Quyết định 605/QĐ-QLD

Quyết định 605/QĐ-QLD năm 2020 về Danh mục 23 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 bổ sung (lần 01) do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 605/QĐ-QLD 2020 Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành Đợt 39


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC 23 SINH PHẨM ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM - ĐỢT 39 BỔ SUNG (LẦN 01)

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 7868/QĐ-BYT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc - Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đăng ký thuốc - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục 23 sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 39 bổ sung (lần 01). Các thuốc tại Danh mục này có số đăng ký với ký hiệu SP3-…-20, hiệu lực 03 năm kể từ ngày ký ban hành Quyết định này.

Điều 2. Cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký thuốc có trách nhiệm:

1. Cung cấp thuốc vào Việt Nam theo đúng các hồ sơ, tài liệu đã đăng ký với Bộ Y tế và phải in số đăng ký được Bộ Y tế Việt Nam cấp lên nhãn thuốc.

2. Chấp hành đầy đủ pháp luật của Việt Nam và các quy định của Bộ Y tế về nhập khẩu thuốc và lưu hành thuốc tại Việt Nam, nếu có bất cứ thay đổi gì trong quá trình lưu hành thuốc ở nước sở tại và ở Việt Nam thì phải báo cáo ngay cho Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế Việt Nam.

3. Thực hiện việc cập nhật tiêu chuẩn chất lượng của thuốc theo quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

4. Cập nhật nhãn thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2018/TT-BYT ngày 18/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định ghi nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày ký ban hành Quyết định này theo hình thức thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

5. Phối hợp với các cơ sở điều trị để thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về thuốc kê đơn, theo dõi an toàn, hiệu quả, tác dụng không mong muốn của thuốc trên người Việt Nam và tổng hợp, báo cáo theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 32/2018/TT-BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thuốc thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

6. Cơ sở đăng ký thuốc phải bảo đảm duy trì điều kiện hoạt động trong thời hạn hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trong trường hợp không còn đáp ứng đủ điều kiện hoạt động, cơ sở đăng ký phải có trách nhiệm thực hiện thay đổi cơ sở đăng ký theo quy định tại Thông tư số 32/2018/TT- BYT ngày 12/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ sở đăng ký không còn đủ điều kiện hoạt động.

7. Cơ sở đăng ký thuốc phải báo cáo Bộ Y tế về cập nhật tình trạng đáp ứng Thực hành tốt sản xuất của cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Trường hợp cơ sở sản xuất bị thu hồi giấy phép sản xuất hoặc không đáp ứng Thực hành tốt sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc ở nước sở tại, cơ sở phải thực hiện việc báo cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo của cơ quan quản lý có thẩm quyền nước sở tại theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 100 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giám đốc cơ sở sản xuất và cơ sở đăng ký có thuốc tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- TS. Trương Quốc Cường - Thứ trưởng BYT (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an; Cục Y tế GTVT - Bộ Giao thông vận tải; Tổng Cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Bộ Y tế: Vụ PC, Cục YTDP, Cục KHCN&ĐT; Cục QLKCB, Thanh tra Bộ, Văn phòng NRA, Văn phòng HĐTV cấp GĐKLH thuốc, NLLT;
- Viện KĐQG VX&SPYT, Viện VSDTTW;
- Tổng Công ty Dược VN; Các Công ty XNK dược phẩm;
- Các Bệnh viện & Viện có giường bệnh trực thuộc BYT;
- Cục QLD các phòng: QLGT, QLKDD, QLCLT, PCTTra, VP Cục, Website.
- Lưu: VT, ĐKT (8b).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

DANH MỤC

23 SINH PHẨM ĐƯỢC CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM HIỆU LỰC 03 NĂM - ĐỢT 39 BỔ SUNG (LẦN 01)
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 605/QĐ-QLD, ngày 03/12/2020)

1. Cơ sở đăng ký: Công ty TNHH Bình Việt Đức (Bivid Co., Ltd) (Địa chỉ: 62/36 Trương Công Định, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam)

1.1. Cơ sở sản xuất: Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H (Địa chỉ: Oberlaaerstraβe 235, 1100 Wien, Áo)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

1.

Human Albumin 5% Octapharma

Human Albumin 25g/500ml

Dung dịch tiêm truyền

36 tháng

TCCS

Hộp 01 chai x 500ml

SP3-1194-20

2.

Human Albumin 20% Octapharma

Human Albumin 10g/50ml

Dung dịch tiêm truyền

36 tháng

TCCS

Hộp 01 chai x 50ml

SP3-1195-20

3.

Human Coagulation FIX Octapharma

Yếu tố đông máu IX có nguồn gốc từ người 250IU

Bột đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Gồm 02 hộp giấy carton dính liền với nhau bằng màng nhựa. Hộp carton 1: chứa 01 lọ chế phẩm dạng bột; Hộp carton 2: chứa bộ dụng cụ để hoàn nguyên và tiêm, gồm có: 01 lọ x 5 ml nước cất pha tiêm, 01 bơm tiêm dùng một lần, 01 kim kép, 01 kim lọc, 01 kim bướm để truyền dịch, 02 miếng gạc tẩm cồn

SP3-1196-20

4.

Human Coagulation FIX Octapharma

Yếu tố đông máu IX có nguồn gốc từ người 1000IU

Bột đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Gồm 02 hộp giấy carton dính liền với nhau bằng màng nhựa. Hộp carton 1: chứa 01 lọ chế phẩm dạng bột; Hộp carton 2: chứa bộ dụng cụ để hoàn nguyên và tiêm, gồm có: 01 lọ x 10 ml nước cất pha tiêm, 01 bơm tiêm dùng một lần, 01 kim kép, 01 kim lọc, 01 kim bướm để truyền dịch, 02 miếng gạc tẩm cồn

SP3-1197-20

5.

Human Coagulation FIX Octapharma

Yếu tố đông máu IX có nguồn gốc từ người 500IU

Bột đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Gồm 02 hộp giấy carton dính liền với nhau bằng màng nhựa. Hộp carton 1: chứa 01 lọ chế phẩm dạng bột; Hộp carton 2: chứa bộ dụng cụ để hoàn nguyên và tiêm, gồm có: 01 lọ x 5 ml nước cất pha tiêm, 01 bơm tiêm dùng một lần, 01 kim kép, 01 kim lọc, 01 kim bướm để truyền dịch, 02 miếng gạc tẩm cồn

SP3-1198-20

6.

Human Coagulation FVIII Octapharma

Yếu tố đông máu VIII có nguồn gốc từ người 500IU

Bột đông khô và dung môi pha dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Gồm 02 hộp giấy carton dính liền với nhau bằng màng nhựa. Hộp carton 1: chứa 01 lọ chế phẩm dạng bột; Hộp carton 2: chứa bộ dụng cụ để hoàn nguyên và tiêm, gồm có: 01 lọ x 10 ml nước cất pha tiêm, 01 bơm tiêm dùng một lần, 01 kim kép, 01 kim lọc, 01 kim bướm để truyền dịch, 02 miếng gạc tẩm cồn

SP3-1199-20

2. Cơ sở đăng ký: DKSH Singapore Pte. Ltd. (Địa chỉ: 47, Jalan Buroh, #09-01, Singapore (619491)

2.1. Cơ sở sản xuất: Eli Lilly Italia S.p.A (Địa chỉ: Via Gramsci, 731-733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), Ý)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

7.

Humalog Mix50

Insulin lispro (gồm 50% dung dịch insulin lispro và 50% hỗn dịch insulin lispro protamine) 300 U/3ml (tương đương với 10.5mg)

Hỗn dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp 05 ống thuốc nạp x 3 ml

SP3-1200-20

2.2. Cơ sở sản xuất: Lilly France (Địa chỉ: 2 rue du Colonel Lilly, 67640 Fegersheim, Pháp)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

8.

Basaglar

Insulin glargine 300U/3ml

Dung dịch tiêm

24 tháng

TCCS

Hộp 05 bút tiêm x 3ml

SP3-1201-20

3. Cơ sở đăng ký: Công ty TNHH Dược phẩm và hóa chất Nam Linh (Địa chỉ: 915/27/12 đường Lê Văn Lương, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

3.1. Cơ sở sản xuất: «Biocad» Closed Joint Stock Company (Địa chỉ: Petrovo-Dalneye, Krasnogorsky district, Moscow region, Russia, 143422)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

9.

Avegra Biocad 100mg/4ml

Bevacizuma b 100mg/4ml

Dung dịch đậm đặc dùng để pha truyền tĩnh mạch

24 tháng

TCCS

Hộp 1 lọ x 4ml

SP3-1202-20

10.

Avegra Biocad 400mg/16ml

Bevacizumab 400mg/16ml

Dung dịch đậm đặc dùng để pha truyền tĩnh mạch

24 tháng

TCCS

Hộp 01 lọ x16ml

SP3-1203-20

4. Cơ sở đăng ký: Ferring Private Ltd. (Địa chỉ: 168 Robinson Road, #13-01 Capital Tower, Singapore 068912, Singapore)

4.1. Cơ sở sản xuất:

Cơ sở sản xuất dung dịch tiêm và đóng gói sơ cấp: Vetter Pharma-Fertigung GmbH & Co. KG (Địa chỉ: Schützenstrasse 87, 99-101, 88212 Ravensburg, Đức)

Cơ sở đóng gói thứ cấp: Ferring Controlled Therapeutics Limited (Địa chỉ: 1 Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride, Glasgow, G74 5PB, Vương quốc Anh);

Cơ sở xuất xưởng: Ferring GmbH (Địa chỉ: Wittland 11, 24109 Kiel, Đức)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

11.

Rekovelle®

Follitropin delta 12mcg/0,36 ml

Dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp 01 bút tiêm đóng sẵn dung dịch tiêm và 03 kim tiêm

SP3-1204-20

12.

Rekovelle®

Follitropin delta 36 mcg/1,08 ml

Dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp gồm 01 bút tiêm đóng sẵn dung dịch tiêm và 06 kim tiêm

SP3-1205-20

13.

Rekovelle®

Follitropin delta 72 mcg/2,16 ml

Dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp gồm 01 bút tiêm đóng sẵn dung dịch tiêm và 09 kim tiêm

SP3-1206-20

5. Cơ sở đăng ký: F. Hoffmann - La Roche Ltd. (Địa chỉ: Grenzacherstrasse 124, CH - 4070 Basel, Thụy Sỹ)

5.1. Cơ sở sản xuất:

Cơ sở sản xuất: F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Địa chỉ: Wurmisweg, CH-4303 Kaiseraugst, Thụy Sỹ)

Cơ sở đóng gói và xuất xưởng: Roche Diagnostics GmbH (Địa chỉ: Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Đức)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

14.

Mircera

Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 120mcg

Dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp 01 bơm tiêm đóng sẵn thuốc

SP3-1207-20

15.

Mircera

Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 100mcg

Dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp 01 bơm tiêm đóng sẵn thuốc

SP3-1208-20

16.

Mircera

Methoxy polyethylene glycol- epoetin beta 50mcg

Dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp 01 bơm tiêm đóng sẵn thuốc

SP3-1209-20

17.

Mircera

Methoxy polyethylene glycol- epoetin beta 30mcg

Dung dịch tiêm

36 tháng

TCCS

Hộp 01 bơm tiêm đóng sẵn thuốc

SP3-1210-20

5.2. Cơ sở sản xuất:

Cơ sở sản xuất: Chugai Pharma Manufacturing Co., Ltd. (Địa chỉ: 16-3, Kiyohara Kogyodanchi, Utsunomiya City, Tochigi, 321-3231, Nhật Bản)

Cơ sở đóng gói: F. Hoffmann-La Roche Ltd. (Địa chỉ: Wurmisweg, 4303 Kaiseraugst, Thụy Sỹ)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

18.

Hemlibra

Emicizumab 30mg/ml

Dung dịch tiêm

30 tháng

TCCS

Hộp 01 lọ x 1ml

SP3-1211-20

19.

Hemlibra

Emicizumab 60mg/0,4ml

Dung dịch tiêm

30 tháng

TCCS

Hộp 01 lọ x 0,4ml

SP3-1212-20

20.

Hemlibra

Emicizumab 150mg/ml

Dung dịch tiêm

30 tháng

TCCS

Hộp 01 lọ x 1ml

SP3-1213-20

21.

Hemlibra

Emicizumab 105mg/0,7ml

Dung dịch tiêm

30 tháng

TCCS

Hộp 01 lọ x 0,7ml

SP3-1214-20

6. Cơ sở đăng ký: Merck Export GmbH (Địa chỉ: Frankfurter Straβe 250, 64293 Darmstadt, Đức)

6.1. Cơ sở sản xuất: Merck Serono S.p.A. (Địa chỉ: Via delle Magnolie 15 (loc. frazione Zona Industriale), 70026 Modugno (BA), Ý)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

22.

Pergoveris

(Follitropin alfa (r-hFSH) 300 IU và Lutropin alfa (r-hLH) 150 IU)/0,48 ml; hoặc (Follitropin alfa (r- hFSH) 450 IU và Lutropin alfa (r-hLH) 225 IU)/0,72 ml; hoặc (Follitropin alfa (r- hFSH) 900 IU và Lutropin alfa (r-hLH) 450 IU)/1,44 ml

Dung dịch tiêm

24 tháng

TCCS

Hộp gồm 01 bút chứa 0,48ml dung dịch tiêm pha sẵn và 05 kim tiêm; Hộp gồm 01 bút chứa 0,72ml dung dịch tiêm pha sẵn và 07 kim tiêm; Hộp gồm 01 bút chứa 1,44ml dung dịch tiêm pha sẵn và 14 kim tiêm

SP3-1215-20

7. Cơ sở đăng ký: Sanofi-Aventis Singapore Pte Ltd (Địa chỉ: 38 Beach Road, #18-11, South Beach Tower, Singapore (189767)

7.1. Cơ sở sản xuất: Sanofi S.p.A. (Địa chỉ: Viale Europa, 11 - 21040 Origgio (VA), Ý)

STT

Tên thuốc

Hoạt chất chính - Hàm lượng

Dạng bào chế

Tuổi thọ

Tiêu chuẩn

Quy cách đóng gói

Số đăng ký

23.

Enterogermina

Bào tử Bacillus clausii kháng đa kháng sinh 4 tỷ bào tử/5 ml

Hỗn dịch uống

24 tháng

TCCS

Hộp 02 vỉ x 10 ống x 5 ml

SP3-1216-20

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/QĐ-QLD

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu605/QĐ-QLD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2020
Ngày hiệu lực03/12/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(17/12/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/QĐ-QLD

Lược đồ Quyết định 605/QĐ-QLD 2020 Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành Đợt 39


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 605/QĐ-QLD 2020 Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành Đợt 39
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu605/QĐ-QLD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýVũ Tuấn Cường
        Ngày ban hành03/12/2020
        Ngày hiệu lực03/12/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (17/12/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 605/QĐ-QLD 2020 Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành Đợt 39

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 605/QĐ-QLD 2020 Danh mục sinh phẩm được cấp giấy đăng ký lưu hành Đợt 39

              • 03/12/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/12/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực