Quyết định 603/QĐ-UBND

Quyết định 603/QĐ-UBND về quy định giá vé xem chương trình nghệ thuật Festival Huế 2018 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 603/QĐ-UBND 2018 quy định giá vé xem chương trình nghệ thuật Festival Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 603/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 3 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ VÉ XEM CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT FESTIVAL HUẾ 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của UBND tỉnh quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Festival Huế tại Công văn số 33/TTF-TH ngày 22/02/2018 và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 514/TTr-STC ngày 08/3/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá vé xem các chương trình nghệ thuật Festival Huế 2018 thuộc Trung tâm Festival Huế quản lý như sau:

1. Giá vé:

TT

Chương trình

ĐVT

Giá vé

1

Chương trình Khai mạc Festival

Đồng/vé

200.000

2

Chương trình nghệ thuật tại Đại Nội (kể cả vé chương trình Văn Hiến Kinh Kỳ không có dtiệc)

Đồng/vé

100.000

3

Chương trình nghệ thuật tại Cung An Định

Đồng/vé

50.000

4

Chương trình Bế mạc Festival

Đồng/vé

150.000

2. Trung tâm Festival Huế chịu trách nhiệm niêm yết giá vé công khai quản lý và sử dụng vé theo quy định của pháp luật.

3. Quản lý, sử dụng nguồn thu bán vé: Trung tâm Festival Huế nộp 100% vào ngân sách nhà nước (sau khi trừ chiết khấu hoa hồng cho các đại lý theo quy định).

Điều 2. Các đối tượng được miễn, giảm giá vé

1. Khách đi theo đoàn trên 15 người, có hướng dẫn viên đi kèm thì hướng dẫn viên được miễn vé xem các chương trình biểu diễn (trừ vé yến tiệc).

2. Trẻ em chiều cao dưới 1m20 thì được miễn vé (trừ vé yến tiệc).

3. Các đại lý bán vé được chiết khấu hoa hồng 10% trên doanh thu thực tế bán được.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lch, Văn hóa và Thể thao; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Festival Huế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, VH, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 603/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 603/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 14/03/2018
Ngày hiệu lực 14/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 603/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 603/QĐ-UBND 2018 quy định giá vé xem chương trình nghệ thuật Festival Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 603/QĐ-UBND 2018 quy định giá vé xem chương trình nghệ thuật Festival Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 603/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành 14/03/2018
Ngày hiệu lực 14/03/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 603/QĐ-UBND 2018 quy định giá vé xem chương trình nghệ thuật Festival Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 603/QĐ-UBND 2018 quy định giá vé xem chương trình nghệ thuật Festival Huế

  • 14/03/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 14/03/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực