Quyết định 61/2006/QĐ-UBND

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND về nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Quyết định 61/2006/QĐ-UBND nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng đã được thay thế bởi Quyết định 19/2008/QĐ-UBND chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và được áp dụng kể từ ngày 27/03/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 61/2006/QĐ-UBND nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng


UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 61/2006/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC NÂNG MỨC TRỢ CẤP CỨU TRỢ XÃ HỘI THƯỜNG XUYÊN Ở XÃ, PHƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội;
Căn cứ Thông tư số 18/2000/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 7 năm 2000 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 07/2000/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2000 của Chính phủ về chính sách cứu trợ xã hội;
Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố tại Tờ trình số 65/TTr-SLĐTBXH-BTXH ngày 16/2/2006 và của Sở Tài chính tại Công văn số 692/STC-QLNS ngày 03/3/2006 về việc nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng cho các đối tượng xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng mức cứu trợ xã hội thường xuyên cho các đối tượng xã hội tại xã, phường trên địa bàn thành phố từ 90.000 đồng/người/tháng lên 150.000 đồng/người/tháng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện cứu trợ xã hội thường xuyên theo Điều 1 Quyết định này được chi từ nguồn kinh phí đảm bảo xã hội trong dự toán ngân sách hàng năm của quận, huyện.

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các quận, huyện rà soát và tổng hợp danh sách đối tượng được cứu trợ gửi Sở tài chính thẩm định cấp bổ sung kinh phí cho ngân sách quận, huyện (phần chênh lệch giữa mức cũ và mới) từ nguồn dự phòng ngân sách thành phố Đà Nẵng năm 2006.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2005 và thay thế cho Quyết định số 37/2006/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- TTTU, TTHĐND thành phố (để báo cáo);
- CT và các PCT (để biết);
- CPVP;
- Lưu: VT, VX, KTTH, TH.

TM. UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 61/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu61/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/2006
Ngày hiệu lực01/11/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 61/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 61/2006/QĐ-UBND nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 61/2006/QĐ-UBND nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu61/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
       Người kýTrần Văn Minh
       Ngày ban hành16/06/2006
       Ngày hiệu lực01/11/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/03/2008
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 61/2006/QĐ-UBND nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 61/2006/QĐ-UBND nâng mức trợ cấp cứu trợ xã hội thường xuyên ở xã, phường trên địa bàn Đà Nẵng