Quyết định 603/QĐ-BTP

Quyết định 603/QĐ-BTP năm 2013 về kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết 37/NQ-QH13 năm 2012 và Quyết định 316/QĐ-TTg năm 2013 do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 603/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 603/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/NQ-QH13 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 316/QĐ-TTG NGÀY NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 37/NQ-QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII và Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng Cục Thi hành án dân sự, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Văn phòng Quốc hội (để biết);
- Ủy ban Tư pháp của Quốc hội (để p/h);
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (để p/h);
- Tòa án nhân dân tối cao (để p/h);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để p/h);
-
Các Thứ trưởng (để t/h);
- Lưu: VT, Tổng cục THADS;

BỘ TRƯỞNG
Hà Hùng Cường

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 37/NQ-QH13 NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 316/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 603/QĐ-BTP ngày 18/3/2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

Tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII, ngày 23/11/2012, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 37/NQ-QH13 về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, của Tòa án nhân dân tối cao và công tác thi hành án năm 2013. Ngày 07/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định về việc ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết nêu trên của Quốc hội (Quyết định số 316/QĐ-TTg) Đây là lần đầu tiên Quốc hội thông qua Nghị quyết về công tác Tư pháp, trong đó có công tác thi hành án dân sự. Bên cạnh việc ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá làm rõ những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại, Nghị quyết của Quốc hội đã xác định một số chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự năm 2013, trong đó, đã đề ra chỉ tiêu cụ thể về việc ra quyết định thi hành án, tỷ lệ thi hành án xong, phân loại án, một số vấn đề liên quan đến công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ.

Để triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự đã được xác định trong Nghị quyết, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Bộ Tư pháp xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết, Chương trình với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/NQ-QH13 Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành và phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự năm 2013; củng cố kiện toàn tổ chức cán bộ, bảo đảm đủ biên chế, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiện khác đối với công tác thi hành án dân sự; phát huy có hiệu quả công tác phối hợp trong lĩnh vực thi hành án dân sự; khắc phục những tồn tại hạn chế, những vi phạm, thiếu sót trong công tác thi hành án dân sự.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, phân công trách nhiệm cụ thể và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; đề cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị chủ trì, nhất là của Bộ Tư pháp và các cơ quan Thi hành án dân sự; bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ trong triển khai thực Nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và thực hiện sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết, Chương trình.

II. NỘI DUNG

1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ xác định trong Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành:

1.1. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật theo đúng quy định của pháp luật.

1.2. Xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành bảo đảm chính xác, đúng pháp luật.

1.3. Năm 2013, thi hành án dân sự xong đạt trên 88% về việc, trên 77% về tiền so với số có điều kiện thi hành.

1.4. Cơ bản khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự.

1.5. Bên cạnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản nêu trên, Nghị quyết còn đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp khác liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm nguồn lực về tài chính và các điều kiện bảo đảm khác đối với công tác thi hành án dân sự.

2. Các giải pháp cụ thể

Về giải pháp, Bộ Tư pháp xác định giải pháp mang tính đột phá trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ về thi hành án dân sự đã được xác định trong Nghị quyết là việc giao chỉ tiêu cụ thể cho các cơ quan Thi hành án dân sự trong cả nước, do đó, ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3955/QĐ-BTP giao chỉ tiêu cho Tổng cục Thi hành án dân sự; chỉ đạo Tổng cục giao chỉ tiêu cho các Cục, Cục giao chỉ tiêu cụ thể cho các Chi cục và từng Chấp hành viên, đồng thời, tập trung đôn đốc, tăng cường kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và Chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc tập trung thực hiện giải pháp mang tính đột phá nêu trên, Bộ Tư pháp xác định phải triển khai đồng bộ các giải pháp cơ bản sau đây:

2.1. Về thể chế

- Tập trung hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc miễn thi hành án đối với các khoản thu cho ngân sách nhà nước không có điều kiện thi hành.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự

+ Đơn vị phối hợp: Vụ các vấn đề chung về xây dựng pháp luật; Văn phòng Bộ; các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5.

- Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2008; sửa đổi, bổ sung các văn bản hướng dẫn thi hành Luật: Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS về thủ tục thi hành án dân sự; Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24/7/2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh; Đề án cơ chế đặc thù trong phân bổ ngân sách cho khối thi hành án dân sự; Đề án nghiên cứu tổ chức, hoạt động của cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện trong điều kiện thành lập Tòa án sơ thẩm khu vực; Đề án thống nhất quản lý công tác thi hành án; nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và các văn bản, đề án khác hướng dẫn thi hành Luật thi hành án dân sự (có kế hoạch chi tiết).

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan; các đơn vị thuộc Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý II-III/2013.

- Hoàn thiện Đề án mở rộng địa bàn thí điểm chế định Thừa phát lại, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự

+ Đơn vị phối hợp: Các Bộ, ngành liên quan; các đơn vị thuộc Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

- Hoàn thiện Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự giữa Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

- Hoàn thiện Thông tư liên tịch giữa Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao về lãi suất chậm thi hành án.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý II/2013.

2.2. Về công tác quản lý, chỉ đạo điều hành

- Chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-QH13 Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự

+ Đơn vị phối hợp: UBND các cấp, Cục Thi hành án dân sự

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

- Chỉ đạo Tổng cục giao chỉ tiêu cho các Cục, Cục giao chỉ tiêu cụ thể cho các Chi cục và từng Chấp hành viên, đồng thời, tập trung đôn đốc, tăng cường kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và Chấp hành viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2013

- Chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tổng kết, đánh giá công tác năm 2012 và triển khai kế hoạch công tác năm 2013.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

+ Đơn vị phối hợp: UBND các cấp; các đơn vị trong và ngoài Bộ có liên quan.

+ Thời gian thực hiện: Đã thực hiện (Tháng 01/2013).

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc Tổng cục, các Cục và chi cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, trong đó, chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu thi hành án về việc về tiền; thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là các vụ việc có giá trị lớn; án phức tạp, những địa phương có lượng án nhiều.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: UBND các cấp, các Cục THADS.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, nhất là những vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thống nhất về cách tính và thời điểm lấy số liệu thống kê, báo cáo, bảo đảm cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, nhất là việc báo cáo kết quả thi hành án được kịp thời, chính xác về số liệu.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân các cấp; HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2013.

- Nghiên cứu những khó khăn, vướng mắc, bất cập về nghiệp vụ, trên cơ sở đó kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ chung trong toàn Ngành (đề xuất sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật có liên quan hoặc ban hành văn bản hướng dẫn chung).

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ 10 của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; các đơn vị có liên quan ở trong và ngoài Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân các cấp tăng cường công tác kiểm sát, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường giám sát hoạt động thi hành án dân sự.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự địa phương.

+ Đơn vị phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân các cấp (thực hiện việc kiểm sát), Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (thực hiện việc giám sát).

- Chỉ đạo khắc phục những vi phạm về chuyên môn, nghiệp vụ qua kiểm tra, thanh tra, kiểm sát, giám sát.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

+ Đơn vị phối hợp: Thanh tra Bộ, Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, Hội đồng nhân dân, UBND các cấp, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra việc phân loại án và việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án, quy trình nghiệp vụ về thi hành án dân sự.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự địa phương (kiểm tra); Thanh tra Bộ (thực hiện nhiệm vụ thanh tra).

+ Thời gian thực hiện: Năm 2013.

- Chỉ đạo triển khai Kết luận liên ngành số 60/KL-BTP-VKSNDTC ngày 04/01/2013 giữa Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp trong công tác thi hành dân sự.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương.

+ Đơn vị phối hợp: Viện Kiểm sát nhân dân các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

2.3. Về công tác tổ chức cán bộ

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Nghị quyết chuyên đề của ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp về công tác tổ chức cán bộ của ngành Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

- Hoàn thiện “Đề án xác định vị trí việc làm trong hệ thống thi hành án dân sự giai đoạn 2013 - 2015”.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

- Củng cố tổ chức bộ máy cán bộ tại Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, kiện toàn cán bộ quản lý, cán bộ pháp lý đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng cán bộ.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp; cấp Ủy, chính quyền các cấp.

+ Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

- Tổ chức thi tuyển vào ngạch Chấp hành viên sơ cấp; Thi nâng ngạch Chấp hành viên trung cấp, Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ Tư pháp; Bộ Nội vụ.

+ Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

- Đổi mới công tác đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, giáo dục chính trị, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công chức, trong đó có đào tạo nguồn Chấp hành viên, đào tạo, bồi dưỡng có trọng điểm theo từng chức danh.

+ Đơn vị thực hiện: Học viện Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch.

- Tăng cường chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra, thanh tra nội bộ trong hệ thống Thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, tiêu cực.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh Tra Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Đã thực hiện (có văn bản quán triệt, chỉ đạo chung).

2.4. Về đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị làm việc và bố trí kinh phí

- Triển khai có hiệu quả Quyết định 1984/QĐ-TTg ngày 29/10/2010 về việc phê duyệt Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết 49-NQ/TW giai đoạn 2011- 2015”; Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 04/02/2013 về việc điều chỉnh bổ sung Quyết định số 440/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng trụ sở, kho vật chứng cho các cơ quan Thi hành án dân sự và xây dựng các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW giai đoạn 2011-2015”.

+ Đơn vị thực hiện: Tổng cục Thi hành án dân sự (trong phạm vi được phân cấp theo quy định).

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tư pháp.

+ Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch.

- Phối hợp với Bộ Tài chính có Công văn đề nghị UBND các địa phương bố trí kinh phí hoạt động cho các cơ quan THADS, bảo đảm ngân sách cho hoạt động thường xuyên của các cơ quan Thi hành án dân sự tại địa phương.

+ Đơn vị thực hiện: Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tư pháp.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ.

+ Thời gian thực hiện: Đã thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tổng cục Thi hành án dân sự giúp Lãnh đạo Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện với Lãnh đạo Bộ.

2. Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp (Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Viện Khoa học pháp lý, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Tư pháp), trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Tổng cục Thi hành án dân sự tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm có báo cáo, đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị quyết số 37/NQ-QH13 Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành và Kế hoạch này gửi Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để tập hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Thời gian thống kê số liệu báo cáo thực hiện theo quy định của Bộ.

3. Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tham mưu, giúp UBND cùng cấp tổ chức quán triệt và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 37/NQ-QH13 Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành, nhất là tổ chức thực hiện chỉ tiêu thi hành án dân sự năm 2013 và chỉ đạo tổ chức thi hành đối với những vụ án lớn, phức tạp và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc UBND thực hiện tốt công tác phối hợp trong thi hành án dân sự; tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện kết luận của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, ý kiến của UBND về chỉ đạo phối hợp trong thi hành án dân sự và cưỡng chế thi hành án, phối hợp xử lý kịp thời đối với những vi phạm pháp luật về thi hành án dân sự.

4. Cục Thi hành án Bộ Quốc phòng và các cơ quan Thi hành án dân sự trong Quân đội chủ động triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng yêu cầu của Nghị quyết; tiếp tục hoàn thiện thể chế, bố trí biên chế, bảo đảm kinh phí cho hoạt động thi hành án dân sự trong quân đội.

5. Kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác

- Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm xây dựng dự toán kinh phí gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Tư pháp thẩm định, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước phục vụ việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

- Tổng cục Thi hành án dân sự trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, bố trí các nguồn lực khác, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết số 37/NQ-QH13 của Quốc hội và Chương trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành, Tổng cục Thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương, các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Bộ Tư pháp (qua Tổng cục Thi hành án dân sự) để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, giải quyết./.

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 603/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu603/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2013
Ngày hiệu lực18/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 603/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 603/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 603/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu603/QĐ-BTP
        Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
        Người kýHà Hùng Cường
        Ngày ban hành18/03/2013
        Ngày hiệu lực18/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 603/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 603/QĐ-BTP 2013 Kế hoạch triển khai thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án dân sự

         • 18/03/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/03/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực