Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ

Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ năm 1994 về mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm ban hành

Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ năm 1994 mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch kiểm soát đã được thay thế bởi Quyết định 86/2005/QĐ-BNN mẫu hồ sơ kiểm dịch sản phẩm động vật kiểm tra vệ sinh thú y và được áp dụng kể từ ngày 25/01/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ năm 1994 mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch kiểm soát


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 609/NN-TCCB/QĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU HỒ SƠ NGHIỆP VỤ KIỂM DỊCH, KIỂM SOÁT GIẾT MỔ, KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CNTP.

- Căn cứ Điều 5 quy định về thi hành Pháp lệnh thú y Ban hành kèm theo Nghị định 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ và Điều 42 Điều lệ Kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y, động vật, sản phẩm động vật Ban hành kèm theo Nghị định 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ.

- Căn cứ Nghị định 46/HĐBT ngày 5/3/1987 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và CNTP;

- Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y.

QUYẾT ĐỊNH.

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này: “Các mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật”;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những mẫu Hồ sơ nghiệp vụ trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 2: Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM
KT BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thế Dân

 

CHI CỤC THÚ Y
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Kính gửi:.................................................................................................

-Họ, tên ( chủ hàng hoặc người đại diện):.................................................

-Địa chỉ giao dịch :....................................................................................

-Số điện thoại:..................................Fax:....................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch số hàng động vật sau:

-Loại động vật:...........................................................................................

-Số lượng:...........................Đực :.............................Cái:............................

-Mục đích sử dụng:.....................................................................................

-Nơi xuất phát:............................................................................................

-Nơi chuyển đến:..........................................................................................

-Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo (vật dụng chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi):....................................................................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan kèm theo gồm:.....................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Khai tại............................

Ngày       tháng        năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CHI CỤC THÚ Y
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP).

Số................../TKKD

Kính gửi:.............................................................................................

-Họ, tên ( chủ hàng hoặc người đại diện):....................................................

-Địa chỉ giao dịch :.......................................................................................

-Số điện thoại:...................................Fax:.....................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sản phẩm động vật sau:

-Tên hàng:.....................................................................................................

-Quy cách đóng gói:.....................................................................................

-Số lượng:................................................Khối lượng...................................

-Mục đích sử dụng:.......................................................................................

-Nơi xuất phát:..............................................................................................

-Nơi chuyển đến:..........................................................................................

-Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

-Điều kiện kỹ thuật đảm bảo hàng trong vận chuyển:.................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo trong vận chuyển:.....................

......................................................................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan  đến hàng vận chuyển gồm:...................................

.......................................................................................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Khai tại............................

Ngày       tháng        năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Kính gửi:..............................................................................

-Họ, tên ( chủ hàng hoặc người đại diện):....................................................

-Địa chỉ giao dịch :.......................................................................................

-Số điện thoại:...................................Fax:.....................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu số hàng động vật sau:

-Loại động vật:..............................................................................................

-Số lượng:.............................Đực :.............................Cái:............................

-Mục đích sử dụng:.......................................................................................

-Nước xuất hàng:..........................................................................................

-Nước quá cảnh (nếu có):..............................................................................

-Cửa khẩu nhập vào Việt Nam:.....................................................................

-Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo(vận dụng chăn nuôi ,thức ăn chăn nuôi):...................................................................................................

......................................................................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan kèm theo gồm:......................................................

.....................................................................................................................

-Thời gian động vật đến cửa khẩu Việt nam:...............................................

-Địa điểm nuôi giữ động vật nhập về:...........................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Khai tại............................

Ngày       tháng        năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT NHẬP KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Kính gửi:............................................................................................

-Họ, tên ( chủ hàng hoặc người đại diện):....................................................

-Địa chỉ giao dịch :.......................................................................................

-Số điện thoại:...................................Fax:.....................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch nhập khẩu số hàng sản phẩm động vật sau:

-Tên hàng:....................................................................................................

-Quy cách đóng gói:.....................................................................................

-Số lượng:.......................................Khối lượng.............................................

-Mục đích sử dụng:.......................................................................................

-Nước xuất hàng:..........................................................................................

-Nước quá cảnh (nếu có):..............................................................................

-Cửa khẩu nhập vào Việt Nam:.....................................................................

-Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

-Điều kiện kỹ thuật bảo quản hàng trong vận chuyển:.................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo trong vận chuyển......................

......................................................................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng vận chuyển gồm:...................................

......................................................................................................................

-Thời gian hàng đến cửa khẩu Việt nam:.....................................................

-Địa điểm  bảo quản,sử dụng động vật nhập về:...........................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Khai tại............................

Ngày       tháng        năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Kính gửi:..........................................................................................

-Họ, tên ( chủ hàng hoặc người đại diện):....................................................

-Địa chỉ giao dịch :.......................................................................................

-Số điện thoại:...................................Fax:.....................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch xuất khẩu số hàng động vật sau:

-Loại động vật:..............................................................................................

-Số lượng:.............................Đực :.............................Cái:............................

-Mục đích sử dụng:.......................................................................................

-Nước nhập hàng:..........................................................................................

-Nước quá cảnh (nếu có):..............................................................................

-Cửa khẩu nhập vào Việt Nam:.....................................................................

-Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo(vận dụng chăn nuôi ,thức ăn chăn nuôi):.....................................................................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan kèm theo gồm:......................................................

......................................................................................................................

-Thời gian động vật rời khỏi Việt nam:........................................................

-Cửa khẩu xuất khỏi Việt nam:....................................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Khai tại............................

Ngày       tháng        năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
--------------------------

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT XUẤT KHẨU

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Kính gửi:............................................................................................

-Họ, tên ( chủ hàng hoặc người đại diện):....................................................

-Địa chỉ giao dịch :.......................................................................................

-Số điện thoại:...................................Fax:.....................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch xuất khẩu số hàng sản phẩm động vật sau:

-Tên hàng:....................................................................................................

-Quy cách đóng gói:.....................................................................................

-Số lượng:.......................................Khối lượng.............................................

-Mục đích sử dụng:.......................................................................................

-Nước nhập hàng:..........................................................................................

-Nước quá cảnh (nếu có):..............................................................................

-Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

-Điều kiện kỹ thuật  bảo quản hàng trong vận chuyển:...............................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo trong vận chuyển......................

......................................................................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan đến hàng vận chuyển gồm:...................................

......................................................................................................................

-Thời gian hàng rời khỏiViệt nam:...............................................................

-Cửa khẩu xuất khỏi Việt Nam:....................................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

 

 

Khai tại............................

Ngày       tháng        năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

--------------------------

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT QUÁ CẢNH, MƯỢN ĐƯỜNG VIỆT NAM

APPLICATION FORM FOR TRANSIT OF ANIMAL THRROUGHT VIETNAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Number............../TKKD

Kính gửi:..................................................

To:............................................................

-Họ, Tên (chủ hàng hoặc người đại diện):...................................................

Name of owner of commodity or his representavite:...................................

-Địa chỉ giao dịch:.......................................................................................

Ad dress:......................................................................................................

-Số điện thoại:..................................Fax:....................................................

Telephone number:......................................................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch Quá cảnh:

                                               Mượn đường:

Request of inspection procedues for transit of:

-Loại động vật:..............................................................................................

Species:.........................................................................................................

-Số lượng:.............................Đực :.............................Cái:...........................

Number of animal:................Male:............................Female:.....................

-Cửa khẩu nhập vào Việt Nam:.......................Ngày đến:...........................

Entry port:.......................................................Date of arrival:....................

- Cửa khẩu xuất khỏi Việt Nam:.......................Ngày đi:............................

Exit port:.......................................................Date of departure:.................

-Phương tiện vận chuyển:............................................................................

Mean of transport:........................................................................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo (vận dụng chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi):...................................................................................................

Other goods accompanied(nursing tools, animal feed):..............................

......................................................................................................................

-Điều kiện kỹ thuật  bảo quản hàng trong vận chuyển:...............................

Condition during transport:.........................................................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo trong vận chuyển......................

......................................................................................................................

Other goods accompanied:..........................................................................

......................................................................................................................

-Dự kiến của lô trình quá cảnh mượn đường Việt Nam:...............................

Proposed itinerary in vietnam:.....................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan gồm:.....................................................................

......................................................................................................................

Attached documets consist of:.....................................................................

.....................................................................................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

I guarantee that the above declared infomation is true.

 

 

Khai tại............................

Place:...........................

Ngày       tháng        năm

Date

Người khai ký

Applicant,s signature

(Ghi rõ họ tên)

Name and family

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Reference of receiving organization

Ký tên, đóng dấu

Signature and stamps

(Ghi rõ họ tên)

Name and family

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

--------------------------

TỜ KHAI XIN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT QUÁ CẢNH, MƯỢN ĐƯỜNG VIỆT NAM

APPLICATION FORM FOR TRANSIT OF ANIMAL PRODUCT THRROUGHT VIETNAM

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Number............../TKKD

Kính gửi:..................................................

          To:..................................................

-Họ, tên (chủ hàng hoặc người đại diện):...................................................

Name of owner of commodity or his representavite:...................................

-Địa chỉ giao dịch:.......................................................................................

Address:......................................................................................................

-Số điện thoại:..................................Fax:....................................................

Telephone number:......................................................................................

Xin được làm thủ tục kiểm dịch Quá cảnh:

                                              Mượn đường:

Request of inspection procedues for transit of:

Lô hàng sản phẩm động vật sau:

The lot of animal product:

-Tên hàng:....................................................................................................

Type product:...............................................................................................

-Quy cách đóng gói :...................................................................................

-Số lượng:......................................Khối lượng:..........................................

Quantity:.......................................Weigh:..................................................

-Cửa khẩu nhập vào Việt Nam:.......................Ngày đến:...........................

Entry port:.......................................................Date of arrival:....................

-Cửa khẩu xuất khỏi Việt Nam:.......................Ngày đi:.............................

Exit port:.......................................................Date of departure:.................

-Phương tiện vận chuyển:............................................................................

Mean of transport:........................................................................................

-Điều kiện kỹ thuật  bảo quản hàng trong vận chuyển:..............................

Condition during transport:........................................................................

-Các vật dụng khác có liên quan kèm theo trong vận chuyển......................

......................................................................................................................

Other goods accompanied:..........................................................................

......................................................................................................................

-Dự kiến của lô trình quá cảnh mượn đường Việt Nam:..............................

Proposed itinerary in vietnam:.....................................................................

-Hồ sơ giấy tờ liên quan gồm:.....................................................................

......................................................................................................................

Attached documets consist of:....................................................................

.....................................................................................................................

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật.

I guarantee that the above declared infomation is true.

 

 

Khai tại............................

Place:...........................

Ngày       tháng        năm

Date

Người khai ký

Applicant,s signature

(Ghi rõ họ tên)

Name and family

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Reference of receiving organization

Ký tên, đóng dấu

Signature and stamps

(Ghi rõ họ tên)

Name and family

 

 

CỤC THÚ Y

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
---------------

 

GIẤY KHAI BÁO KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

DECLARAION FOR ANIMAL QUARANTINE

Số:...........................

Number:.................

Theo Pháp lệnh thú y của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với hàng động vật,sản phẩm dộng vật chuyển từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam.

According to the Veterinary ordinance of the Socialist Republic of Vietnam Concerning annimals product being imported in to Vietnam

Cơ quan kiểm dịch động vật:.......................................................................

Animal Quarantine Service of:....................................................................

Yêu cầu người phụ trách phương tiện vận chuyển thực hiện các điều dưới đây:

Requires the Commander in charge of transport mean of fulfilling the following regulations:

I/ KHAI BẰNG VIẾT NHƯ SAU:

DECLARE IN WRITTING:

1/Tên, số hiệu phương tiện vận chuyển:......................................................

Name and number of transport mean:.........................................................

2/ Họ tên người phụ trách phương tiện vận chuyển:....................................

Name the Commander in charge:................................................................

3/ Cảng, sân bay đầu tiên và ngày rời cảng, sân bay đó ra đi:.....................

The first port, airporrt of loading and the date of departure:.......................

4/ Tên hàng động vật, sản phẩm động vật nhận ở cảng, sân bay đầu tiên:......................................................................................................................

Animals and animal products loaded at the first ports, airports:.................

.....................................................................................................................

5/ Tên hàng động vật, sản phẩm động vật nhận chở ở các cảng, sân bay quá cảnh và tên cảng, sân bay đó:...............................................................

Animals and animal products loaded at the intermediate ports, airports and the name of the ports, airports:..............................................................

6/ Tên hàng động vật, sản phẩm động vật bốc ra ở cảng, sân bay đầu tiên:......................................................................................................................

Animals and animal products to be discharget at the first ports, airports:...

......................................................................................................................

II Trong thời gian tàu đỗ ở cảng, người phụ trách phương tiện cần phải làm đúng những điều qui định sau :

During  the stay of the vessel in port, airport the Commander incharge must correctly carried out the following regulation:

1/Toàn thể cán bộ công nhân viên không được mang lên bờhoạc ra khỏi sân bay bất kỳ loại động vật, sản phẩm động vật nào khi không có sự cho phép của cán bộ kiểm dịch động vật:

The staff members of thê transport means are not allowed to bring ashore any Animals and animal product without the permission of the animal quarantine service.

2/Không được vứt ra khỏi phương tiện vận chuyển những chất phế thải, chất rác có nguồn gốc động vật và các thứ dùng để đóng gói chúng.

Not any Animals and animal product and packing materials are allowed to be thrown from the transport means.

Người phụ trách phương tiện vận chuyển cam  đoan những điều khai trên là đúng và nhạn có trách nhiệm chấp hành đầy đủ các điều qui định về kiểm dịch động vật.

The Commander in charge quarantees the correct ness of the above mentioned declaration and his responsibility for abiding enterily by the said regulations on animal quarabtine.

 

 

 

Kiểm dịch viên tiếp nhận tờ khai

Ký tên

Receiving Veterinary

signature officer signature

Ngày

Date

Người phụ trách phương tiện vận tải

Ký tên, đóng dấu

Signature and seal of  the

Commander in charge

 

CHI CỤC THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Họ tên (chủ hàng hoặc người đại diện):............................................

Địa chỉ giao dịch:..............................................................................

Có vận chuyển số động vật sau:........................................................

Loại động vật

Tuổi

Tính biệt

Số lượng

Trọng lượng

Số hiệu đánh dấu phân biệt

Mục đích sử dụng

Ghi chú

Đực

Cái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi xuất phát:..............................................................................................

Nơi đến:.......................................................................................................

Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

Các vật dụng khác có liên quan kèm theo:................................................

....................................................................................................................

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận số động vật trên:

1/Xuất phát từ vùng an toàn dịch bệnh;

2/Không có triệu chứng bệnh truyền nhiễm khi xuất phát;

3/ Đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính(-) với các bệnh:

-................................................xét nghiệm ngày..........................................

-................................................xét nghiệm ngày..........................................

-................................................xét nghiệm ngày..........................................

4/Đã dược phòng vacxin:

-..................................................tiêm phòng ngày........................................

-..................................................tiêm phòng ngày........................................

-..................................................tiêm phòng ngày........................................

5/Phương tiện vận chuyển,các vật dụng khác có liên quan kèm theo đủ vệ sinh thú y và đã được khử trùng tiêu độc.

 

 

Giấy này có giá trị đến

Kiểm dịch viên động vật ký

(Ghi rõ họ, tên)

Cấp tại......................

Ngày      tháng        năm

Chi cục thú y

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

CHI CỤC THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Họ tên (chủ hàng hoặc người đại diện):............................................

Địa chỉ giao dịch:..............................................................................

Có vận chuyển số động vật sau:........................................................

Loại hàng

Quy cách đóng gói

Đơn vị tính

Số lượng

Khối lượng

Kí mã hiệu

Mục đích sử dụng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi sản xuất:................................................................................................

Nơi xuất phát:..............................................................................................

Nơi đến:.......................................................................................................

Phương tiện vận chuyển:.............................................................................

Các vật dụng khác có liên quan kèm theo:................................................

....................................................................................................................

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận số động vật trên:

1/ Được lấy từ động vật khoẻ mạnh, xuất phát từ vùng an toàn dịch bệnh;

2/ uá trình chế biến bảo quản đảm bảo vệ sinh thú y theo quy định;

3/ Đã được kiểm tra các chỉ tiêu thú y:

Cảm quan................................Kết quả.................Kiểm tra ngày...............

Lý hoá.....................................Kết quả.................Kiểm tra ngày...............

Vi sinh...................................Kết quả.................Kiểm tra ngày...............

Kích tố tăng trưởng.................Kết quả.................Kiểm tra ngày...............

Kim loại nặng........................Kết quả.................Kiểm tra ngày...............

Kháng sinh dư thừ...................Kết quả.................Kiểm tra ngày...............

4/ hương tiện vận chuyển,các vật dụng khác có liên quan kèm theo đủ vệ sinh thú y và đã được khử trùng tiêu độc.

 

 

Giấy này có giá trị đến

Kiểm dịch viên động vật ký

(Ghi rõ họ, tên)

Cấp tại......................

Ngày      tháng        năm

Chi cục thú y

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

CỤC THÚ Y

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

ANIMAL HEALTH CERTIFICATE

 (Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Number...............

-Tên, địa chỉ người xuất hàng:.....................................................................

Name and address of exporter:....................................................................

-Nơi xuất phát của động vật:........................................................................

Place of origin of the animal/s:....................................................................

I/ Mô tả chi tiết hàng

Identification of the animal/s

Số hiệu

Official mark

Giống

Breed

Tính biệt

Sex

Tuổi

Age

 

 

 

 

Tổng số:.......................................................................................................

Total:............................................................................................................

II/ Xuất đi

Destination of the animal/s

-Nước nhập:..................................................................................................

Country of destinaion:..................................................................................

-Tên,địa chỉ người nhận hàng:......................................................................

Name and address of consignee:.................................................................

-Phương tiện vận chuyển:............................................................................

Means of transport:.......................................................................................

III/ Chứng nhận kiểm dịch

Health certificate

Tôi, bác sỹ thú y ký tên dưới đây chứng nhận số động vật trên đã được kiểm tra:

The  undersigned official Veterinarian certifies that the animal/s described above and ẽamined

a/ Không có biểu hiện lâm sàng bệnh truyền nhiễm trong ngày xuất phát

Showed no clinical sign of the contagious disease on the day of shipmen

b/ Đáp ứng được các yêu cầu sau:

Satisfies/satisfy the following requirements:.............................................

Giấy có giá trị đến....................

Valid up to.........................

 

Bác sỹ thú y                          Giấy này làm tại..............Ngày.......................

Ký tên                                         issued at....................on............................

Veterinarian                         Cơ quan kiểm dịch động vật ký tên, đóg dấu

signature                        Animal Health organization signature and stamp

 

CỤC THÚ Y

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

HEALTH CERTIFICATE FOR PRPDUCT OF ANIMAL

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Number...............

-Tên,địa chỉ người xuất hàng:.......................................................................

Name and address of exporter:.....................................................................

-Tên,địa chỉ người nhận hàng:......................................................................

Name and address of consignee:.................................................................

-Loại sản phẩm:...........................................................................................

Type of product:...........................................................................................

-Qui cách đóng gói:......................................................................................

Type of package:.........................................................................................

Số kiện hàng :...............................................................................................

Number of package:.....................................................................................

-Khối lượng :................................................................................................

Net weight:...................................................................................................

-Tên,địa chỉ sản xuất,chế biến hàng:............................................................

Name and ddress of the processing establishment:.....................................

-Phương tiện vận chuyển:............................................................................

Means of transport:.......................................................................................

III/ Chứng nhận kiểm dịch

Health certificate

Tôi, bác sỹ thú y ký tên dưới đây chứng nhận số động vật trên đã được kiểm tra:

The undersigned official Veterinarian certifies that the animal/s described above and ẽamined

 

Giấy có giá trị đến....................

Valid up to.........................

Bác sỹ thú y                          Giấy này làm tại..............Ngày.......................

Ký tên                                         issued at....................on............................

Veterinarian                         Cơ quan kiểm dịch động vật ký tên, đóg dấu

signature                        Animal Health organization signature and stamp

 

CỤC THÚ Y

DEPARTMENT OF ANIMAL HEALTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
---------------

 

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH THỊT

HEALTH CERTIFICATE FOR  MEAT

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số................../TKKD

Number...............

-Tên,địa chỉ người xuất hàng:.......................................................................

Name and address of exporter:.....................................................................

-Tên,địa chỉ người nhận hàng:......................................................................

Name and address of consignee:.................................................................

-Loại thịt:.....................................................................................................

Type of portions of meat...............................................................................

-Qui cách đóng gói:......................................................................................

Type of package:.........................................................................................

-Số  lượng :................................................................................................

Number of objects or packages:...................................................................

Trọng lượng:................................................................................................

Net weight:...................................................................................................

-Tên,địa chỉ lò mổ:.......................................................................................

Name/s and ddress/es of theabattioir/s:.......................................................

-Tên,địa chỉ nơi chế biến,đóng gói thịt........................................................

Address/é and name/s of the cutting – up establishment/s..........................

-Phương tiện vận chuyển:............................................................................

Means of transport:.......................................................................................

III/ Chứng nhận kiểm dịch

Health certificate

Tôi, bác sỹ thú y ký tên dưới đây chứng nhận :

The undersigned official Veterinarian certifies that :

a/ Tòan bộ số lượng thịt và các kiện hàng thịt mô tả trên được niêm phong đánh dấu đều lấy từ động vật khoẻ mạnh được giết mổ trong lò mổ

the meats. packages of meat referred to above are stamped, there by attesting that all the meat comes from the healthy animals or birds slaughtered in abattoirs.

b/ Thịt được pha lọc, đóng gói,  bảo quản tại Xí nghiệp chế biến thịt.

The meat was cut up in a cutting up establishment.

c/ Thịt an toàn cho người sử dụng.

The meat is considered to be fit for human consuption.

d/ Thịt đáp ứng các yêu cầu sau:

The meat satifies the following requirments:

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

 

Giấy có giá trị đến......

Valid up to....

 Bác sĩ thú y                                   Giấy này làm tại.... ngày........

ký tên                                                     Issued at..........on..........

Veterinarian                        Cơ quan kiểm dịch động vật ký tê, đóng dấu

Signature                          Animal health Organization signature and stamp

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
---------------------------

BIÊN BẢN LẤY MẪU KIỂM NGHIỆM HÀNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số.............../BBLM

Với sự có mặt của ông bà.............................. là chủ hàng (người đại diện )

Địa chỉ giao dịch.........................................................................................

Tôi...................................................chức danh..........................................

đã tiến hành lấy  mẫu kiểm nghiệm sau :....................................................

- Tên hàng..................................................................................................

- Số lượng.................... Khối lượng..............................................................

- Quy cách đóng gói:....................................................................................

- Tình trạng vệ sinh thú y hàng :...................................................................

......................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

- Số mẫu hàng đã lấy để kiểm nghiệm:.........................................................

- Tổng khối lượng số mẫu hàng đã lấy :.......................................................

-  Nơi tiến hành lấy mẫu hàng:.....................................................................

 

 

Chủ hàng (hoặc người đại diện ký)

(Ghi rõ họ tên)

Ngày    Tháng   năm

Người lấy mẫu hàng ký

(Ghi rõ họ,tên)

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
---------------------------

BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH TÌNH TRẠNG VỆ SINH THÚ Y CỦA HÀNG ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số........................./BBVSTY

..........................Ngày............tháng...............năm.............

Tôi:............................................Chức danh:................................................

Trong khi tiến hành kiểm tra vệ sinh thú y hàng sau:..................................

-Tên hàng:.....................................................................................................

-Số lượng:...........................................Khối lượng:......................................

Của ông bà( chủ hàng hoặc người đại diện):................................................

Địa chỉ giao dịch:..........................................................................................

Đã phát hiện tình trạng vệ sinh thú y của số hàng trên như sau:

Phương pháp kiểm tra tình trạng vệ sinh thú y của hàng:............................

......................................................................................................................

Ý kiến của chủ hàng hoặc người đại diện:...................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Biên bản này lập thành hai bản có giá trị như nhau

-Một bản do cơ quan tiếp nhận tờ khai giữ

-Một bản do chủ hàng hoặc người đại diện giữ

 

Người làm chứng

(nếu có)

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

Chủ hàng hoặc

Người đại diện ký

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

Người tiến hành kiểm tra vệ sinh thú y hàng ký

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
---------------------------

ĐĂNG KÝ XIN KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y ĐỊA ĐIỂM LẬP CƠ SỞ GIẾT MỔ

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số......................../ĐKKSGM

Kính gửi:.....................................

-Họ, tên(người xin lập cơ sở giết mổ hoặc người đại diện):.........................

......................................................................................................................

-Địa chỉ giao dịch:........................................................................................

-Số điện thoại :................................Fax:.......................................................

Xin được làm thủ tục kiểm tra vệ sinh thú y địa điểm lập cơ sở giết mổ.

-Địa chỉ, địa danh của địa diểm lập cơ sở giết mổ:......................................

-Mục đích lập cơ sở giết mổ động vật để    : xuất khẩu      

                                                               : tiêu dùng trong nước    

-Quy mô giết mổ:                                      : lò giết mổ      

                                                               : điểm giết mổ  

-Mục đích lập cơ sở để giết mổ loại động vật:..............................................

-Dự kiến thời gian khởi công xây dựng cơ sở giết mổ:................................

-Các hồ sơ liên quan kèm theo gồm:............................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

 

Khai tại......................

Ngày     tháng         năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
---------------------------

QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ

HÀNG ĐỘNG VẬT, SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN VỆ SINH THÚ Y

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số....................../QĐXL

-Căn cứ Pháp lệnh Thú y của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bó 15/2/1993 và Điều lệ Kiểm dịch,Kiểm soát giết mổ,Kiểm tra vệ sinh thú y động vật,sản phẩm động vật ban hành kèm theo Nghi định số 93/CP ngày 27/11/1993 của Chính phủ

-Căn cứ tình trạng vệ sinh thú y của số hàng:

Tên hàng:.....................................................................................................

Số lượng:...........................................Khối lượng:......................................

Của ông bà( chủ hàng hoặc người đại diện):................................................

Địa chỉ giao dịch:..........................................................................................

Số hàng trên đây không đủ tiêu chuẩn vệ sinh thú y theo quy định sau:......

.......................................................................................................................

...................................................................................................................

(Kèm theo biên bản xác định tình trạng vệ sinh thú y của hàng số...ngày...)

QUYẾT ĐỊNH.

1. Địa điẻm tiến hành xử lý vệ sinh thú y hàng:.............................................

2. Thời gian tiến hành sử lý:..........................................................................

3. Biện pháp kỹ thuật xử lý hàng và các vật dụng có liên quan( phương tiện vận chuyển, bao bì đóng gói, chứa đựng):....................................................

........................................................................................................................

....................................................................................................................

4. Tổ chức, cá nhân thực hiện hàng:.............................................................

5.Quy định sử dụng hàng sau khi đã xử lý vệ sinh thú y:.............................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 

Ngày        tháng          năm

Thủ trưởng cơ quan thú y

Ký tên và đóng dấu

(Ghi rõ họ,tên)

 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ GIẾT MỔ ĐỂ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số.............../ĐKKSGM

Kính gửi:.....................................

-Họ, tên(người xin lập cơ sở giết mổ hoặc người đại diện):.........................

......................................................................................................................

-Địa chỉ giao dịch:........................................................................................

-Số điện thoại :................................Fax:.......................................................

Xin được làm thủ tục kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở giết mổ để đưa vào hoạt động.

-Địa chỉ, địa danh cơ sở giết mổ:..................................................................

-Mục đích giết mổ động vật để        : xuất khẩu                          

                                                   : tiêu dùng trong nước        

-Quy mô giết mổ:                          : lò giết mổ                          

                                                   : điểm giết mổ                     

-Loại động vật được giết mổ :......................................................................

-Dự kiến thời gian đưa cơ sở giết mổ vào hoạt động:...................................

-Các hồ sơ liên quan kèm theo gồm:............................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

 

 

Khai tại......................

Ngày     tháng         năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
---------------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ XIN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y ĐỊA ĐIỂM LẬP CƠ SỞ CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số.............../ĐKKTVSTY

Kính gửi:............................................................

-Họ, tên(người xin lập cơ sở chế biến, bảo quản sản phẩm động vật ):........

......................................................................................................................

-Địa chỉ giao dịch:........................................................................................

-Số điện thoại :................................Fax:.......................................................

Xin được làm thủ tục kiểm tra vệ sinh thú y địa điểm lập cơ sở chế biến bảo quản sản phẩm động vật:

-Địa chỉ, địa danh của địa điểm lập cơ sơ chế biến bảo quản sản phẩm động vật:.......................................................................................................

-Mục đích chế biến, bảo quản sản phẩm động vật để      :xuất khẩu 

                                                                                 :  tiêu dùng trong nước 

-Mục đích lập cơ sở để chế biến, bảo q uản loại sản phẩm động vật :

-Dự kiến thời gian khởi công xây dựng cơ sở chế biến, bảo quản sản phẩm động vật.......................................................................................................

-Các hồ sơ liên quan kèm theo gồm:............................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 

Khai tại......................

Ngày     tháng         năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CHI CỤC THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐĂNG KÝ XIN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CỬA HÀNG, QUẦY HÀNG CHUYÊN, DOANH MUA BÁN THỊT, SỮA HOẶC CÁC SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT KHÁC

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số.............../ĐKKTVSTY

Kính gửi:............................................................

-Họ, tên(người xin lập cơ sở chế biến, bảo quản sản phẩm động vật ):........

......................................................................................................................

-Địa chỉ giao dịch:........................................................................................

-Số điện thoại :................................Fax:.......................................................

Xin được làm thủ tục kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cửa hàng, quầy hàng.

- Địa chỉ, địa danh cửa hàng, quầy hàng:......................................................

- Mặt hàng kinh doanh:.................................................................................

- Dự kiến thời gian cửa hàng quầy hàng bắt đầu hoạt động:.......................   

-Các hồ sơ liên quan kèm theo gồm:............................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

 

 

Khai tại......................

Ngày     tháng         năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do-Hạnh phúc
---------------------------

ĐĂNG KÝ XIN KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y CƠ SỞ CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT ĐỂ ĐƯA VÀO HOẠT ĐỘNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số...NN-TY/QĐ, ngày... tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP)

Số.............../ĐKKTVSTY

Kính gửi:............................................................

-Họ tên (người có cơ sở chế biến, bảo quản sản phẩm động vật vào hoạt động hoặc người đại diện ):..........................................................................

-Địa chỉ giao dịch:........................................................................................

-Số điện thoại :................................Fax:.......................................................

Xin được làm thủ tục kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở chế biến, bảo quản sản phẩm động vật để đưa vào hoạt động:

-Địa chỉ, địa danh cơ sơ chế biến, bảo quản sản phẩm động vật:.............

-Mục đích chế biến, bảo quản sản phẩm động vật để      :xuất khẩu 

                                                                                                             : tiêu dùng trong nước 

-Loại sản phẩm động vật được để chế biến, bảo quản  :...............................

-Dự kiến thời gian đưa cơ sở chế biến, bảo quản sản phẩm động vật vào hoạt động:.....................................................................................................

-Các hồ sơ liên quan kèm theo gồm:............................................................

......................................................................................................................

...............................................................................................................

 

 

Khai tại......................

Ngày     tháng         năm

Người khai ký

(Ghi rõ họ tên)

Ý kiến của cơ quan tiếp nhận tờ khai

Ký tên, đóng dấu

(Ghi rõ họ tên)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 609/NN-TCCB/QĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu609/NN-TCCB/QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/1994
Ngày hiệu lực09/06/1994
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 609/NN-TCCB/QĐ

Lược đồ Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ năm 1994 mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch kiểm soát


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ năm 1994 mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch kiểm soát
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu609/NN-TCCB/QĐ
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm
        Người kýNgô Thế Dân
        Ngày ban hành09/06/1994
        Ngày hiệu lực09/06/1994
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/12/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ năm 1994 mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch kiểm soát

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 609/NN-TCCB/QĐ năm 1994 mẫu hồ sơ nghiệp vụ kiểm dịch kiểm soát