, điểm 2.6 khoản 2 Điều 1.

Được sửa đổi bởi Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

31/12/2011

16         6

Nghị quyết

33/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2012; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 và Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Điều 1, Điều 2, Điều 3.

Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản.

31/12/2012

17         5

Nghị quyết

12/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính quy định tại Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007.

Điểm a khoản 3, khoản 4 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 30/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/12/2012

18          

Quyết định

65/2005/QĐ-UB ngày 28/2/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Ủy nhiệm thu đối với một số nguồn thu về thuế, phí, lệ phí trên địa bàn cho Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Điều 2, Chương I;

- Khoản 4, 5, 6 Điều 3 Chương II - Điều 6 Chương III.

Được thay thế, bãi bỏ, bổ sung bởi Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND ngày 21/5/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2005/QĐ-UB ngày 28/2/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

01/6/2010

19         1

Quyết định

1324/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các loại phí và lệ phí.

- Khoản 6, mục A Điều 1;

- Điểm b mục 1 phần B Điều 1;

- Khoản 2 Điều 1.

Được thay thế bởi:

- Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010/ của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô.

- Quyết định 08/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí, lệ phí.

28/3/2010

20         1

Quyết định

03/2009/QĐ-UB ngày 05/03/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh bổ sung, ban hành mới các loại phí, lệ phí, miễn giảm các loại phí, lệ phí, bãi bỏ các loại quỹ thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Điểm a, b, khoản 5; khoản 6; khoản 14; khoản 15 Điều 1.

Được điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 20/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

01/3/2012

21         1

Quyết định

34/2010/QĐ-UB ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định Ngân sách địa phương năm 2011-2015.

- Khoản 3, 4 Điều 7.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

23/3/2013

22         1

Quyết định

35/2010/QĐ-UB ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu thời kỳ ổn định Ngân sách địa phương năm 2011-2015.

- Tiết 2 điểm a, khoản 6 mục II.

Được điều chỉnh bởi Quyết định 01/2012/QĐ-UBND ngày 20/01/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái; Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

30/01/2012

23         1

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Khoản 4 Điều 5.

Được sửa đổi bởi Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi khoản 4, Điều 5 của Quy định ban hành kèn theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

10/01/2014

24         1

Quyết định

13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Yên Bái.

- Điểm b, khoản 2, Điều 2 Chương I.

Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

23/6/2011

25          

Quyết định

37/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Điểm a, khoản 8, Mục II.

Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/12/2012

26         2

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

- Khoản 3 Điều 4.

- Điểm d, điểm g khoản 3 Điều 4 (bãi bỏ).

- Được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 46/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Được bãi bỏ bởi khoản 2 Điều 1 bởi Quyết định 46/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

 

05/01/2013

VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ

27          

Nghị quyết

03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở thôn, bản, tổ dân phố.

- Khoản 6 Điều 1;

- Khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 7 Điều 1.

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hủy bỏ và sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND ngày 09/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố.

15/8/2011

28          

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuận, cán quản lý và đạo tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

- Khoản 1 Điều 1; khoản 2 Điều 1; khoản 4 Điều 1; khoản 5 Điều 1.

Được bổ sung tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 điều 1 Nghị quyết số 23/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về bổ sung Nghị quyết số 03/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuận, cán quản lý và đạo tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

02/8/2008

29          

Quyết định

406/2004/QĐ-UBND ngày 24/12/2004 về phân cấp quản lý một số lĩnh vực cho Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.

- Điểm e, khoản 1 Điều 1.

Được thay thế bởi Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 15/4/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức cán bộ tỉnh Yên Bái.

25/4/2008

30          

Quyết định

489/2006/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Về việc Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, viên chức các cơ sở Y tế của Nhà nước tại tỉnh Yên Bái.

- Điều 5

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 200/2007/QĐ-UBND ngày 07/02/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 498/2006/QĐ-UBND ngày 13/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

17/02/2007

31          

Quyết định

760/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

- Điều 5.

Được bổ sung bởi khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 1 Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 760/2007/QĐ-UBND ngày 30/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế xét tặng giải Báo chí tỉnh Yên Bái.

18/6/2012

32          

Quyết định

1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuận, cán quản lý và đạo tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

- Khoản 1 Điều 2; Điều 3; Điều 5; khoản 1, khoản 3 Điều 6.

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 1338/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

14/9/2008

33          

Quyết định

14/2010/QĐ-UBND 18/5/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố.

- Khoản 5 Điều 1; khoản 1, điểm a khoản 3 Điều 1

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 1 Quyết định số 36/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi và bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND ngày 18/5/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

25/11/2011

34          

Quyết định

41/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.

- Điểm a, điểm b, khoản 27 Điều 2; điểm a, điểm b, khoản 2 Điều 3.

Được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 17/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.

27/9/2013

Tổng B: 34 văn bản

Tổng cộng (A+B): 45 văn bản

 

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH CÒN HIỆU LỰC THI HÀNH THUỘC ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI HỆ THỐNG HÓA, ĐẾN 31/12/2013
(Kèm theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái )

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú

 

I. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

 

1        1

Nghị quyết

21/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Phê duyệt Đề án “Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2011-2015”.

15/8/2011

 

 

2        2

Nghị quyết

05/2012/NQ-HĐND ngày 30/3/2012

Về việc quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh.

09/4/2012

 

 

3        1

Nghị quyết

09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái.

29/7/2013

 

 

4        2

Nghị quyết

15/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013 - 2020.

29/7/2013

 

 

5        3

Quyết định

14/2011/QĐ-UBND ngày 26/4/2011

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

06/5/2011

 

 

6        3

Quyết định

34/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc ban hành “ Đề án tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giai đoạn 2011-2015.

25/11/2011

 

 

7        4

Quyết định

35/2011/QĐ-UBND ngày 15/11/2011

Về việc Quy định một số chế độ, chính sách và phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách đối với công tác dân quân tự vệ.

25/11/2011

 

 

8        5

Quyết định

16/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012

Ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

11/6/2012

 

 

9        4

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Ban hành Đề án “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã” giai đoạn 2013-2020.

17/10/2013

 

 

10    5

Quyết định

26/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái.

17/10/2013

 

 

11     

Chỉ thi

08/CT-UB ngày 05/7/1999

Về việc thực hiện chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

15/7/1999

 

 

12     

Chỉ thị

10/CT-UB ngày 07/8/2003

Về việc thực hiện Nghị định số 73/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về tổ chức lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.

17/8/2003

 

 

13    6

Chỉ thị

16/2004/CT-UB ngày 18/8/2004

Về việc tăng cường biện pháp cấp bách về phòng cháy, chữa cháy.

28/8/2004

 

 

14     

Chỉ thị

02/CT-UBND ngày 02/3/2006

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý xã hội trên địa bàn tỉnh.

12/2/2006

 

 

15    7

Chỉ thị

11/CT-UBND ngày 06/6/2006

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ. (Về ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc).

16/6/2006

 

 

16    6

Chỉ thị

16/2006/CT-UBND ngày 24/8/2006

Về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

04/9/2006

 

 

17    8

Chỉ thị

18/CT-UBND ngày 03/11/2006

Về tiếp tục vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

13/11/2006

 

 

18    7

Chỉ thị

24/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008

Về việc thực hiện công tác phòng không nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/12/2008

 

 

19    9

Chỉ thị

10/2009/CT-UBND ngày 05/5/2009

Về việc tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/5/2009

 

 

20    1

Chỉ thị

26/2009/CT-UBND ngày 01/12/2009

Về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet.

10/12/2009

 

 

21     

Chỉ thị

07/2010/CT-UBND ngày 19/5/2010

Chỉ thị về tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới.

29/5/2010

 

 

22    1

Chỉ thị

12/2010/CT-UBND ngày 19/5/2010

Về việc nghiêm cấm các hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng tặng cho các loại thân, rễ, lá, quả cây thuốc phiện.

29/5/2010

 

 

23    1

Chỉ thị

19/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về việc quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

10/10/2010

 

 

24    1

Chỉ thị

20/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về quản lý và sử dụng con dấu.

10/10/2010

 

 

II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 

25     

Nghị quyết

24/2008/NQ-HĐND ngày 23/7/2008

Quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ hoạt động xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

03/8/2008

 

 

26    2

Nghị quyết

19/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 đến năm 2015”.

26/12/2009

 

 

27    3

Nghị quyết

17/2012/NQ-HĐND ngày 20/7/2012

Quy định cụ thể mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/7/2012

 

 

28    6

Quyết định

24/2008/QĐ-UBND ngày 14/10/2008

Về chuyển giao việc thực hiện các hợp đồng giao dịch về bất động sản cho các phòng Công chứng.

24/10/2008

 

 

29     

Quyết định

29/2008/QĐ-UBND ngày 27/10/2008

Ban hành mức chi hỗ trợ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

06/11/2008

 

 

30    9

Quyết định

16/2009/QĐ-UBND ngày 10/7/2009

Về việc Quy định mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/7/2009

 

 

31    1

Quyết định

06/2010/QĐ-UBND ngày 03/3/2010

Ban hành Đề án tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015.

13/3/2010

 

 

32    1

Quyết định

03/2012/QĐ-UBND ngày 05/3/2012

Ban hành Quy định về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/3/2012

 

 

33    1

Quyết định

07/2012/QĐ-UBND ngày 09/4/2012

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

19/3/2012

 

 

34    1

Quyết định

39/2012/QĐ-UBND ngày 05/11/2012

Quy định nội dung chi, mức chi, việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/11/2012

 

 

35    1

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2014 – 2018.

27/10/2013

 

 

36     

Chỉ thị

24/2006/CT-UBND ngày 29/12/2006

Về tăng cường công tác văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

08/01/2007

 

 

37    1

Chỉ thị

13/2007/CT-UBND ngày 20/4/2007

Về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

30/4/2007

 

 

38    1

Chỉ thị

08/2009/CT-UBND ngày 13/4/2009

Về tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch.

23/4/2009

 

 

39    1

Chỉ thị

25/2009/CT-UBND ngày 18/11/2009

Về việc tăng cường công tác tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

28/11/2009

 

 

40    2

Chỉ thị

10/2012/CT-UBND ngày 25/4/2012

Về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở.

05/5/2012

 

 

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

41    2

Nghị quyết

22/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009

Về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2015.

26/12/2009

 

 

42    3

Nghị quyết

25/2011/NQ-HĐND ngày 05/8/2011

Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2014 - 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15/8/2011

 

 

43    4

Nghị quyết

42/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Về phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mần non tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2015.

31/12/2011

 

 

44    5

Nghị quyết

43/2011/NQ-HĐND ngày 21/12/2011

Phê chuẩn đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 – 2015.

31/12/2011

 

 

45    6

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND ngày 16/12/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 – 2015.

29/7/2013

 

 

46    7

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động dạy nghề của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố.

22/4/2010

 

 

47    9

Quyết định

32/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

Về việc Quy định mức thu học phí hàng năm đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

18/11/2011

 

 

48    1

Quyết định

50/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012

Về việc ban hành tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/01/2013

 

 

49    1

Quyết định

02/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013

Về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

09/01/2013

 

 

50    1

Quyết định

24/2013/QĐ-UBND ngày 04/10/2013

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND về xây dựng trường phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2010 - 2015.

14/10/2013

 

 

51    1

Quyết định

32/2013/QĐ-UBND ngày 10/12/2013

Về việc Quy định chỉ tiêu xét duyệt học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

20/12/2013

 

 

52    1

Chỉ thị

05/2004/CT-UB ngày 09/4/2004

Về phát huy vai trò của hội khuyến học trong phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

19/4/2004

 

 

53    1

Chỉ thị

19/2006/CT-UBND ngày 24/11/2006

Về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục.

04/12/2006

 

 

54    1

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Về việc tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22/01/2012

 

 

IV. LĨNH VỰC NỘI VỤ

 

55    1

Nghị quyết

Ngày 16/7/2003

Về việc phê chuẩn Điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính thị xã Nghĩa Lộ và thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

26/7/2003

 

 

56    2

Nghị quyết

07/2005NQ-HĐND ngày 14/12/2005

Về phê duyệt Đề án thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bán nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện.

24/12/2005

 

 

57    3

Nghị quyết

10/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006

Về mức phụ cấp cho cán bộ dân số gia đình và trẻ em xã, phường, thị trấn.

24/7/2006

 

 

58    4

Nghị quyết

03/2007/NQ-HĐND ngày 13/7/2007

Về chính sách thu hút, khuyến khích phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

23/7/2007

 

 

59    5