Quyết định 6028/QĐ-UBND

Quyết định 6028/QĐ-UBND năm 2012 ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 6028/QĐ-UBND 2013 phát triển thanh niên thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6028/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa;

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 778 /TTr-SNV ngày 12 tháng 11 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- UBMTTQ và các Đoàn thể thành phố;
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy;
- Sở Nội vụ (2b);
- VPUB: Các PVP;
- Các Phòng CV;
- Lưu:VT, (VX-Ng.T) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHÁT TRIỂN THANH NIÊN THÀNH PHỐ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 6028 /QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Căn cứ Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng và ban hành Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU CHUNG

- Xây dựng thế hệ thanh niên thành phố giàu lòng yêu nước; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng sống và ý chí vươn lên.

- Hình thành lớp thanh niên ưu tú, sống có ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ, vươn lên ngang tầm với thanh niên các nước tiên tiến trên thế giới tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao trên mọi lĩnh vực, kế thừa trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thành phố.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

- Giáo dục thanh niên về lòng yêu nước, lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống, tinh thần tự tôn dân tộc; ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với xã hội, tôn trọng quy ước cộng đồng.

- Nâng cao trình độ văn hóa, trình độ ngoại ngữ, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề và ý thức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ sự phát triển của thành phố.

- Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ; hình thành đội ngũ cán bộ - khoa học kỹ thuật, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước và tổ chức kinh tế - xã hội khác.

- Giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên; từng bước giải quyết chỗ ở cho thanh niên ở các khu công nghiệp, khu chế xuất và trường học.

- Từng bước nâng cao sức khỏe, thể lực và tầm vóc cho thanh niên; có năng lực tự học, tự đào tạo; có kỹ năng sống, để thích ứng với môi trường sống và làm việc.

III. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CƠ BẢN

Để thực hiện tốt mục tiêu Chương trình triển thanh niên thành phố đến năm 2020, căn cứ vào tình hình thực tế, Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020 cần đảm bảo thực hiện đạt một số chỉ tiêu cơ bản sau:

1. Hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên công chức, viên chức, thanh niên học sinh và sinh viên; 70% thanh niên nông thôn, đô thị và công nhân được học nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, về tình hình, nhiệm vụ cách mạng của đất nước và thành phố; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị cơ bản; được phổ biến, học tập các Nghị quyết của Thành ủy liên quan đến thanh niên.

Phấn đấu đến năm 2020 đạt 80% bí thư chi đoàn có trình độ Sơ cấp lý luận chính trị, 100% cán bộ đoàn cấp phường xã, thị trấn có trình độ Trung cấp lý luận chính trị trở lên và 60% từ cấp quận - huyện và tương đương trở lên có trình độ Cao cấp chính trị.

2. Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 100.000 thanh niên, trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm. Giảm thiểu tỉ lệ thất nghiệp trong thanh niên xuống dưới 4%.

3. Đảm bảo 100% thanh niên trước khi đi lao động ở nước ngoài được học tập phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

4. Phấn đấu đến năm 2015, ít nhất có 80% thanh niên được trang bị kỹ năng sống, kiến thức bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình và bồi dưỡng kỹ năng làm cha, mẹ cho thanh niên đến tuổi kết hôn.

5. Đến năm 2020, có 80% thanh niên đạt trình độ học vấn trung học phổ thông và tương đương, 100% thanh niên học sinh được giáo dục hướng nghiệp, trên 90% thanh niên trong lực lượng lao động được đào tạo các trình độ phù hợp với việc làm. Tỷ lệ lao động trẻ qua đào tạo làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, dịch vụ trình độ cao và các ngành công nghiệp, dịch vụ trọng điểm của thành phố (điện tử - công nghệ thông tin, cơ khí tự động, hóa chất, chế biến thực phẩm, tài chính - tín dụng - ngân hàng, du lịch - khách sạn - nhà hàng) đạt 100%.

6. Hàng năm, bồi dưỡng nâng cao năng lực về quản lý nhà nước, kỹ năng công tác cho ít nhất 60% cán bộ, công chức trẻ (nhất là đội ngũ cán bộ trẻ cấp xã, phường, thị trấn).

7. Hàng năm tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho 90% thanh niên thành phố và thanh niên lao động ở các khu công nghiệp và khu chế xuất.

8. Đến năm 2015, 100% học sinh trung học phổ thông đạt trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu của Đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020”.

9. Đảm bảo 100% thanh niên trong độ tuổi được phổ biến và thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự; 100% thanh niên lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện tốt chương trình huấn luyện, tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; 100% thanh niên học sinh, sinh viên được học tập chương trình giáo dục quốc phòng trong nhà trường.

10. Nâng cao tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao và rèn luyện thân thể. Phấn đấu đến năm 2015, tỷ lệ thanh niên thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao đạt 90%; chiều cao trung bình nam, nữ thanh niên thành phố là 1,68m và 1,58m.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên; ban hành và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để thanh niên ý thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình, nhằm thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ công dân của thanh niên.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác thanh niên và phát triển thanh niên. Lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển thanh niên trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các sở, ban, ngành, quận - huyện và của thành phố; kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về thanh niên.

- Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành giữa sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện với Thành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố, đảm bảo thực hiện tốt chính sách đối với thanh niên.

2. Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống, pháp luật cho thanh niên

- Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh và tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước cho thanh niên.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trách nhiệm của thanh niên đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011- 2015”.

- Tăng cường giáo dục cho thanh niên đạo đức và lối sống, lịch sử và truyền thống dân tộc, niềm tự hào và ý thức tự tôn dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại cho thanh niên.

- Các cơ quan thông tin truyền thông của thành phố mở các chuyên trang, chuyên mục về thanh niên, tăng cường thời lượng phát sóng và thường xuyên đổi mới nội dung tuyên truyền nhằm bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, kỹ năng sống cho thanh niên.

3. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao

- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng giáo dục phẩm chất đạo đức và lối sống, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo; kỹ năng thực hành, khả năng lập thân, lập nghiệp của thanh niên.

- Tăng cường đầu tư và nâng cấp các cơ sở dạy nghề, xây dựng các trung tâm đào tạo nghề kỹ thuật cao; quan tâm chính sách về dạy nghề, chính sách thu hút thanh niên vào các ngành nghề mũi nhọn, ngành nghề theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chăm lo giải quyết việc làm góp phần xóa đói giảm nghèo cho thanh niên; có chính sách hỗ trợ khuyến khích thanh niên tự tạo thêm việc làm, làm giàu chính đáng.

- Tạo bước đột phá về chất lượng đào tạo nghề để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho thanh niên từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao; ưu tiên dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, bộ đội xuất ngũ, thanh niên dân tộc thiểu số, nữ thanh niên, thanh niên khuyết tật,… của thành phố.

- Xây dựng cơ chế, chính sách phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo, bố trí và trọng dụng tài năng trẻ, cả tài năng trẻ học tập, công tác, sinh sống ở nước ngoài trở về tham gia xây dựng thành phố; các sở, ban, ngành, các cấp có quy hoạch, kế hoạch phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo và phát triển tài năng trẻ để cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.

- Ban hành chính sách để thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học tình nguyện đến công tác tại các huyện thuộc thành phố; nghiên cứu xây dựng chính sách phát hiện, tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi, tài năng theo nguyên tắc cạnh tranh công bằng, công khai và minh bạch. Tạo bước đột phá trong việc sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý trẻ, giỏi.

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế, chính sách tạo điều kiện về học tập, lao động, giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ cho thế hệ trẻ; khuyến khích, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng cho xã hội.

- Thực hiện có hiệu quả Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của thành phố giai đoạn 2011 - 2015. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng cao.

- Tổ chức hướng nghiệp cho thanh niên thông qua hệ thống trường học, các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục cộng đồng giúp thanh niên có nhận thức định hướng đúng đắn về lao động, nghề nghiệp, việc làm, nhu cầu của thị trường lao động và cơ hội tìm kiếm việc làm, nâng cao thu nhập.

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, tạo việc làm mới và tăng thu nhập cho thanh niên, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên.

- Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống thông tin thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm, tăng cường các hoạt động đào tạo nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm giúp thanh niên định hướng nghề nghiệp, tìm việc làm phù hợp.

4. Xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên được học tập, rèn luyện nâng cao thể chất và tinh thần, kỹ năng sống, kiến thức về giới và sức khỏe sinh sản cho thanh niên

- Các cơ quan văn hóa, xuất bản, báo chí sáng tác và phổ biến những công trình tác phẩm có giá trị nhân văn cao để giáo dục, định hướng thanh niên. Tăng cường quản lý nhà nước về văn hóa, xử lý nghiêm các sai phạm, kịp thời ngăn chặn những sản phẩm không lành mạnh, nhất là qua mạng Internet, viễn thông và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức về bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản và tiền hôn nhân cho thanh niên. Tiếp tục thực hiện các chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia về dân số, chăm sóc sức khỏe, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, lạm dụng rượu bia, thuốc lá trong thanh niên.

- Tăng cường đầu tư đổi mới hoạt động thể chất và phong trào thể dục thể thao ở các trường chuyên nghiệp, phổ thông, nhằm tạo điều kiện cho thanh niên tích cực tham gia hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất; xây dựng cơ chế chính sách cho thanh niên là vận động viện đạt thành tích cao tại các kỳ đại hội thể thao trong nước, khu vực và thế giới.

- Tạo môi trường và điều kiện để khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động cộng đồng, bảo vệ môi trường, nâng cao kỹ năng sống và làm việc cho thanh niên. Khuyến khích thanh niên bảo vệ và tự bảo vệ mình trước các tệ nạn xã hội, văn hóa phẩm đồi trụy.

- Quy hoạch và thực hiện các thiết chế văn hóa cho thanh niên; phát huy các nguồn lực xã hội, các kênh truyền thông và các phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác giáo dục; đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các tụ điểm vui chơi giải trí nhằm phục vụ phong trào, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa lành mạnh của thanh niên.

- Tạo điều kiện cho Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức hội do Thành đoàn làm nòng cốt động viên thanh niên xung kích, tình nguyện giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23 tháng 8 năm 2011 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

5. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về thanh niên và công tác thanh niên

- Bồi dưỡng và nâng cao nhận thức của thanh niên về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác, phát triển, đa phương hóa, góp phần bảo vệ hòa bình, tiến bộ xã hội.

- Đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về công tác thanh niên với các nước trong khu vực và trên thế giới; trao đổi kinh nghiệm xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên. Tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, các tổ chức thanh niên do Thành Đoàn làm nòng cốt mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tổ chức thanh niên trong khu vực và thế giới. Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động thanh niên và người Việt Nam ở nước ngoài hướng về xây dựng đất nước.

- Phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động cho thanh niên thành phố trước khi đi hợp tác lao động ở nước ngoài.

6. Huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển thanh niên

- Thành phố đầu tư ngân sách đảm bảo cho các hoạt động của thanh niên; khuyến khích, huy động các nguồn lực xã hội, thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước cho phát triển thanh niên và công tác thanh niên.

- Ưu tiên nguồn lực để đào tạo nguồn nhân lực trẻ, từng bước hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, góp phần thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2011 - 2015 của thành phố.

- Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quy hoạch đất để xây dựng các trung tâm văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí cho thanh niên; bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nội dung của Chương trình phát triển thanh niên.

- Khuyến khích các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cho nhu cầu chính đáng của thanh niên.

- Thành phố tạo điều kiện và khuyến khích các Trung tâm tư vấn dạy nghề, giới thiệu việc làm của Đoàn thanh niên, các hội của thanh niên, các ngành và các quận - huyện tham gia hướng nghiệp, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, Hội Khuyến học,... để chăm lo đào tạo, bồi dưỡng và phát huy tính xung kích, sức sáng tạo và tiềm năng to lớn của thanh niên.

7. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao

- Hoàn thiện thể chế quản lý nhà nước về thanh niên; kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên; đội ngũ cán bộ đoàn các cấp có phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực ngang tầm với nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, quận - huyện và giữa cơ quan quản lý nhà nước với Đoàn Thanh niên nhằm thực hiện có hiệu quả cơ chế phối hợp trong việc thực hiện Chương trình kế hoạch phát triển thanh niên thành phố và phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Đẩy mạnh hoạt động khoa học nghiên cứu về thanh niên trên các lĩnh vực. Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh niên của thành phố.

- Thường xuyên đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên.

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên và công tác thanh niên.

8. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và toàn xã hội trong việc chăm lo giáo dục, đào tạo và phát triển thanh niên

- Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố và các tổ chức thanh niên do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt tham gia thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Thông qua các cuộc vận động, các phong trào hành động cách mạng nhằm xây dựng các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để giáo dục và tự giáo dục rèn luyện thanh niên.

- Khuyến khích các trung tâm dịch vụ việc làm, cơ sở dạy nghề của các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố phối hợp chặt chẽ với các quận - huyện, phường - xã, thị trấn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị nhằm đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của thanh niên trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, các tổ chức, cá nhân, trong việc lập các quỹ khuyến học, khuyến tài cho thanh niên.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận -huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên thành phố, giai đoạn 2011 - 2020. Rà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách đối với thanh niên cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

- Làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện; đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc xây dựng lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế xã hội 5 năm và hàng năm tại cơ quan, đơn vị.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về thanh niên cho đội ngũ cán bộ công chức chuyên trách và những người không chuyên trách làm công tác thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Thanh niên năm 2005 và tác động của Luật Thanh niên trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Nội vụ và Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2016.

- Hàng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức sơ kết việc thực hiện Chương trình phát triển thanh niên vào cuối năm 2015 và tổng kết việc thực hiện Chương trình vào cuối năm 2020.

2. Thành đoàn TNCS Hồ chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống; giáo dục chủ nghĩa Mác Lê nin, tư tưởng Hồ chí Minh và tuyên truyền phổ biến Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước cho thanh niên bằng việc phát động và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường việc nắm bắt tình hình tư tưởng của thanh niên thành phố.

- Nâng cao hiểu biết của đoàn viên, thanh niên về tình hình của thành phố, đất nước và thế giới và các vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước.

- Tập trung xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Định hướng cho thanh niên tiếp thu có chọn lọc những giá trị tinh hoa văn hóa của nhân loại; phát động phong trào học tập, tìm hiểu, tổ chức các chương trình hành động nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống, lịch sử, bản sắc văn hóa dân tộc.

- Tăng cường phối hợp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội chăm lo giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

- Tham mưu Thường trực Thành ủy triển khai, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Quy chế cán bộ Đoàn trong toàn thành phố; đảm bảo thực hiện tốt công tác tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn chuyên trách khi trưởng thành Đoàn.

- Nghiên cứu, hoàn chỉnh các đề tài: “Tổng quan về tình hình thanh niên thành phố, tình hình tư tưởng, dự báo biến đổi về cơ cấu nguồn nhân lực trẻ thành phố; các tác nhân ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách thanh niên; xây dựng chuẩn mực đạo đức và hình mẫu người thanh niên thành phố Hồ Chí Minh - thành phố văn minh, hiện đại”.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ động lồng ghép các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên của thành phố vào quy hoạch, kế hoạch pháp triển giáo dục của thành phố đến năm 2020, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

- Thực hiện đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học ở tất cả các cấp, bậc học nhằm chuẩn bị để từ sau năm 2015 thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đầu tư, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, huy động toàn xã hội chăm lo phát triển giáo dục. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là các ở các quận vùng ven và ở các huyện thuộc thành phố.

- Quy hoạch mạng lưới trường lớp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tạo điều kiện và đẩy mạnh việc xây dựng, nâng cấp, sửa chữa trường lớp; đẩy mạnh việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các quận huyện; thực hiện thành công đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi”.

- Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp hệ thống trường lớp đạt chuẩn quốc gia, đặc biệt quan tâm đến các trường ở khu vực vùng ven, nông thôn, khu vực có mức độ tăng dân số cơ học cao, tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng nội dung đào tạo các trường ngoài công lập; 100% trường trung học phổ thông và trung học cơ sở có bộ phận tư vấn tâm lý và hướng nghiệp. Đến năm 2020, đảm bảo đầy đủ mạng lưới trường học đáp ứng nhu cầu học sinh; tất cả quận - huyện phải có trường chuẩn quốc gia mức độ 1 ở các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; mỗi quận - huyện phấn đấu có 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 ở các bậc học.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, vận dụng các nguồn lực xã hội nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, thực hiện nội dung “3 đủ”(đủ ăn, đủ mặt, đủ sách vở), giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn có đủ điều kiện đến trường. Tích cực phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đưa nhiều mô hình dạy và học tiên tiến trên thế giới vào ứng dụng trong thực tiễn, tạo điều kiện để các trường trang bị những phương tiện dạy học hiện đại, làm tốt công tác bồi dưỡng và nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên hàng năm, duy trì và thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của ngành: cuộc vận động “ Hai không” (nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục), “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Đặc biệt, thực hiện thành công đề án “Phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông và chuyên nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2020”.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường, thành lập các câu lạc bộ kỹ năng, xây dựng và thực hiện các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống lồng ghép trong các giờ sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa, tiếp tục đẩy mạnh việc lồng ghép giáo dục kỹ năng sống trong các bộ môn chính khóa.

- Tham mưu cho thành phố quản lý, phát triển lĩnh vực giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và phối hợp đào tạo bổ sung nguồn nhân lực cho thành phố; tiếp tục củng cố tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học; xây dựng quy chế quản lý thống nhất các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; củng cố, kiện toàn bộ phận tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện nhiệm vụ đổi mới quản lý giáo dục đại học theo Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Sở Tư pháp thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường theo Thông tư liên tịch số 30/2010/TTLT-BGDĐT - BTP ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ động lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên thành phố vào Kế hoạch thực hiện chiến lược đào tạo nghề, chiến lược việc làm và Chiến lược bình đẳng giới đến năm 2020 của thành phố.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự học nghề và giải quyết việc làm.

- Tổ chức thực hiện tốt Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, tạo điều kiện để thiếu nhi phát triển toàn diện, trở thành những thanh niên có thể lực và trí lực.

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp phổ biến các quy định pháp luật của Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động cho thanh niên thành phố trước khi đi hợp tác lao động ở nước ngoài.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, các địa phương lồng ghép mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình phát triển thanh niên của thành phố vào Chiến lược phát triển văn hóa, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020; quy hoạch mạng lưới thiết chế văn hóa cho thanh niên.

- Phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao, xây dựng nếp sống văn minh, thường xuyên rèn luyện thân thể trong thanh niên. Xây dựng mới các phòng tập, địa điểm tập, các câu lạc thể dục thể thao tại các trung tâm sinh hoạt thanh niên, nhà văn hóa, Trung tâm thể dục thể thao cấp thành phố, quận - huyện, phát triển các câu lạc bộ thể dục thể thao trong các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và đại học đáp ứng nhu cầu tập luyện của thanh niên thành phố.

- Thường xuyên tổ chức các giải thể dục thể thao ở các cấp nhằm tạo điều kiện cho thành niên tham gia thi đấu mở rộng mối quan hệ, giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ thể thao.

- Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể thao, phòng chống tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, văn hóa phản động, đồi trụy, kích động bạo lực; xử lý nghiêm các sai phạm, xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh niên phát triển toàn diện; giảm tỷ lệ thanh niên phạm pháp.

6. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu chiến lược về sức khỏe, sức khỏe sinh sản của thanh niên và vị thành niên.

- Tổ chức tuyên truyền phổ biến cho thanh niên về kiến thức chăm sóc sức khỏe, giáo dục sức khỏe sinh sản, về phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS… và kiến thức tiền hôn nhân cho thanh niên.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển thanh niên; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản, thông tin trên Internet về phát triển thanh niên và những vấn đề liên quan đến thanh niên; xử lý nghiêm những hành vi xuất bản các ấn phẩm, sản phẩm, thông tin có nội dung xấu ảnh hưởng tiêu cực đến thanh niên.

8. Sở Tư pháp

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4143/KH-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện Đề án tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2015.

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành cơ chế chính sách cho thanh niên.

9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan ưu tiên huy động và bảo đảm các nguồn lực để đầu tư phát triển thanh niên và thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của thành phố, hướng dẫn các đơn vị phân bổ các nguồn lực bảo đảm cho việc thực hiện các nội dung của Chương trình.

- Xây dựng chỉ số về thanh niên và công tác thanh niên trong chỉ số thống kê của thành phố, lồng ghép chỉ tiêu phát triển thanh niên trong chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các ngành các cấp trên địa bàn thành phố.

10. Sở Tài chính

Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách để thực hiện các chương trình, dự án, đề án về phát triển thanh niên; hướng dẫn thanh tra, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án liên quan đến thanh niên đã được phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

11. Sở Khoa học và Công nghệ

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ đạo hỗ trợ thanh niên thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

12. Công an thành phố

Chủ trì, phối hợp với Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác giáo dục pháp luật giao thông đường bộ cho thanh thiếu niên.

- Chủ trì, phối hợp với Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Sở Tư Pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trong việc thực hiện các hoạt động phòng chống ma túy, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên.

13. Bộ Tư lệnh thành phố

- Chủ trì, phối hợp với Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các đơn vị có liên quan giáo dục nâng cao nhận thức của thanh niên về tình hình trong nước, thế giới và các vấn đề mà các thế lực thù địch đang lợi dụng thanh niên để chống phá đất nước.

- Tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho thanh niên học sinh trong các trường trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

14. Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố

- Tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, pháp luật công dân và đạo đức lối sống cho thanh niên.

- Phối hợp với Thành đoàn xây dựng các chuyên mục của Đài Truyền hình, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố về thanh niên, nêu gương thanh niên điển hình, tiên tiến, có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực để cổ vũ, động viên thanh niên Thành phố học tập và noi theo.

15. Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

Phối hợp với Sở Nội vụ, Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố và các cơ quan có liên quan chuẩn bị nội dung để Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố định kỳ làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh và gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với thanh niên hàng năm.

16. Ủy ban nhân dân các quận - huyện

Xây dựng và tổ chức thực hiện, lồng ghép các nhiệm vụ của Chương trình trong phạm vị chức năng, nhiệm vụ được giao; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch 5 năm và hàng năm về phát triển thanh niên phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trong từng thời kỳ, đảm bảo chất lượng và tiến độ; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương.

VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện định kỳ báo cáo tình hình thực hiện Chương trình phát triển thanh niên của cơ quan, đơn vị trước ngày 15 tháng 11 hàng năm thông qua Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Sở Nội vụ là cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với Thành đoàn TNCS Hồ Chí Minh đôn đốc, báo cáo thường xuyên với Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Nội vụ tình hình thực hiện Chương trình này.

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện “Chương trình phát triển thanh niên thành phố giai đoạn 2011 - 2020”, nếu có nội dung cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế của thành phố, các Sở, ban, ngành phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6028/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu6028/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/11/2012
Ngày hiệu lực27/11/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6028/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6028/QĐ-UBND 2013 phát triển thanh niên thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 6028/QĐ-UBND 2013 phát triển thanh niên thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu6028/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành27/11/2012
        Ngày hiệu lực27/11/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 6028/QĐ-UBND 2013 phát triển thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 6028/QĐ-UBND 2013 phát triển thanh niên thành phố Hồ Chí Minh

         • 27/11/2012

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 27/11/2012

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực