Quyết định 605/QĐ-TTg

Quyết định 605/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 605/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 605/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ PHÒNG NGỪA, TRỪNG TRỊ, TRẤN ÁP TỘI BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 2549/2011/QĐ-CTN ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc phê chuẩn Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2550/2011/QĐ-CTN ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc gia nhập Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-
Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kim toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, NC (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC XUYÊN QUỐC GIA VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ VỀ PHÒNG NGỪA, TRỪNG TRỊ, TRẤN ÁP TỘI BUÔN BÁN NGƯỜI, ĐẶC BIỆT LÀ PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM
(Ban hành kèm theo Quyết định số
605/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2013 ca Thủ tướng Chính phủ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định nội dung, ltrình nội luật hóa các quy định của Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (Công ước) và Nghị định thư về phòng ngừa, trừng trị, trấn áp tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (Nghị định thư), góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả và thúc đẩy hp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; làm rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện các giải pháp về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Công ước và Nghị định thư phù hợp với các nguyên tắc của Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam.

2. Yêu cầu

a) Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch phải đồng bộ, phù hp với Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội;

b) Các Bộ, cơ quan, địa phương được giao chủ trì hoặc tham gia phối hp thực hiện nhiệm vụ nêu trong Kế hoạch phải tích cực chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức trin khai đúng tiến độ, bảo đảm cht lượng, hiệu quả;

c) Bảo đảm quan hệ chặt chẽ và phối hợp đồng bộ giữa các Bộ, cơ quan, địa phương, kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch;

d) Việc tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Công ước và Nghị định thư và pháp luật về phòng, chống tội phạm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời.

II. NỘI DUNG

Việc triển khai Công ước và Nghị định thư được tchức thực hiện gắn với các chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống tội phạm trên phạm vi toàn quốc, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 - 2015; Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2011 - 2015 và các chương trình, kế hoạch hành động phòng, chống tội phạm khác, tập trung vào các nhiệm vụ cụ th sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước, Nghị định thư và pháp luật của Việt Nam có liên quan

a) Nhiệm vụ

- Tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan nhằm thống nhất nhận thức và nâng cao trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu, quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tội phạm ở các Bộ, địa phương, cơ quan có liên quan và toàn thể nhân dân;

- Biên soạn, in, cấp phát tài liệu, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

b) Phân công

- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức biên soạn, in ấn tài liệu, quán triệt, tổ chức tập huấn chuyên sâu về Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho các lực lượng được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm;

- Đnghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức quán triệt những nội dung của Công ước, Nghị định thư và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm có liên quan cho lãnh đạo và cán bộ thuộc ngành tòa án và kiểm sát; phối hp với Bộ Công an trong việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước, Nghị định thư và pháp luật của Việt Nam có liên quan;

- Các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội; các cơ quan: Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan phối hp.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

2. Những nhiệm vụ trọng tâm trước mắt để tổ chức thực hiện toàn diện nội dung Công ước và Nghị định thư trên phạm vi cả nước

a) Nhiệm vụ

- Rà soát đhoàn thiện các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp luật vphòng, chng tội phạm cho phù hợp với Công ước và Nghị định thư, trong đó, tập trung nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật phòng, chống ma túy, Luật tương trợ tư pháp, Luật phòng, chống mua bán người, Luật phòng, chống rửa tiền;

- Xây dựng cơ chế phối hp, phân công trách nhiệm cho các Bộ, ngành, cơ quan triển khai, theo dõi, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Công ước và Nghị định thư;

- Xây dựng các đề án nghiên cứu về hoạt động điều tra đặc biệt, hp tác quốc tế trong điều tra hình sự; tăng cường ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế song phương, đa phương trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù; ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế tăng cường năng lực quc gia trong thực thi Công ước và Nghị định thư;

- Xây dựng Đề án nghiên cứu về việc gia nhập Nghị định thư về chống đưa người di cư trái phép bằng đường bộ, đường biển và đường không, bổ sung cho Công ước;

- Nghiên cứu thiết lập đầu mối phối hp, mở rộng quan hệ hp tác với các quốc gia thành viên của Công ước và Nghị định thư để trao đổi thông tin, học tập kinh nghiệm, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật liên quan đến tổ chức, biện pháp, phương tiện và sử dụng trang thiết bị trong phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nói riêng theo quy định của Công ước và Nghị định thư;

- Tích cực tham gia hoặc chủ trì tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo quốc tế nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả quá trình triển khai Công ước và Nghị định thư với các quốc gia thành viên của Công ước và Nghị định thư.

b) Phân công

- Bộ Công an là cơ quan chủ trì;

- Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan là cơ quan phối hợp, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao phối hợp.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến năm 2015.

3. Tiếp tục hoàn thiện quy định của pháp luật trong nước, tăng cường hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm, bổ sung cơ chế phối hợp góp phần tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức phù hợp với Công ước và Nghị định thư.

a) Nhiệm vụ

- Xây dựng dự án Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức; nghiên cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ luật hình sự, Bộ luật tố tụng hình sự, Luật tương trợ tư pháp bảo đảm tính tương thích với Công ước và Nghị định thư, phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và yêu cầu của công tác phòng, chống tội phạm ở Việt Nam;

- Nghiên cứu, chọn lọc kinh nghiệm của các nước để hoàn thiện cơ chế, đề xuất bổ sung các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức và tội phạm có yếu tố nước ngoài nói riêng, phù hp với tình hình và điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam;

- Định kỳ tiến hành sơ kết công tác tổ chức triển khai Công ước và Nghị định thư; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đánh giá tổng kết việc tổ chức thực hiện Công ước và Nghị định thư vào thời gian thích hợp.

b) Phân công

- Bộ Công an là cơ quan chủ trì;

- Các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan là cơ quan phối hợp, đề nghị Viện kim sát nhân dân ti cao, Tòa án nhân dân ti cao phi hợp.

III. KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Kinh phí thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Hàng năm, các Bộ, cơ quan trung ương chủ động lập dự toán ngân sách, bảo đảm kinh phí của Bộ, cơ quan mình, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Riêng năm 2013, các Bộ, cơ quan trung ương và các địa phương chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước đã được giao năm 2013 để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan chủ động bổ sung nhiệm vụ thực thi Công ước và Nghị định thư vào chương trình, kế hoạch công tác của mình.

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định xây dựng đề án, kế hoạch, bổ sung nội dung hoạt động để thực hiện Kế hoạch này.

2. Giao Bộ Công an là cơ quan thường trực thực hiện Công ước và Nghị định thư, có nhiệm vụ tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này trên phạm vi cả nước; là cơ quan đầu mối quốc gia, phối hợp với Bộ Ngoại giao hỗ trợ thông tin về phòng, chống tội phạm thuộc phạm vi của Công ước và Nghị định thư với các quốc gia, tổ chức quốc tế và khu vực, trừ các tội phạm về tham nhũng; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan xây dựng quy chế phối hợp, chế độ báo cáo, trao đổi thông tin, tiếp nhận và thực hiện các yêu cầu quốc tế liên quan đến thực hiện Công ước và Nghị định thư.

3. Việc tiếp nhận, thực hiện các yêu cầu về tương trợ tư pháp và yêu cầu các quốc gia thành viên khác tương trợ tư pháp được thực hiện theo quy định của Công ước, Nghị định thư và các điều ưc quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các văn bản quy phạm pháp luật trong nước có liên quan.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu605/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/04/2013
Ngày hiệu lực18/04/2013
Ngày công báo30/04/2013
Số công báoTừ số 225 đến số 226
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 605/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 605/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu605/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Tấn Dũng
        Ngày ban hành18/04/2013
        Ngày hiệu lực18/04/2013
        Ngày công báo30/04/2013
        Số công báoTừ số 225 đến số 226
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 605/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 605/QĐ-TTg Kế hoạch thực hiện Công ước chống tội phạm có tổ chức

         • 18/04/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 30/04/2013

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 18/04/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực