Quyết định 61/2004/QĐ.UB

Quyết định 61/2004/QĐ.UB quy định về trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi Cục Thú y, tỉnh Đồng Tháp

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2004/QĐ.UB thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi Cục Thú y Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/2004/QĐ.UB

Thị xã Cao Lãnh, ngày 18 tháng 06 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐNG THÁP

V/V BAN HÀNH QUY ĐNH TRÌNH T TH TC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CH "MT CA"TI CHI CC THÚ Y.

ỦY BAN NHÂN DÂN TNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân do Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố ngày 10 tháng 12 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 04/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 48/TT-NNTY ngày 01/6/2004 về việc ban hành Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi Cục Thú y;

Theo đề nghị của Giám đốc sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" tại Chi Cục Thú y.

Điều 2.- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm triển khai, tập huấn cho cán bộ, công chức của Chi Cục Thú y và phổ biến cho nhân dân biết thực hiện đúng thủ tục trình tự giải quyết công việc theo cơ chế "một cửa".

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;

- CT & PCT.UBND tỉnh;
- TT.BCĐ.CCHC tỉnh;
- Lưu VT +NC/UB.

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Ngọc Hân

 

QUY ĐNH

TRÌNH T TH TC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC THÚ Y
(Ban hành kèm theo QĐ số 61/2004/QĐ.UB ngày 18-06-2004 của UBND tỉnh ĐT)

- Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 1993 và nghị định số 93/CP ngày 27-11-1993 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Thú y.

- Căn cứ nghị định số 30/2000/NĐ-CP ngày 11-08-2000 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số giy phép và chuyển một số giy phép thành điều kiện kinh doanh.

- Căn cứ quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30-03-2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi.

Nay Chi cục Thú y quy định trình tự thủ tục lập hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề và các giy phép hành nghề kinh doanh trong lĩnh vực thú y như sau:

I. Tổ Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa":

- Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, công dân khi có yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y và giấy chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật.

- Chuyển hồ sơ của tổ chức, công dân đến Phòng Thanh tra để thẩm định cp phép.

- Trả lời kết quả và cấp chứng chỉ hành nghề sau 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ của tổ chức, công dân.

SƠ ĐỒ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Ghi chú:

1: Nộp hồ sơ

2: Chuyển Phòng Thanh tra thẩm định

3: Phòng Thanh tra chuyển Phòng TCHC

4: Phòng TCHC trình ký

5: Trả hồ sơ về Phòng TCHC

6: Trả kết quả cho tổ chức, công dân

II. Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề:

1. Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y:

+ Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 34/2001/QĐ-BNN-VP ngày 30-03-2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực thuộc ngành trồng trọt và chăn nuôi.

- Chứng chỉ có giá trị 01 (một) năm kể từ ngày cấp. Một tháng trước khi hết hạn phải làm thủ tục đăng ký lại.

+ H sơ gồm có:

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (mẫu).

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (mẫu).

- Bản sao Bằng tốt nghiệp (Chứng chỉ chuyên môn) có công chứng.

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (cấp huyện, thị trở lên).

- Bảng kê địa điểm (mẫu).

- Ba ảnh màu 3x4.

+ Lệ phí:

- Theo thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 03-07-2001 của Bộ Tài chính là 50.000đ/lần cấp.

+ Thời gian hoàn tất:

- Tổ tiếp nhận hoàn tất thủ tục hồ sơ để trả cho dân trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

2. Giấy chứng nhận vệ sinh thú y cơ sở kinh doanh sản phẩm độngvật:

+ Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 389 NN-TY/QĐ ngày 15-04-1994 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) về việc ban hành quy định về thủ tục kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật, sản phẩm động vật và kiểm tra vệ sinh thú y.

- Quyết định số 67/1999/QĐ.BNN-TY ngày 20-04-1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và CNTP (này là Bộ Nông nghiệp và PTNT) về việc ban hành quy định về điều kiện và kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh sản phẩm động vật.

- Quyết định số 34/2001/QĐ.BNN-VP ngày 30-03-2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy định về điều kiện kinh doanh trong một số lĩnh vực ngành trồng trọt và chăn nuôi.

- Giấy chứng nhận có giá trị 02 (hai) năm kể từ ngày cấp. Một tháng trước khi hết hạn phải làm thủ tục đăng ký lại.

+ Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin đăng ký theo mẫu quy định (mẫu).

- Tờ trình về điều kiện vệ sinh thú y và các điều kiện khác có liên quan (mẫu).

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).

- Giấy khám sức khỏe (cấp huyện, thị trở lên).

- Ba ảnh màu 3x4.

+ Lệ phí:

- Theo thông tư số 53/2001/TT-BTC ngày 03-07-2001 của Bộ Tài chính là 20.000đ/lần cấp.

+ Thời gian hoàn tất:

- Tổ tiếp nhận hoàn tất thủ tục hồ sơ để trả cho dân trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là quy định trình tự thủ tục cấp giấy phép hành nghề trong lĩnh vực thú y.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2004/QĐ.UB

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2004/QĐ.UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/06/2004
Ngày hiệu lực 03/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/09/2006
Cập nhật 20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2004/QĐ.UB

Lược đồ Quyết định 61/2004/QĐ.UB thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi Cục Thú y Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 61/2004/QĐ.UB thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi Cục Thú y Đồng Tháp
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 61/2004/QĐ.UB
Cơ quan ban hành Tỉnh Đồng Tháp
Người ký Trương Ngọc Hân
Ngày ban hành 18/06/2004
Ngày hiệu lực 03/07/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/09/2006
Cập nhật 20 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 61/2004/QĐ.UB thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi Cục Thú y Đồng Tháp

Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2004/QĐ.UB thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Chi Cục Thú y Đồng Tháp

  • 18/06/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 03/07/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực