Quyết định 61/2004/QĐ-UB

Quyết định 61/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi năm 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 61/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi 2004 đã được thay thế bởi Quyết định 14/2006/QĐ-UBND Danh mục văn bản Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 2004 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi 2004


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/2004/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU-NỘP THỦY LỢI PHÍ, PHÍ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NĂM 2004. 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001 ; Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi ;
Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 ; Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí ; Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định về phí và lệ phí ;
Xét Tờ trình số 145/TTr-SNN-QLN ngày 01 tháng 3 năm 2004 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố về giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí, công trình thủy lợi năm 2004 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí và phí, công trình thủy lợi năm 2004 cho các địa phương, đơn vị hưởng lợi, đơn vị quản lý hệ thống thủy lợi kênh Đông-Củ Chi và Hóc Môn-Bắc Bình Chánh (danh sách đính kèm).

Điều 2. Phân công trách nhiệm :

2.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn và Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi có trách nhiệm tiến hành phân bổ chỉ tiêu, chỉ đạo, kiểm tra thu-nộp thủy lợi phí tại các đơn vị, địa phương trực thuộc theo chỉ tiêu được giao của quyết định này.

2.2- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố chỉ đạo, kiểm tra Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi, ký hợp đồng thu-nộp thủy lợi phí theo kế hoạch được giao với các địa phương, đơn vị sử dụng nước.

2.3- Giao Sở Tài chính thành phố hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị và kiểm tra, quản lý thu-nộp, sử dụng thủy lợi phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quy định về thu-nộp thủy lợi phí và xử phạt vi phạm hành chính :

3.1- Tổ chức, cá nhân thu thủy lợi phí phải thực hiện chế độ kế toán ; định kỳ báo cáo quyết toán thu-nộp, sử dụng thủy lợi phí ; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm các hành vi chiếm dụng, sử dụng thủy lợi phí trái pháp luật. Báo cáo thực hiện thu và sử dụng thủy lợi phí trong 6 tháng và 9 tháng ; báo cáo quyết toán thu và sử dụng thủy lợi phí năm 2004.

3.2- Tổ chức, cá nhân không nộp hoặc nộp không đủ số tiền thủy lợi phí thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.

3.3- Về xử phạt vi phạm hành chính thực hiện theo Nghị định số 106/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ ; Thông tư hướng dẫn số 106/2003/NĐ-CP">06/2004/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2004 của Bộ Tài chính và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục thuế thành phố, Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục dạy nghề và Giới thiệu việc làm Nhị Xuân, Giám đốc Nông trường Phạm Văn Hai, Giám đốc Nông trường Lê Minh Xuân, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Delta, Giám đốc Công ty Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận : 
- Như điều 4   
- Bộ NN và PTNT, Bộ Tài chính  
- TT Thành Ủy, TT/HĐND.TP
- TTUB : CT, PCT/TT, CNN, ĐT
- Sở Tư pháp TP  
- Chi cục QLN và PCLB (3bản)
- Chi cục Tài chính doanh nghiệp
- VPHĐ-UB : các PVP  
- Các tổ NCTH   
- Lưu (CNN-Đ)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Mai Quốc Bình

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2004/QĐ-UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 17/03/2004
Ngày hiệu lực 06/04/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật 4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 61/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 61/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi 2004
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Mai Quốc Bình
Ngày ban hành 17/03/2004
Ngày hiệu lực 06/04/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 17/02/2006
Cập nhật 4 năm trước

Văn bản gốc Quyết định 61/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi 2004

Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu-nộp thủy lợi phí, phí công trình thủy lợi 2004