Quyết định 605/QĐ-UBND

Quyết định 605/QĐ-UBND về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định

Nội dung toàn văn Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 605/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 26/TTr-STP ngày 26/02/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2014 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá thực trạng, hiệu quả việc thi hành pháp luật, kịp thời đôn đốc, tổ chức, hướng dẫn việc thi hành pháp luật; kiến nghị xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và các biện pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Đặc biệt, gắn công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật với công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, chú trọng đánh giá tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của các chủ thể có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh trong tất cả các lĩnh vực để kịp thời phát hiện những sai phạm trong áp dụng pháp luật, kiến nghị các biện pháp xử lý và khắc phục hậu quả.

- Tiếp tục đúc kết kinh nghiệm về cơ chế và cách thức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, phục vụ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.

2. Yêu cầu

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phải được thực hiện thường xuyên, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và kịp thời. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, địa phương trong quá trình thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. LĨNH VỰC, NỘI DUNG, PHẠM VI VÀ PHƯƠNG THỨC THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Về lĩnh vực trọng tâm

Năm 2014, toàn tỉnh tập trung tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của các chủ thể có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.

Cấp tỉnh tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện, cấp xã ở một số địa phương.

2. Nội dung theo dõi

a. Tính kịp thời, đầy đủ của việc ban hành văn bản quy định chi tiết về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.

b. Tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của văn bản.

c. Tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.

d. Tính phù hợp của tổ chức bộ máy; mức độ đáp ứng về kinh phí, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.

đ. Tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

e. Tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn áp dụng và trong áp dụng pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền.

g. Mức độ tuân thủ pháp luật xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

3. Phạm vi theo dõi

Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của các chủ thể có thẩm quyền xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cấp tỉnh: Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn và tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước); Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn).

4. Phương thức thực hiện

a. Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính;

b. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính;

c. Thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2014, xác định phạm vi, phương thức thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật và tiến độ thực hiện cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Các hoạt động và tiến độ thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở cấp tỉnh

a. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung điều tra, khảo sát: Mức độ am hiểu và tuân thủ pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tác động của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính đến nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của các cơ quan, tổ chức và người dân.

- Hình thức điều tra, khảo sát: Lấy phiếu thăm dò mức độ hiểu biết, tuân thủ các quy định của pháp luật xử lý, xử phạt vi phạm hành chính.

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Địa bàn khảo sát: Các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước); Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn).

Sau khi điều tra, khảo sát, Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật thông báo sơ bộ kết quả cho UBND các xã, thị trấn nơi thực hiện điều tra, khảo sát.

- Thời gian thực hiện: Tháng 8 - 9 năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn; UBND các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước); Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn).

- Tổng hợp xây dựng Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

b. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở một số địa phương

- Nội dung kiểm tra: Trình tự, thủ tục, thẩm quyền xử lý, xử phạt vi phạm hành chính và các Quyết định xử lý, xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước); Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn) trong 02 năm (từ ngày 01/01/2012 đến ngày 31/12/2013).

- Thời gian, địa điểm thực hiện: Tháng 8 - 9 năm 2014, tại UBND các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, UBND các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước); Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn).

- Tổng hợp, xây dựng Báo cáo kết quả kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật xử lý, xử phạt vi phạm hành chính tại các địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: UBND các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn và UBND các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước); Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn).

c. Xây dựng báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh

- Thời gian thực hiện: Tháng 9 năm 2014.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp

a. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch. Tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn Phòng Tư pháp các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn; UBND các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước), Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn) phối hợp thực hiện.

b. Trên cơ sở kết quả các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật ở cấp tỉnh và Báo cáo tình hình thi hành pháp luật năm 2014 của các sở, ngành, địa phương, Sở Tư pháp có trách nhiệm xây dựng báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh (trước ngày 05/10/2014) để báo cáo Bộ Tư pháp.

c. Giúp UBND tỉnh tổ chức kiểm tra một số đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

a. Xây dựng, ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi quản lý của ngành, địa phương và gửi Kế hoạch về Sở Tư pháp để giúp UBND tỉnh theo dõi việc triển khai thực hiện.

b. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị, địa phương cho Sở Tư pháp (trước ngày 30/9/2014).

c. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014.

d. Chỉ đạo bộ phận pháp chế thuộc sở, ngành; Phòng Tư pháp cấp huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Thủ trưởng các sở, ngành và Chủ tịch UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

3. UBND các huyện: Tuy Phước, Tây Sơn; UBND các xã, thị trấn: Phước Quang, Phước Sơn, Diêu Trì (huyện Tuy Phước), Bình Thành, Tây Xuân, Phú Phong (huyện Tây Sơn)

a. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp để triển khai thực hiện các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo Kế hoạch.

b. Xây dựng báo cáo và cung cấp các thông tin thi hành pháp luật về xử lý, xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh được sử dụng trong dự toán kinh phí nghiệp vụ bố trí cho công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014. Nội dung chi, mức chi được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Sở Tư pháp, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc cho UBND tỉnh để chỉ đạo./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 605/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu605/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2014
Ngày hiệu lực12/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 605/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bình Định
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu605/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
       Người kýHồ Quốc Dũng
       Ngày ban hành12/03/2014
       Ngày hiệu lực12/03/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 605/QĐ-UBND năm 2014 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật Bình Định