Quyết định 609/QĐ-TLĐ

Quyết định 609/QĐ-TLĐ năm 2008 phê duyệt dự án Tăng cường vài trò của công đoàn trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp tại Việt Nam do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 609/QĐ-TLĐ phê duyệt dự án Tăng cường vài trò của công đoàn thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam


TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 609/QĐ-TLĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 64/2001/QĐ-TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;
Căn cứ Thoả thuận hợp tác giữa Liên hiệp Công đoàn Đức (DGB)  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN);
Căn cứ Quy định quản lý hoạt động đối ngoại các cấp Công đoàn Việt Nam của Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN;
Xét đề nghị của Ban Đối ngoại TLĐLĐVN.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt dự án do Bộ hợp tác và Phát triển Kinh tế Cộng hoà Liên bang Đức (BMZ)  tài trợ thông qua DGB với những nội dung chủ yếu sau:

1.1 Tên dự án: Tăng cường vài trò của công đoàn trong việc thúc đẩy trách nhiệm xã hội (CSR) của doanh nghiệp tại Việt Nam.

1.2 Tên dự án: Mục tiêu của dự án:

Mục tiêu chung: Tăng cường quyền của người lao động và công đoàn tại Đông Nam Châu Á.

Mục tiêu cụ thể/ các kết quả của dự án:

· Nâng cáo nhận thức cho cán bộ công đoàn về tầm quan trọng và sự cần thiết của CSR tại doanh nghiệp.

· Nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn về công tác đánh giá điều kiện lao động tại doanh nghiệp.

· Xây dựng báo cáo về CSR tại một số doanh nghiệp được lựa chọn.

· Nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn trong việc kiến nghị, đề xuất sáng kiến, biện pháp cải thiện điều kiện lao động và lồng ghép vào nội dung đối thoại với chủ doanh nghiệp;

· Xây dựng điển hình về việc áp dụng CSR tại một số doanh nghiệp được lựa chọn để nhân rộng trong ngành.

1.3 Đối tượng tham gia dự án:

· Cán bộ công đoàn các cấp tỉnh, công đoàn ngành, công đoàn huyện, đặc biệt công đoàn cấp cơ sở và công nhân tại một số doanh nghiệp được lựa chọn.;

· Một số cán bộ quản lý trung, sơ cấp của các công ty đa quốc gia và công ty cung ứng ngoài quốc doanh được lựa chọn tại Việt Nam.

1.4 Địa điểm thực hiện: Tại một số đại phương được lựa chọn.

1.5 Thời gian thực hiện dự án: 2008-2010

1.6 Tổng giá trị dự án: 208.000 euro

1.7 Cơ quan chủ dự án: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

1.8 Cơ quan điều hình dự án: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Điều 2.  Tổ chức thực hiện

Thành lập Ban Quản lý dự án TLĐLĐVN – DGB, bố trí Văn phòng Dự án tại trụ sở TLĐLĐVN, cử cán bộ biệt phái làm chuyên trách Dự án. Ban Quản lý Dự án chịu trách nhiệm  trước Đoàn Chủ tịch về toàn bộ hoạt động của Dự án;  triển khai các hoạt động phù hợp với mục tiêu, nội dung, kế hoạch để ra; chấp hành nghiêm chỉnh các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các Ban Đối ngoại, Tổ chức, Tài chính, Văn phòng TLĐLĐVN, Ban Quản lý Dự án và các cán bộ biệt phái chuyên trách Dự án có trách nhiệm thi hành quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như điều 4
- Ban Đối ngoại TW Đảng
- Kế Kế hoạch Đầu tư
- Bộ Tài chính
- Bộ Ngoại giao
- Văn phòng Chính phủ
- Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị VN
- Lưu VT, ĐịNH NGHĨA

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Hoà Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 609/QĐ-TLĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu609/QĐ-TLĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2008
Ngày hiệu lực01/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 609/QĐ-TLĐ

Lược đồ Quyết định 609/QĐ-TLĐ phê duyệt dự án Tăng cường vài trò của công đoàn thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 609/QĐ-TLĐ phê duyệt dự án Tăng cường vài trò của công đoàn thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu609/QĐ-TLĐ
        Cơ quan ban hànhTổng liên đoàn Lao động Việt Nam
        Người kýNguyễn Hòa Bình
        Ngày ban hành01/04/2008
        Ngày hiệu lực01/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 609/QĐ-TLĐ phê duyệt dự án Tăng cường vài trò của công đoàn thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 609/QĐ-TLĐ phê duyệt dự án Tăng cường vài trò của công đoàn thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Việt Nam

            • 01/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực