Quyết định 606/QĐ-UBND

Quyết định 606/QĐ-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017

Nội dung toàn văn Quyết định 606/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Bình Dương 2017


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 606/QĐ-UBND

Bình Dương, ngày 14 tháng 03 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vục trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1923/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 251/TTr-STP ngày 06 tháng 3 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2017.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- VPCP, Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía nam
- BTP;
- TT.TU, TT.HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- VKSND, TAND, Cục THADS tỉnh;
- Hội Luật gia, Đoàn Luật sư tỉnh;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP (Lg,V), Thùy, TH, HCTC;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày14/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (sau đây gọi là Nghị định số 59/2012/NĐ-CP); cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Chính phủ kiến tạo, phát triển, phục vụ Nhân dân, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh;

- Xem xét, đánh giá khách quan thực trạng tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đầy đủ nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm, nội dung và hình thức theo dõi thi hành pháp luật được quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện công việc được giao;

- Bảo đảm sự kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương, các cơ quan có liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan

- Nội dung hoạt động: Tổ chức rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, các chính sách do tỉnh ban hành liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để đề xuất sửa đổi, bổ sung.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Tư pháp: Phối hợp với các sở, ban, ngành lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và các văn bản, chính sách do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp gửi các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát. Tổng hợp kết quả rà soát do các đơn vị gửi về, xây dựng báo cáo kết quả rà soát báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương và các đơn vị liên quan: Căn cứ Danh mục văn bản do Sở Tư pháp lập, thực hiện rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình và gửi báo cáo kết quả về Sở Tư pháp tổng hợp; Phối hợp với Sở Tư pháp tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những văn bản, chính sách có nội dung không còn phù hợp qua rà soát.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả rà soát văn bản, chính sách liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp; văn bản xử lý hoặc kiến nghị xử lý những nội dung không phù hợp qua rà soát.

- Thời gian thực hiện: Quý II năm 2017.

2. Tổ chức tiếp nhận, thu thập, xử lý thông tin theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp

- Nội dung hoạt động:

+ Tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy t, xét xử; từ hoạt động điều tra, khảo sát...

+ Kiểm tra, đi chiếu tính xác thực của thông tin về tình hình thi hành pháp luật để xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Cơ quan thực hiện:

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, công khai và vận hành đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp1; báo cáo kết quả tiếp nhận phản ánh về Sở Tư pháp theo định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6/2017), năm (tổng hợp trong báo cáo năm của đơn vị về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017) để Sở Tư pháp tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương: Tiếp nhận, thu thập thông tin tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thuộc chức năng quản lý của ngành mình; kiểm tra, đối chiếu tính xác thực của thông tin và thực hiện xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật đối với các thông tin đã tiếp nhận, thu thập; báo cáo kết quả thu thập và xử lý thông tin về Sở Tư pháp định kỳ 06 tháng (trước ngày 15/6/2017) và năm (tổng hợp trong báo cáo năm của đơn vị về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017).

+ Sở Tư pháp: Tiếp nhận thông tin tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp qua các kênh thông tin được Sở Tư pháp tạo lập (chuyên mục “Địa ch tiếp nhận phản ánh về tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính” trên website Sở Tư pháp, qua số điện thoại 0650.3855.220 và hộp thư [email protected]) do các tổ chức, cá nhân cung cấp; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý thông tin thu thập được. Tổng hợp kết quả thu thập và xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của các đơn vị để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo định kỳ 6 tháng, năm, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

- Sản phẩm đầu ra: Văn bản xử lý, văn bản kiến nghị xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Cả năm 2017.

3. Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung hoạt động: Thực hiện kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Cơ quan thực hiện: ủy quyền cho Giám đốc Sở Tư pháp quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành do Lãnh đạo Sở Tư pháp làm Trưởng đoàn, các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành có liên quan kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tại Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên và các đơn vị khác theo đề xuất của Sở Tư pháp sau khi đã trao đổi, thống nhất với các sở, ngành liên quan.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

4. Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung công việc: Thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp.

- Hình thức thực hiện: Thông qua phiếu khảo sát, hội thảo, tọa đàm phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; văn bản xử lý kết quả điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

- Đối tượng điều tra, khảo sát: Cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp.

- Đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương và các đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý III năm 2017.

5. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Nội dung thực hiện: Xây dựng báo cáo năm về tình hình thi hành pháp luật đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (tổng hợp vào báo cáo chung của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017).

- Đơn vị thực hiện:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp gửi về Sở Tư pháp tổng hợp.

+ Sở Tư pháp tổng hợp kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

- Sản phẩm đầu ra: Báo cáo tình hình thi hành pháp luật của các sở, ngành, địa phương và của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thời gian thực hiện:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Hoàn thành và gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/11/2017;

+ Sở Tư pháp hoàn thành dự thảo báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/11/2017 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương để phổ biến các kênh tiếp nhận phản ánh về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để các tổ chức, cá nhân được biết, tham gia.

- Công bcông khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước);

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp về kết quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng yêu cầu tại Khoản 5 Mục II của Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành tỉnh

- Căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cụ thể:

+ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống ngành ngân hàng địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về vốn;

+ Sở Khoa học và Công nghệ ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan khoa học và công nghệ ở địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về khoa học kỹ thuật;

+ Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan tài nguyên và môi trường ở địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về đất đai;

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan Lao động - thương binh và xã hội ở địa phương về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong việc tiếp cận, khai thác nguồn lực về lao động;

+ Các sở, ban, ngành còn lại: Bám sát Kế hoạch này để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong đó xác định lĩnh vực trọng tâm là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Trường hợp các sở, ban, ngành đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 mà chưa có nội dung theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thì đơn vị có Công văn hướng dẫn bổ sung lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp để tổ chức thực hiện trong năm 2017.

Thời gian ban hành Kế hoạch: trước ngày 15/3/2017.

- Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiệu quả, đúng pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khi nghiệp trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của đơn vị; gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

3. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn quản lý. Trường hợp các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 mà chưa có nội dung theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp thì đơn vị có Công văn hướng dẫn bổ sung lĩnh vực theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nhiệp khởi nghiệp để tổ chức thực hiện trong năm 2017. Thời gian ban hành kế hoạch là trước ngày 15/3/2017.

- Chđạo các Phòng, ban có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Phòng Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tnh triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch sau khi được ban hành.

- Bố trí cán bộ, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Công bố công khai kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trừ các nội dung thuộc bí mật công tác, bí mật nhà nước.

- Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của địa phương mình; gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 01/11/2017 để tổng hợp, báo cáo Bộ Tư pháp.

4. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh:

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các tổ chức thành viên phối hợp kịp thời cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật, kiến nghị của nhân dân, doanh nghiệp thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cho Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa hoc và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông qua hoạt động công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, xét xử, thi hành án dân sự kịp thời cung cấp thông tin về tình hình tuân thủ pháp luật về hỗ trdoanh nghiệp khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn cho Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

- Hội Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tnh cung cấp ý kiến, kiến nghị của các luật gia, luật sư về các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cho Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

- Các Hiệp hội ngành hàng, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin về những khó khăn, vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải liên quan đến lĩnh vực khởi nghiệp doanh nghiệp cho Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương để xem xét, xử lý.

- Báo Bình Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cung cấp thông tin về tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp mà mình thu thập được thông qua các hoạt động nghiệp vụ đến Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

- Tổ chức, cá nhân có thể cung cấp thông tin tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp bằng văn bản hoặc trực tiếp tại trụ sở tiếp công dân của Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Ban Qun lý các khu công nghiệp Bình Dương, Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bình Dương hoặc qua các kênh như: Đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Bình Dương; chuyên mục “Địa chỉ tiếp nhận phản ánh về tình hình thi hành pháp luật và xử lý vi phạm hành chính” trên website Sở Tư pháp, qua số điện thoại 0650.3855.220 hoặc hộp thư điện tử [email protected] (Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật Sở Tư pháp).

5. Kinh phí cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp đó bảo đảm và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị. Việc lập dự toán, phân bổ kinh phí được thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trên. Quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, giải quyết./.1 Căn cứ điểm c Khoản I mục II Chương trình hành động ban hành kèm theo Quyết định số 1923/Qđ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 606/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu606/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/03/2017
Ngày hiệu lực14/03/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 606/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 606/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Bình Dương 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 606/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Bình Dương 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu606/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýTrần Thanh Liêm
        Ngày ban hành14/03/2017
        Ngày hiệu lực14/03/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 606/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Bình Dương 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 606/QĐ-UBND theo dõi thi hành pháp luật hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp Bình Dương 2017

           • 14/03/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/03/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực