Quyết định 6049/QĐ-UBND

Quyết định 6049/QĐ-UBND năm 2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 6049/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hạ ngầm, đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6049/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CHỈNH TRANG HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐỒNG BỘ VỚI HẠ NGẦM, SẮP XẾP ĐƯỜNG DÂY, CÁP TRÊN TUYẾN PHỐ QUÁN THÁNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng 2003; Luật số 38 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 12/2009/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình">03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP;
Căn cứ Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND ngày 09/4/2009 của UBND Thành phố Ban hành Quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của Thành phố Hà Nội;
Căn cứ Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Các căn cứ pháp lý khác có liên quan:
Quyết định số 5221/QĐ-UBND ngày 8/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn các dự án thuộc chương trình mục tiêu chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (năm 2009);
Quyền số 2949/QĐ-UBND ngày 16/6/2009 của UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh;
Văn bản số 8592/UBND-GT ngày 07/9/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc hạ ngầm các đường dây điện lực các tuyến phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội;
Văn bản số 9457/UBND-GT ngày 1/10/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chỉnh trang đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hạ ngầm, sắp xếp các đường dây, cáp đi nổi trên các tuyến Bạch Mai - Phố Huế - Hàng Bài, Quán Thánh và Phan Đình Phùng;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn tại Tờ trình số 63/TTr-BQLDA ngày 23/10/2009, Báo cáo kết quả thẩm định dự án số 1383/BC-KH&ĐT ngày 12/11/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Dự án chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm, sắp xếp đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Liên danh Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội - Công ty cổ phần tư vấn năng lượng và xây dựng - Chi nhánh Công ty TNHH nhà nước một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị: Xí nghiệp tư vấn thiết kế chiếu sáng đô thị và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng bưu điện.

4. Chủ nhiệm lập dự án: Thạc sĩ kỹ thuật, kỹ sư đô thị Trần Thị Kim Thư - Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng CCIC Hà Nội, chứng chỉ hành nghề thiết kế công trình số HN3531/TKCT ngày 18/11/2004 do Sở Xây dựng cấp.

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Chỉnh trang, nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị tuyến phố phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu:

Cải tạo, chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm các đường dây đi nổi trên tuyến phố.

7. Địa điểm xây dựng: quận Ba Đình, Hà Nội.

8. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

Phương án xây dựng chủ yếu:

- Chỉnh trang, hoàn trả tại các vị trí hạ ngầm, vỉa hè, cây xanh cảnh quan, thoát nước;

- Hạ ngầm các đường dây cáp đi nổi: Hệ thống chiếu sáng; Hệ thống điện lực; Hệ thống thông tin.

(Chi tiết phương án xây dựng theo hồ sơ thiết kế cơ sở được Sở Xây dựng xem xét cho ý kiến thẩm định theo quy định tại khoản 3 điều 11 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ)

9. Tổng mức đầu tư của dự án (theo khái toán):

Tổng cộng (tạm tính): 33.796 Triệu đồng

Trong đó:

- Chi phí xây dựng và thiết bị: 28.312 triệu đồng

- Chi phí quản lý dự án: 500 triệu đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 1.649 triệu đồng

- Chi phí khác: 526 triệu đồng

- Chi phí dự phòng: 3.098 triệu đồng

- Giá trị vật tư thu hồi: 289 triệu đồng

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Thành phố (theo Quyết định số 5221/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND Thành phố). Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trình UBND Thành phố cơ chế thu hồi vốn đầu tư đường dây, cáp của các đơn vị, thu tiền sử dụng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật.

11. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

12. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong quý I năm 2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Tổ chức thực hiện dự án:

- Lựa chọn nhà thầu: Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu 2005, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ và các quy định của pháp luật về đấu thầu hiện nhà; Chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các bước tiếp theo thực hiện theo Luật Xây dựng 2003, Luật số 38 năm 2009 sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ và các quy định hiện hành của Nhà nước và thành phố Hà Nội.

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tổ chức quản lý, thực hiện dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và UBND Thành phố về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành.

- Trước khi lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán công trình chủ đầu tư có trách nhiệm:

+ Hoàn thiện, bổ sung các nội dung của hồ sơ dự án đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc lưu ý tại văn bản số 2534/QHKT-HTKT ngày 17/9/2009.

+ Làm việc với Sở Xây dựng: để lấy ý kiến thẩm định các nội dung của hồ sơ thiết kế cơ sở theo quy định, đảm bảo thiết kế cơ sở có đủ điều kiện triển khai các bước tiếp theo của Dự án; nhận bàn giao các hồ sơ liên quan của Dự án từ Sở Xây dựng và báo cáo UBND Thành phố về việc tiếp nhận, sử dụng các hồ sơ này vào quá trình chuẩn bị đầu tư dự án đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí trong đầu tư xây dựng.

+ Làm việc với các đơn vị quản lý sử dụng các đường dây hạ ngầm (Thông tin, chiếu sáng, điện lực …) để được thỏa thuận, thống nhất phương án hạ ngầm, kết nối, phương án quản lý sử dụng công trình sau đầu tư;

+ Làm việc với các đơn vị có liên quan để xác định khối lượng, giá trị vật tư thu hồi và phương thức quản lý vật tư sau thu hồi theo quy định.

+ Làm việc với các cơ quan liên quan của Ngành điện để thống nhất xác định phương án thu hồi vốn ứng trước để đầu tư các hạng mục xây dựng trạm điện, công tơ và đường dây dẫn điện đến công tơ thuộc trách nhiệm đầu tư của các đơn vị Ngành điện theo quy định của Luật Điện lực, báo cáo UBND Thành phố, làm cơ sở hoàn trả nguồn vốn ứng trước này.

+ Phối hợp với chủ đầu tư của các dự án liên quan để thống nhất phương án thiết kế kỹ thuật các hạng mục hạ tầng kỹ thuật đảm bảo khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực dự án nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí.

- Trên cơ sở thiết kế cơ sở đã được Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định theo quy định Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán theo đúng quy định, tuân thủ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; các văn bản của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quyết định số 54/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành quy định về một số điều quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý.

- Thực hiện trách nhiệm được UBND Thành phố giao tại điều 15, Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

- Phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 điều 2 Quyết định số 5221/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND Thành phố để thu hồi vốn đầu tư đường dây, cáp của các đơn vị, thu tiền sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật.

- Nghiên cứu lập biện pháp thi công tối ưu và tổ chức thực hiện tốt, bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện trong quá trình thi công công trình; có phương án đảm bảo không làm ảnh hưởng đến mọi hoạt động kinh tế, xã hội của nhân dân khu vực dự án và các khu vực khác có liên quan.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chuẩn xác (khối lượng và kinh phí) và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi theo hồ sơ dự án.

- Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành.

Điều 3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

1. Sở Xây dựng:

- Bàn giao các hồ sơ liên quan của Dự án cho Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn theo ý kiến chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 2428/UBND-GT ngày 26/3/2009

- Hướng dẫn chủ đầu tư và tham gia ý kiến thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Hướng dẫn chủ đầu tư trong việc lập, tổ chức thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán theo quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư đề xuất báo cáo UBND Thành phố về phương án quản lý công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật tuyến phố.

2. Các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính: phối hợp với chủ đầu tư báo cáo UBND Thành phố bố trí đủ nguồn vốn để thực hiện dự án theo tiến độ phê duyệt tại quyết định này, đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành về quản lý đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước; trình UBND Thành phố cơ chế thu hồi vốn đầu tư đường dây, cáp của các đơn vị, thu tiền sử dụng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật.

3. UBND quận Ba Đình: Phối hợp với chủ đầu tư để thực hiện theo đúng tiến độ được phê duyệt tại quyết định này.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội; Chủ tịch UBND quận Ba Đình; Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND TP (để bc);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khôi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 6049/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6049/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/2009
Ngày hiệu lực 28/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 6049/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 6049/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hạ ngầm, đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 6049/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hạ ngầm, đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 6049/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Văn Khôi
Ngày ban hành 18/11/2009
Ngày hiệu lực 28/11/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản gốc Quyết định 6049/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hạ ngầm, đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh

Lịch sử hiệu lực Quyết định 6049/QĐ-UBND dự án đầu tư xây dựng công trình chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hạ ngầm, đường dây, cáp trên tuyến phố Quán Thánh

  • 18/11/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 28/11/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực